Курс вивчає прояви та екологічні впливи фізичних полів у земних оболонках та їх окремих частинах. Це, зокрема, сонячна активність, космічні впливи на біоту, радіоактивність, природні та штучні електромагнітні поля, їх вплив на живі організми та довкілля в цілому; основні фізичні властивості літосфери, гідросфери, атмосфери.

Навчальна дисципліна «Іноземна мова» має на меті розвивати мовну компетенцію здобувачів до рівня ретельного та усвідомленого використання англійської мови у широкому колі реальних ситуацій на міжособистісному, професійному та освітньому рівнях. Курс передбачає систематичне засвоєння здобувачами основних мовленнєвих навичок (читання, письма, активного спілкування та аудіювання) та опанування значної кількості міжкультурних тем, лексичних вправ, фразових дієслів, сталих виразів, ідіом, базових побутових розмовних тем, що дасть змогу вільно орієнтуватися в сучасному англомовному світі. Курс також націлений на розвиток навичок читання, аудіювання, говоріння та письма до рівня В2 за шкалою Ради Європи. Вивчення основ іноземної мови спрямоване на формування та розвиток логічного мислення студентів, їх іншомовних мовленнєвих здібностей, різних видів пам’яті, уяви, уміння самостійно працювати, а також у команді з матеріалом.

Адаптація до кліматичних змін (регіональні аспекти) -  це новітній курс, який широко впроваджується у вищих навчальних закладах світу у зв’язку з необхідністю адаптації технологій, організації виробництва та ведення бізнесу до змін клімату, які проявляються на нашій планеті у ХХІ ст. Вперше пропонуємо прослухати даний курс здобувачам – майбутнім магістрам-екологам Луцького національного технічного університету.

     Адаптація до кліматичних змін необхідна в наш час практично у всіх галузях: у екологічній та аграрній сферах, у лісовому господарстві, у промисловості, у будівництві, при провадженні економічної діяльності, у сфері управління проєктами, в управлінській сфері тощо.

     Автор курсу є професійним метеорологом, провадить наукові дослідження у сфері вивчення сучасних змін клімату, у 2020 р. пройшла тренінг «Екологічна безпека ЄС та України в контексті глобальних кліматичних змін» у рамках реалізації проєкту Erasmus+ Jean Monnet Chair «EUClimateLeadership».


Кормовиробництво – дисципліна, що вивчає та розробляє теорію і практику організаційно-господарський, економічних, технологічних і технічних заходів щодо поліпшення природних кормових угідь, створення високопродуктивних сіяних пасовищ і сіножатей. Мета полягає у формуванні у майбутніх фахівців-агрономів технологічної підготовки з питань вирощування основних кормових культур, виробництва високоякісних кормів з них, які є основою годівлі сільськогосподарських тварин і підвищення їх продуктивності та теоретичної бази для подальшого вивчення базових дисциплін, які визначають рівень спеціальної підготовки майбутнього фахівця.


Метою викладання дисципліни «Фінансова грамотність» є навчити правильно розпоряджатися власними та позиченими коштами, захищатись від ризиків, приймати зважені інвестиційні рішення, аналізувати сферу особистих та публічних фінансів.

Дана дисципліна спрямована на допомогу:

– в отриманні прикладних знань із фінансової сфери;

– у грамотному розпорядженні сімейним бюджетом;

– у відкритті власної справи;

– при пошуку та аналізі інформації щодо особистої фінансової безпеки;

– в прийнятті рішення про доцільність отримання кредитів;

– в прийнятті рішення про доцільність депозитних вкладів;

– у виявленні ознак шахрайства на фінансовому ринку;

– у прийнятті економічно доцільних інвестиційних рішень;

– при прийнятті комплексу вигідних фінансових рішень.