Основні завдання вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»:

- набути навичок практичного володіння іноземною мовою в різних сферах мовленнєвої діяльності;

- користуватися усним монологічним  та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та культурної тематики;

- перекладати з іноземної мови на рідну тексти загальнонаукового та публіцистичного характеру;

- реферувати та анотувати суспільно-політичну та художню літературу рідною та  англійською мовами.


Метою дисципліни є набуття студентами фундаментальних та прикладних  знань у сфері сучасної матеріалознавчої експкртизи, здатності прогнозування поведінки та властивості матеріалів, здійснення контрою якості, аналіз причнин браку  та вмінь необхідних для вирішення практичних завдань у сфері експертизи матеріалів як виду фахової діяльності.

Основні завдання вивчення дисципліни:

-        формування знань про основи матеріалознавчої експертизи;

-        ознайомлення з класифікацією експертиз;

-        вивчення загальних методів експертних досліджень матеріалів, речовин та виробів;

-        розвиток практичних навичок та умінь студентів в оволодінні методикою проведення усіх видів експертних досліджень матеріалів;

- ознайомлення з документальною основою та висновком експертного дослідження

Метою вивчення дисципліни «Методи визначення фальсифікації товарів»  є формування у здобувачів освіти спеціальних теоретичних знань у виявленні фальсифікованих товарів широкого асортименту та практичних навичок щодо застосування методів виявлення фальсифікації.  Задля якомога успішного виявлення  фальсифікованої продукції фахівцям необхідно вміти  аналізувати ідентифікаційні ознаки окремих видів продукції,  вчасно виявляти ефектну, недоброякісну та небезпечну продукцію та не допускати її до реалізації.  Даний курс містить  матеріали щодо видів та способів фальсифікації, вмілого застосування загальних та специфічних ідентифікаційних ознак товарів для їхньої успішної ідентифікації, а також методики визначення ознак фальсифікації та сучасні методи виявлення різних видів фальсифікації товарів.  


 Мета вивчення дисципліни:

Вміння ціленаправлено формувати  будову сплавів на основі заліза(сталі, чавуну), потрібні властивості металів та сплавів залежно від хімічного складу, технологічної обробки, експлуатаційних факторів. Практично вирішувати типові задачі з оптимізації вибору сплавів на основі заліза та формування у них необхідної структури(будови) потрібних властивостей, що забезпечують роботоздатність конструкцій і деталей машин та агрегатів.

Завдання вивчення дисципліни

-             дати студентам необхідні знання з теорії кристалізації металів та сплавів, формування структури та її вплив на механічні властивості;

-             ознайомити студентів з теорією сплавів, принципами побудови та основними типами подвійних і потрійних діаграм стану сплавів;

-             дати студентам поглиблені знання із отримання та структуроутворення залізовуглецевих сплавів, принципів класифікації і маркування, а також впливу на структуру та властивості різного роду домішок;

-             навчити студентів свідомому аналізу структури та властивостей залізовуглецевих сплавів з метою правильного вибору складу сплаву для забезпечення високої конструкційної міцності виробів.