Метою вивчення дисципліни "Філософія науки" є аналіз феномену науки та особливостей науково-пізнавальної діяльності, розкриття сутності методології наукових досліджень, формування методологічної культури, ознайомлення з вітчизняною та зарубіжною методологією та організацією наукової діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач третього (освітньо-наукового) рівня повинен:

знати:  структуру і функції сучасного наукового знання і тенденції його історичного розвитку, методологію наукового пізнання; глобальні тенденції зміни наукової картини світу, світоглядні, методологічні та філософські основи сучасного наукового знання; основні форми і методи наукового пізнання, особливості їх використання у наукових дослідженнях.

вміти: аналізувати особливості основної проблематики основних напрямів філософії науки; орієнтуватися в складних філософських питаннях сучасної науки і способах їх вирішення; застосовувати отримані знання в процесі наукових досліджень; передбачати та аналізувати з етичної точки зору наслідки наукової діяльності, обґрунтовувати і відстоювати пріоритет етичних цінностей.


Дисципліна спрямована на розширення та поглиблення знань з педагогіки та психології, формування професійної компетентності, спрямованої на розвязання комплексних завдань із впровадження технологій організації освітньої діяльності у навчально-виховному процесі вищої школи та у особистісному розвитку.