Мета і завдання дисципліни «Педагогічна спрямованість компютерних дисциплін»
Мета вивчення дисципліни формування у студентів педагогічних знань і вмінь, пов’язаних з використанням комп’ютерних засобів у процесі навчання майбутніх фахівців в галузі професійної освіти.
Завдання вивчення дисципліни:
·         поглиблення уявлень студентів про освітній процес та творче використання комп’ютерної техніки у викладанні навчальної дисципліни;
·         сприяння розвитку компетентності у використанні комп’ютерної техніки у процесі професійного навчання;
·         формування у студентів цілісної системи фахових знань, а також професійних умінь з використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі закладу професійної освіти;
·         підготовка студентів до здійснення професійно-педагогічної діяльності в закладах професійної освіти, організаторської та навчально-виховної діяльності фахівця з використанням комп’ютерної техніки.
Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в освітній та виробничій галузях професійної діяльності згідно спеціалізації або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів інженерної та педагогічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов (ІК).
Загальні компетентності
ЗК-1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Фахові компетентності спеціальності
здатність здійснювати експлуатацію навчального обладнання кабінетів, лабораторій і майстерень, контроль його стану, а також створювати методичне забезпечення аудиторних занять та різного роду практик; здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення в освітньому процесі у відповідності з вимогами, технічним завданням та стандартами освіти.
Передумови для вивчення навчальної дисципліни.
Вивчення дисципліни «Педагогічна спрямованість комп’ютерних дисциплін» передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів, цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи.
Результати навчання.
Після завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: зміст навчального предмету/предметів та прагнення до набуття нових знань у відповідній галузі науки; зміст поняття педагогічної спрямованості навчального процесу як ефективного засобу підвищення якості навчання майбутніх педагогів в галузі комп’ютерних технологій; організаційні й методичні особливості дисциплін комп’ютерного циклу.
уміти: застосовувати знання у практичних ситуаціях, оновлювати їх та інтегрувати у навчального процесу; аналізувати педагогічну і професійну спрямованість навчального процесу; використовувати сучасні інформаційні технології й спеціалізоване програмне забезпечення в освітньому середовищі; аналізувати педагогічні системи, процеси з метою формування педагогічної спрямованості комп’ютерних дисциплін.


Метою викладання навчальної дисципліни «Start-Up проекти» є формування у студентів теоретичних знань, прикладних вмінь та навичок зі створення і управління стартап проектами;  вміння формулювати ідею власного або корпоративного бізнесу у формі стартап проекту; презентувати ідею бізнесу перед потенційними споживачами, інвесторами й іншими зацікавленими сторонами; розробляти бізнес-план проекту реалізації бізнес-ідеї; управляти реалізацією стартап проекту.

Основні завдання навчальної дисципліни «Start-Up проекти»:

-         опанування теоретичних основ організації підприємницької діяльності і реалізації підприємницьких проектів;

-         оволодіння сучасними техніками бізнес-планування із застосуванням інформаційних технологій;

-         засвоєння принципів й оволодіння методичним інструментарієм управління реалізацією стартап проектів;

-         генерування креативних ідей;

-         вміння оцінювати та обирати інноваційні ідеї для реалізації в форматі «start-up»;

-         вправність у формуванні команди проекту, будуванні партнерських зв’язків та проведенні ділових переговорів;

-         здатність в обиранні ефективних форм залучення капіталу;

-         вміння у відстоюванні своїх інтересів бізнесу перед інвесторами;

-         умілість презентувати бізнес-ідеї  інвесторам, постачальникам, споживачам;

-         правильно обирати цільову аудиторію та засоби комунікацій;

-         техніка у просуванні проекту в мережі Інтернет.

 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:

– навчального модуля № 1 «Теоретичні засади формування і ефективного функціонування Start-Up»;

– навчального модуля № 2 «Маркетинг Start-Up».

 

Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. Філософія споконвічно виявляє себе як "квінтесенція духовної культури" людства і форма світоглядного відношення особистості до світу, в якому вона живе, як школа мислення та вироблення навичок самостійного й відповідального орієнтування у споконвічних сенсожиттєвих проблемах. Її освоєння у вищих навчальних закладах, в тому числі в Луцькому національному технічному університеті, є передумовою становлення вільної та самотворчої особистості, активної життєвої позиції фахівців – випускників вищої школи.  

Мета курсу “Філософія”, що вивчається студентами всіх спеціальностей Луцького національного технічного університету, полягає в тому, щоб дати уявлення про специфіку філософії як важливої форми суспільної свідомості; показати методологічну роль філософського знання в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття; ознайомити з історією філософської думки, зокрема в Україні, з досягненнями сучасної філософії; сприяти формуванню у студентів здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя.  

Після освоєння курсу студент повинен: 

знати предмет дисципліни, її структуру, категоріальний аппарат, основні етапи розвитку історії світової та вітчизняної філософії, сучасні тенденції розвитку філософської думки, найбільш відомих авторів філософських систем, їх головні праці;  

уміти трансформувати філософські знання на проблеми суспільної теорії і практики, аналізувати соціально-економічні проблеми буття, ставити філософського рівня питання, аналізувати і акумулювати їх в рефератах, виступах на семінарах, формувати власну позицію; 

мати навички читання та конспектування філософської літератури, толерантного ставлення до різних світоглядних систем, дискутування з тих чи інших проблем. 

Зміст дисципліни „Філософія” реалізується в процесі вивчення трьох блоків: теоретичного, практичного та самостійної роботи. 

Теоретичний блок передбачає засвоєння теоретичних знань: предмет і завдання філософії; його основні терміни, поняття, концепції, дискусійні проблеми; суспільні явища, процеси, події, аналіз та узагальнення фактів.  

Практичний блок включає оволодіння навичками і методами наукової полеміки, логіки і культури мислення; вміння аргументовано, переконливо висловлювати свою точку зору; підготовка реферативних повідомлень, наукових доповідей і виступів з актуальних філософських проблем. 

Самостійна робота передбачає вміння працювати з різноманітними джерелами, словниками; здійснювати пошук інформації з відповідної філософської проблематики; систематизувати матеріал; робити самостійний аналіз і узагальнення. 

Робота студентів проводиться згідно з планами лекцій, семінарських занять, запитань та завдань до самостійної роботи.