Формування у студентів розуміння сучасних ключових викликів для людства, які пов’язані з розвитком технологій. а також знання парадигми сталого розвитку для інженерних професій. Навчити студентів оперувати сучасними поняттями у галузі сталого розвитку, які необхідні для правильного сприйняття руху технічного прогресу та забезпечення безпечних умов існування людства в майбутньому. Формування у студентів широкого комплексного, об'єктивного і творчого підходу до обговорення найбільш гострих і складних проблем сталого розвитку.


Дисципліна вивчається на 3,4 курсі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа та 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування