Метою викладання навчальної дисципліни «Місцеве самоврядування» є ознайомлення здобувачів вищої освіти із сутністю інституту місцевого самоврядування як складника публічної влади сучасної демократичної держави в контексті еволюції держави та громадянського суспільства, а також його ролі у реалізації державної соціальної політики та надання соціальних послуг в умовах децентралізації влади.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є засвоєння студентами теоретичних основ місцевого самоврядування, його місця у системі публічної влади, системи місцевого самоврядування, конституційних засад функціонування муніципальної влади і діяльності посадових осіб місцевого самоврядування.Метою викладання курсу "Публічне управління в соціальній сфері" є оволодіння студентами знань щодо механізмів, форм, методів та функцій публічного управління соціальною сферою в сучасних суспільно-політичних та економічних умовах, а також взаємозв'язків та особливостей функціонування системи органів публічної влади, котрі формують та реалізують державну соціальну політику та надають соціальні послуги, розуміння актуальних проблем соціальногог розвитку і соціального забезпечення.

Метою викладання навчальної дисципліни «Start-Up проекти» є формування у студентів теоретичних знань, прикладних вмінь та навичок зі створення і управління стартап проектами;  вміння формулювати ідею власного або корпоративного бізнесу у формі стартап проекту; презентувати ідею бізнесу перед потенційними споживачами, інвесторами й іншими зацікавленими сторонами; розробляти бізнес-план проекту реалізації бізнес-ідеї; управляти реалізацією стартап проекту.

Основні завдання навчальної дисципліни «Start-Up проекти»:

-         опанування теоретичних основ організації підприємницької діяльності і реалізації підприємницьких проектів;

-         оволодіння сучасними техніками бізнес-планування із застосуванням інформаційних технологій;

-         засвоєння принципів й оволодіння методичним інструментарієм управління реалізацією стартап проектів;

-         генерування креативних ідей;

-         вміння оцінювати та обирати інноваційні ідеї для реалізації в форматі «start-up»;

-         вправність у формуванні команди проекту, будуванні партнерських зв’язків та проведенні ділових переговорів;

-         здатність в обиранні ефективних форм залучення капіталу;

-         вміння у відстоюванні своїх інтересів бізнесу перед інвесторами;

-         умілість презентувати бізнес-ідеї  інвесторам, постачальникам, споживачам;

-         правильно обирати цільову аудиторію та засоби комунікацій;

-         техніка у просуванні проекту в мережі Інтернет.

 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:

– навчального модуля № 1 «Теоретичні засади формування і ефективного функціонування Start-Up»;

– навчального модуля № 2 «Маркетинг Start-Up».

 

Кожен з модулів є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. Філософія споконвічно виявляє себе як "квінтесенція духовної культури" людства і форма світоглядного відношення особистості до світу, в якому вона живе, як школа мислення та вироблення навичок самостійного й відповідального орієнтування у споконвічних сенсожиттєвих проблемах. Її освоєння у вищих навчальних закладах, в тому числі в Луцькому національному технічному університеті, є передумовою становлення вільної та самотворчої особистості, активної життєвої позиції фахівців – випускників вищої школи.  

Мета курсу “Філософія”, що вивчається студентами всіх спеціальностей Луцького національного технічного університету, полягає в тому, щоб дати уявлення про специфіку філософії як важливої форми суспільної свідомості; показати методологічну роль філософського знання в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття; ознайомити з історією філософської думки, зокрема в Україні, з досягненнями сучасної філософії; сприяти формуванню у студентів здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя.  

Після освоєння курсу студент повинен: 

знати предмет дисципліни, її структуру, категоріальний аппарат, основні етапи розвитку історії світової та вітчизняної філософії, сучасні тенденції розвитку філософської думки, найбільш відомих авторів філософських систем, їх головні праці;  

уміти трансформувати філософські знання на проблеми суспільної теорії і практики, аналізувати соціально-економічні проблеми буття, ставити філософського рівня питання, аналізувати і акумулювати їх в рефератах, виступах на семінарах, формувати власну позицію; 

мати навички читання та конспектування філософської літератури, толерантного ставлення до різних світоглядних систем, дискутування з тих чи інших проблем. 

Зміст дисципліни „Філософія” реалізується в процесі вивчення трьох блоків: теоретичного, практичного та самостійної роботи. 

Теоретичний блок передбачає засвоєння теоретичних знань: предмет і завдання філософії; його основні терміни, поняття, концепції, дискусійні проблеми; суспільні явища, процеси, події, аналіз та узагальнення фактів.  

Практичний блок включає оволодіння навичками і методами наукової полеміки, логіки і культури мислення; вміння аргументовано, переконливо висловлювати свою точку зору; підготовка реферативних повідомлень, наукових доповідей і виступів з актуальних філософських проблем. 

Самостійна робота передбачає вміння працювати з різноманітними джерелами, словниками; здійснювати пошук інформації з відповідної філософської проблематики; систематизувати матеріал; робити самостійний аналіз і узагальнення. 

Робота студентів проводиться згідно з планами лекцій, семінарських занять, запитань та завдань до самостійної роботи.