Мета навчальної дисципліни – є поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання; отримання студентами базових знань із питань організації і функціонування підприємницької діяльності, її менеджменту та державного регулювання – складових основ підприємництва в умовах ринкових економічних відносин.


Основними завданнями вивчення дисципліни є: обґрунтування послідовних кроків у підприємницькій діяльності – від розроблення маркетингової стратегії під час заснування власного підприємства до виявлення й використання факторів процвітання фірми; від інвестиційного задуму до форм його фактичного втілення в умовах ринкового середовища, що динамічно змінюється, набуття навичок в організації підприємницької й управлінської діяльності; оволодіння методами оцінки ефективності підприємництва в умовах ринкових економічних відносин; досягнення максимальної конкурентоспроможності підприємства в ринкових умовах, зокрема: одержати систематичні, теоретичні знання в галузі конкуренції та підприємництва; поглибити знання студентів про сутність та основні функції  підприємництва, роль конкуренції у розвитку підприємництва; вивчити концепцію ринкової системи господарювання, механізм функціонування ринку та зміст основних проблем підприємницької діяльності; вивчити методику оцінки конкурентоспроможності підприємницького бізнесу; надати можливість майбутньому фахівцю об’єктивно оцінювати економічні процеси які відбуваються  на підприємствах та види державного регулювання конкуренції.

.

 Дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

 

Спеціальності: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, Освітня програма Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка, Освітня програма Мікро- та наносистемна техніка; Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка, Освітня програма Медичні прилади та системи

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми метрології та інформаційновимірювальної техніки, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів метрології, способів побудови засобів автоматизації та приладобудування.

Загальні компетентності

К08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен:

ПР03. Розуміти широкий міждисциплінарний контекст спеціальності, її місце 8 в теорії пізнання і оцінювання об’єктів і явищ.

ПР15. Знати та розуміти предметну область, її історію та місце в сталому розвитку техніки і технологій, у загальній системі знань про природу і суспільство.

ПР16. Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень.