Курс присвячений вивченню студентами методів і комп’ютерних засобів розрахунку і проектування технологічного устаткування, конструкцій; підготовка студентів до практичної, проектно-конструкторської та дослідницької діяльності по експлуатації існуючих і створенню нових машин і апаратів підприємств галузі; набуття навичок користування сучасною комп’ютерною базою та програмним забезпеченням.


Метою вивчення дисципліни «Методи визначення фальсифікації товарів»  є формування у здобувачів освіти спеціальних теоретичних знань у виявленні фальсифікованих товарів широкого асортименту та практичних навичок щодо застосування методів виявлення фальсифікації.  Задля якомога успішного виявлення  фальсифікованої продукції фахівцям необхідно вміти  аналізувати ідентифікаційні ознаки окремих видів продукції,  вчасно виявляти ефектну, недоброякісну та небезпечну продукцію та не допускати її до реалізації.  Даний курс містить  матеріали щодо видів та способів фальсифікації, вмілого застосування загальних та специфічних ідентифікаційних ознак товарів для їхньої успішної ідентифікації, а також методики визначення ознак фальсифікації та сучасні методи виявлення різних видів фальсифікації товарів.  


Метою вивчення дисципліни «Традиції та культура харчування народів світу» є формування у слухачів уявлення щодо культури та традицій харчування народів світу, а також шляхів задоволення їхніх потреб у харчуванні.

Кожен народ має свій неповторний уклад життя, свої обряди, звичаї, танці, пісні, легенди, які проявляються і в кулінарії. Гастрономічні звички, пристрасті й антипатії, способи готування їжі й прийоми подачі страв складалися в кожного народу протягом століть, і в силу цієї обставини кулінарія є об'єктом вивчення не тільки фахівців харчування, але рівною мірою й медиків (геронтологів), соціологів, етнографів, істориків, фахівців туристичного й готельно-ресторанного бізнесу.

 Мета вивчення дисципліни:

Вміння ціленаправлено формувати  будову сплавів на основі заліза(сталі, чавуну), потрібні властивості металів та сплавів залежно від хімічного складу, технологічної обробки, експлуатаційних факторів. Практично вирішувати типові задачі з оптимізації вибору сплавів на основі заліза та формування у них необхідної структури(будови) потрібних властивостей, що забезпечують роботоздатність конструкцій і деталей машин та агрегатів.

Завдання вивчення дисципліни

-             дати студентам необхідні знання з теорії кристалізації металів та сплавів, формування структури та її вплив на механічні властивості;

-             ознайомити студентів з теорією сплавів, принципами побудови та основними типами подвійних і потрійних діаграм стану сплавів;

-             дати студентам поглиблені знання із отримання та структуроутворення залізовуглецевих сплавів, принципів класифікації і маркування, а також впливу на структуру та властивості різного роду домішок;

-             навчити студентів свідомому аналізу структури та властивостей залізовуглецевих сплавів з метою правильного вибору складу сплаву для забезпечення високої конструкційної міцності виробів.


Мета навчальної дисципліни полягає у набутті теоретичних та практичних знань з основ створення і просування брендів, формування мислення в аспектах ефективного управління брендами, розробці та підтримці брендових стратегій сфери послуг.

2В результаті вивчення дисципліни студент буде:

ЗНАТИ:

- особливості створення бренда та оцінка його потенціалу;

- організацію робіт з брендингу послуг; 

- моделювання в управлінні брендингом послуг;

- економічні характеристики та атрибути брендів товарів і послуг;

- методи визначення цінності бренду;

- інновації брендингу послуг;

- методичний інструментарій маркетингових досліджень у брендингу послуг

ВМІТИ:

-           проводити економічну оцінку брендів послуг;

-           застосовувати аналітичні прийоми формування брендингу за сферами діяльності;

-           використовувати методичні підходами до моделювання брендів з врахуванням особливостей споживчої поведінки;

-           застосовувати практичні навички розробки бренд-стратегій підприємства залежно від ринкових умов;

-           засвоювати основні концепцій та принципи позиціювання бренду.

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:

-           використання методів брендингу у реальному та віртуальному просторі за допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій для забезпечення зростання вартості бренду та підвищення іміджу підприємства;

-           змістовність наповнення складових характеристик ефективного бренду за сферами діяльності (економічна, соціальна, культурна, духовна, інноваційна тощо);

- відстежувати та координувати виконання заходів з підвищення ефективності використання брендингу у сфері послуг.