АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ ІТ ПРОЕКТАМИ»

 Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи спеціальних знань і практичних навичок в управління проектами в області інформаційних технологій із забезпеченням планованих результатів.

Завдання: ознайомлення з тенденціями розвитку сучасної теорії проектного управління, вивчення основ різних методик управління проектами, у т.ч. міжнародних, специфіки управління проектами в області інформаційних технологій; формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань та практичних навичок із планування, моніторингу та управління проектами як інструменту управління часовими, вартісними характеристиками інформаційних проектів, забезпечення якості проекту, автоматизації основних функцій проекту.

Предмет дисципліни – теоретичні, практичні та програмні засоби формалізації, ресурсного та фінансового обліку при розробці та плануванні ІТ-проектів, а також методи і алгоритми управління реалізацією ІТ-проектів.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Вступ в управління проектами.

Тема 2. Класифікація і оточення проектів

Тема 3. Життєвий цикл проектів.

Тема 4. Управління ресурсами проекту.

Тема 5. Сучасні методології управління програмними проектами.

Тема 6. Менеджмент конфігурації програмного забезпечення.

Тема 7. Аутсорсинг програмних проектів.

Тема 8. Оптимізація процесів виконання програмних проектів.


Мета вивчення дисципліни
Набуття здобувачами вищої освіти необхідних знань з фізичних явищ та процесів, які покладено в основу роботи складових пристроїв інформаційних систем охорони і безпеки.

Завдання вивчення дисципліни
Ознайомити здобувачів вищої освіти із основними фізичними явищами, які покладено в основу роботи сучасних інформаційних систем охорони і безпеки. Сформувати розуміння про фізичні основи принципу функціонування основних типів засобів виявлення та їх класифікацію.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни
КЗ 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
КЗ 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
КЗ 05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
КЗ 06. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел.
КЗ 10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Мета вивчення дисципліни

Основи технічної документації та комп’ютерної графіки, як навчальна дисципліна, забезпечує студентам необхідних знань та навичок зі створення спеціалізованої технічної документації та базових основ комп’ютерної графіки, а також надає студентам вміння організовувати процес розробки цієї документації у паперовій і електронній формах.

Завдання вивчення дисципліни

Формування у студентів комплексного бачення особливостей предметної області; усвідомлення принципів створення технічної документації, які необхідні при вирішенні прикладних задач конструювання і проектування з урахуванням особливостей об’єктів, у відповідності до нормативних вимог; опанування основ комп’ютерної графіки; основних складових та структури технічної документації.

Найменування і опис компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни

Загальні компетентності:

КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

КЗ 3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності;

КЗ 6. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові) компетентності:

КС 3. Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними.