Метою вивчення дисципліни «Управління та поводження з відходами» є отримання студентами необхідних знань в основних напрямках технології утилізації і знешкодження відходів промисловості різних галузей виробництва, а також відходів побутового походження. Ця дисципліна вивчає питання впровадження нових технологій збору, збереження, транспортування, переробки, знешкодження відходів, вторинного їх використання, а також питання управління цими процесами.

Завданням навчальної дисципліни полягає в тому, щоб зорієнтувати студентів в основних питаннях поводження з відходами промислового виробництва, ознайомити їх з основними  технологічними схемами утилізації та захоронення побутових і промислових відходів, пов'язуючи ці питання з питаннями екологічного впливу на навколишнє середовище.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК01.Знання та критичне розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК06. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня для донесення інформації та власного досвіду

ЗК07. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, здатність до пошуку та

критичного аналізу інформації з різних джерел.

ЗК09. Здатність працювати як в команді, так і автономно.

ЗК10. Навички особистісної взаємодії, комунікації, співпраці

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, досліджень, спостережень.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК4. Знання сучасних норм, положень, особливостей національного та міжнародного екологічного законодавства

ФК6. Здатність до застосування основних принципів та складових екологічного управління.

ФК9. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з відходами виробництва та споживання

ФК15. Здатність проектувати та здійснювати управління природоохоронними територіями та об’єктами

Результати навчання.

Після завершення вивчення дисципліни здобувач  повинен:

ПРН01. Демонструвати розуміння основних принципів управління природоохоронними діями та/або екологічними проектами

ПРН02. Володіти культурою мислення та мови, технологією освоєння соціального досвіду на рівні, необхідному для професійної діяльності.

ПРН05. Розробляти тексти, звіти, акти та інші документи з питань професійної діяльності, спілкуватися українською професійною мовою; читати й розуміти фахову іншомовну літературу, використовуючи її у соціальній і професійній сферах; демонструвати культуру мислення та виявляти навички щодо організації культурного діалогу на рівні, необхідному для професійної діяльності.

ПРН10. Розробляти та використовувати технічну документацію у галузі професійної діяльності, зокрема з використанням сучасних інформаційних технологій.

ПРН12. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням інноваційних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду

ПРН13. Проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

ПРН14. Демонструвати навички оцінювання регіональних та непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення

ПРН18. Формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології.

ПРН19. Формувати тексти, робити презентації та повідомлення для професійної аудиторії та широкого загалу з дотриманням професійної сумлінності та унеможливлення плагіату.

ПРН20. Брати  участь  у  розробці  проектів  і  практичних  рекомендацій  щодо збереження довкілля. Демонструвати  навички  впровадження  природоохоронних  заходів  та проектів. Пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проектів.

ПРН21. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо виробничої діяльності, проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

ПРН22. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів.

ПРН23. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень

ПРН24. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження формальної освіти та самоосвіти. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі  розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПРН25. Формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства. Розуміти  і  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена суспільства, усвідомлювати  цінності  вільного  демократичного  суспільства,  верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:

Змістовний модуль 1. «Загальні положення управління відходами»

Змістовний модуль 2. «Методи знешкодження та утилізації»


Метою викладання дисципліни «Фінансова грамотність» є навчити правильно розпоряджатися власними та позиченими коштами, захищатись від ризиків, приймати зважені інвестиційні рішення, аналізувати сферу особистих та публічних фінансів.

Дана дисципліна спрямована на допомогу:

– в отриманні прикладних знань із фінансової сфери;

– у грамотному розпорядженні сімейним бюджетом;

– у відкритті власної справи;

– при пошуку та аналізі інформації щодо особистої фінансової безпеки;

– в прийнятті рішення про доцільність отримання кредитів;

– в прийнятті рішення про доцільність депозитних вкладів;

– у виявленні ознак шахрайства на фінансовому ринку;

– у прийнятті економічно доцільних інвестиційних рішень;

– при прийнятті комплексу вигідних фінансових рішень.