Як навчальна дисципліна, «Іноземна мова за професійним спрямуванням» забезпечує формуванням

у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетентнцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі. Основним  завданням курсу є досягнення студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та в Національній програми з англійської мови для професійного спілкування.

По завершенню вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням » студенти зможуть:

-          спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності;

-          одержувати новітню фахову інформацію з іноземних джерел;

 користуватися усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальнотехнічної та фахової тематики;

перекладати з іноземної мови на рідну тексти  загальнотехнічного  характеру;

-          реферувати та анотувати суспільно-політичні  та загальнотехнічні тексти рідною та англійською мовами;

-          визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку;

-          демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні;

-          виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з чотирьох навчальних модулів, а саме:

-          навчального модуля № 1 «Computer System». 

-          навчального модуля № 2 «The Structure of a Computer».

-          навчального модуля № 3 «Computer Software».

-          навчального модуля № 4 «Surfing the Net».

 

Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.