Основні завдання вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»:

- набути навичок практичного володіння іноземною мовою в різних сферах мовленнєвої діяльності;

- користуватися усним монологічним  та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та культурної тематики;

- перекладати з іноземної мови на рідну тексти загальнонаукового та публіцистичного характеру;

- реферувати та анотувати суспільно-політичну та художню літературу рідною та  англійською мовами.


Політичні та соціальні студії є важливою ланкою у циклі соціально-гуманітарної підготовки бакалаврів усіх спеціальностей. Її мета – вивчення сутності, основних форм і тенденцій політичного життя, політичних відносин та діяльності, політичних і соціальних інститутів, з'ясування поняття політики як однієї з найважливіших сфер діяльності людського суспільства, інституційної сутності суспільства, усвідомлення сут­ності політичних процесів та явищ, оволодіння основними термінами та категоріями політології та соціології на рівні їх відтво­рення і тлумачення для практичного застосування та вті­лення в процесі фахової діяльності майбутніх спеціалістів.


Метою дисципліни є набуття студентами фундаментальних та прикладних  знань у сфері сучасної матеріалознавчої експкртизи, здатності прогнозування поведінки та властивості матеріалів, здійснення контрою якості, аналіз причнин браку  та вмінь необхідних для вирішення практичних завдань у сфері експертизи матеріалів як виду фахової діяльності.

Основні завдання вивчення дисципліни:

-        формування знань про основи матеріалознавчої експертизи;

-        ознайомлення з класифікацією експертиз;

-        вивчення загальних методів експертних досліджень матеріалів, речовин та виробів;

-        розвиток практичних навичок та умінь студентів в оволодінні методикою проведення усіх видів експертних досліджень матеріалів;

- ознайомлення з документальною основою та висновком експертного дослідження

Метою вивчення дисципліни «Методи визначення фальсифікації товарів»  є формування у здобувачів освіти спеціальних теоретичних знань у виявленні фальсифікованих товарів широкого асортименту та практичних навичок щодо застосування методів виявлення фальсифікації.  Задля якомога успішного виявлення  фальсифікованої продукції фахівцям необхідно вміти  аналізувати ідентифікаційні ознаки окремих видів продукції,  вчасно виявляти ефектну, недоброякісну та небезпечну продукцію та не допускати її до реалізації.  Даний курс містить  матеріали щодо видів та способів фальсифікації, вмілого застосування загальних та специфічних ідентифікаційних ознак товарів для їхньої успішної ідентифікації, а також методики визначення ознак фальсифікації та сучасні методи виявлення різних видів фальсифікації товарів.  


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour