Метою вивчення дисципліни «Традиції та культура харчування народів світу» є формування у слухачів уявлення щодо культури та традицій харчування народів світу, а також шляхів задоволення їхніх потреб у харчуванні.

Кожен народ має свій неповторний уклад життя, свої обряди, звичаї, танці, пісні, легенди, які проявляються і в кулінарії. Гастрономічні звички, пристрасті й антипатії, способи готування їжі й прийоми подачі страв складалися в кожного народу протягом століть, і в силу цієї обставини кулінарія є об'єктом вивчення не тільки фахівців харчування, але рівною мірою й медиків (геронтологів), соціологів, етнографів, істориків, фахівців туристичного й готельно-ресторанного бізнесу.

 Мета вивчення дисципліни:

Вміння ціленаправлено формувати  будову сплавів на основі заліза(сталі, чавуну), потрібні властивості металів та сплавів залежно від хімічного складу, технологічної обробки, експлуатаційних факторів. Практично вирішувати типові задачі з оптимізації вибору сплавів на основі заліза та формування у них необхідної структури(будови) потрібних властивостей, що забезпечують роботоздатність конструкцій і деталей машин та агрегатів.

Завдання вивчення дисципліни

-             дати студентам необхідні знання з теорії кристалізації металів та сплавів, формування структури та її вплив на механічні властивості;

-             ознайомити студентів з теорією сплавів, принципами побудови та основними типами подвійних і потрійних діаграм стану сплавів;

-             дати студентам поглиблені знання із отримання та структуроутворення залізовуглецевих сплавів, принципів класифікації і маркування, а також впливу на структуру та властивості різного роду домішок;

-             навчити студентів свідомому аналізу структури та властивостей залізовуглецевих сплавів з метою правильного вибору складу сплаву для забезпечення високої конструкційної міцності виробів.


Мета навчальної дисципліни полягає у набутті теоретичних та практичних знань з основ створення і просування брендів, формування мислення в аспектах ефективного управління брендами, розробці та підтримці брендових стратегій сфери послуг.

2В результаті вивчення дисципліни студент буде:

ЗНАТИ:

- особливості створення бренда та оцінка його потенціалу;

- організацію робіт з брендингу послуг; 

- моделювання в управлінні брендингом послуг;

- економічні характеристики та атрибути брендів товарів і послуг;

- методи визначення цінності бренду;

- інновації брендингу послуг;

- методичний інструментарій маркетингових досліджень у брендингу послуг

ВМІТИ:

-           проводити економічну оцінку брендів послуг;

-           застосовувати аналітичні прийоми формування брендингу за сферами діяльності;

-           використовувати методичні підходами до моделювання брендів з врахуванням особливостей споживчої поведінки;

-           застосовувати практичні навички розробки бренд-стратегій підприємства залежно від ринкових умов;

-           засвоювати основні концепцій та принципи позиціювання бренду.

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

-           використання методів брендингу у реальному та віртуальному просторі за допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій для забезпечення зростання вартості бренду та підвищення іміджу підприємства;

-           змістовність наповнення складових характеристик ефективного бренду за сферами діяльності (економічна, соціальна, культурна, духовна, інноваційна тощо);

- відстежувати та координувати виконання заходів з підвищення ефективності використання брендингу у сфері послуг.