Мета вивчення дисципліни: 

практична: формування у здобувачів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

Програма курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» ставить завданням досягнення здобувачам рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та в Національній програми з англійської мови для професійного спілкування:

 За вимогами Національної програми, доктор філософії (PhD) має досягати рівня В2+.

освітня: формування у здобувачів загальних компетенцій (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння вчитися), сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;

пізнавальна: залучення здобувачів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

розвиваюча: допомога здобувачам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації, зміцнення впевненості здобувачів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови;

соціальна: сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;

соціокультурна: досягання широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

 Завдання вивчення дисципліни

набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації з іноземних джерел;

користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики;

переклад з іноземної мови на рідну текстів загальнонаукового та фахового характеру;

реферування та анотування суспільно-політичної та фахової літератури рідною та англійською мовами.


Викладач: Martyniuk Alla Метою вивчення дисципліни "Філософія науки" є аналіз феномену науки та особливостей науково-пізнавальної діяльності, розкриття сутності методології наукових досліджень, формування методологічної культури, ознайомлення з вітчизняною та зарубіжною методологією та організацією наукової діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач третього (освітньо-наукового) рівня повинен:

знати:  структуру і функції сучасного наукового знання і тенденції його історичного розвитку, методологію наукового пізнання; глобальні тенденції зміни наукової картини світу, світоглядні, методологічні та філософські основи сучасного наукового знання; основні форми і методи наукового пізнання, особливості їх використання у наукових дослідженнях.

вміти: аналізувати особливості основної проблематики основних напрямів філософії науки; орієнтуватися в складних філософських питаннях сучасної науки і способах їх вирішення; застосовувати отримані знання в процесі наукових досліджень; передбачати та аналізувати з етичної точки зору наслідки наукової діяльності, обґрунтовувати і відстоювати пріоритет етичних цінностей.


Дисципліна спрямована на розширення та поглиблення знань з педагогіки та психології, формування професійної компетентності, спрямованої на розвязання комплексних завдань із впровадження технологій організації освітньої діяльності у навчально-виховному процесі вищої школи та у особистісному розвитку.