Навчальний курс “Адитивні технології та матеріали” розроблено щоб надати студентам необхідні знання з адитивних технологій, їх апаратних засобів та використовуваних матеріалів, можливих варіантів застосування, методів та прийомів 3D-моделювання та трансформації моделей у твердотільні об'єкти, сучасного програмного забезпечення та обладнання.

Основною метою та завданням навчальної дисципліни “Адитивні технології та матеріали” є набуття студентами професійних компетенцій в галузі сучасних технологій виготовлення виробів, деталей та конструкцій на основі даних цифрової моделі (CAD-моделі), шляхом пошарового додавання матеріалу.

Силабус дисципліни

Мета і завдання дисципліни «Готельна справа»

2.1. Мета вивчення дисципліни.

На сучасному етапі розвитку готельно-ресторанного бізнесу дуже актуальним є питання збільшення підготовки кадрів для готельно-ресторанної сфери, передусім, високопрофесійних фахівців, що вмітимуть організовувати виробництво і обслуговування, забезпечувати належний рівень якості продукції та послуг, удосконалювати форми і методи обслуговування. Тому знання історії розвитку готельно-ресторанного господарства стає одним з найактуальніших питань при вивченні специфіки функціонування індустрії гостинності.

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів  майбутніх фахівців туристичної індустрії узагальнюючого розуміння організації готельного господарства на світовому, національному та виробничому рівнях.

знати:

- апарат діяльності у готельній сфері;

-виробничі можливості, виробничу функцію та ефективність технологічної системи виробництва у готельній сфері;

вміти:

-розуміння основних понять і методів дослідження історії готельно-ресторанного бізнесу;

-здатність досліджувати особливості розвитку готельно-ресторанного бізнесу в різні історичні епохи;

- використовувати основи організації в діяльності готельних підприємств; уміти проводити аналіз технологічних процесів у готельній сфері;

-визначати характер нововведень у готельній сфері. 

-здатність досліджувати і використовувати головні тенденції і перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу.

Навчальна дисципліна «Готельна справа» належить до циклу нормативних дисциплін для студентів, що здобувають базову вищу освіту за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни
спирається на знання базової середньої освіти. Вивчення
дисципліни «
Готельна справа» тісно пов'язано з усіма іншими дисциплінами блоку, а також буде сприяти більш якісному освоєнню студентами спеціальності «Готельно-ресторанна справа» комплексу фахових дисциплін з організації готельно-ресторанного бізнесу.