Мета вивчення дисципліни.

Сформувати комплекс знань, необхідний для проведення польових дослідів, планування експерименту; розміщення варіантів на дослідній ділянці; ведення нормативної документації і складання звітності за проведену науково-дослідну роботу.

 

Завдання вивчення дисципліни

Основні завдання вивчення дисципліни - вироблення вмінь вирішення практичних задач із закладанням проведення складних багатофакторних польових дослідів, де в єдиному комплексі вивчаються дія і взаємодія багатьох елементів технологічного процесу формування врожаю.Метою дисципліни є отримання необхідних знань, умінь та навиків в питаннях комплексного аналізу технічних систем (ТС) і процесів, а саме методів дослідження, категорій і властивостей технічних систем, закономірностей розвитку технічних систем і творчого мислення, сучасних методів пошуку технічних рішень та активізації творчості.. Основними завданнями вивчення дисципліни є навчитися використовувати на практиці сучасні прийоми і методи науково-технічної творчості, розробляти з їх допомогою нові технічні рішення, привити навики рішень, пов’язаних зі створенням ТС.
Загальні компетентності: здатність бути критичним та самокритичним; здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел;; здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми; здатність застосовувати знання на практиці; здатність приймати обґрунтовані рішення; уміння мотивувати людей і досягати спільних цілей; здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей; здатність до розроблення та управління проектами; здатність взаємодіяти з іншими людьми в конструктивному ключі, навіть при вирішенні складних питань.
В результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні: знати: роль і місце дисципліни у підготовці бакалаврів; типи і види відношень між ТС; типи ТС і задач; основні елементи системи перетворень і технічного процесу; структуру, властивості та ТС; властивості ТС; способи представлення ТС; методи і правила творчої розробки технічних рішень; вміти виділити технічну систему та основні її елементи; виділяти відношення між ТС; створювати модель будь-якої ТС; порівнювати структуру ТС; використовувати на практиці сучасні методи науково-технічної творчості.

Вивчення дисципліни має на меті отримання студентами необхідних знань фізичних властивостей рідин, основних законів гідравліки, конструкції гідравлічних та пневматичних машин та приводів, пристроїв гідро пневмоавтоматики, умінь застосовувати отриманні знання під час експлуатації гідравлічних та пневматичних приводів, систем гідропневмоавтоматики, навиків експлуатації гідравлічних та пневматичних систем машин, систем гідропневмоавтоматики. Основні завдання навчальної дисципліни «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи»:
– набути знання законів рівноваги та руху рідин, будови та принципу дії гідравлічних та пневматичних машин і приводів;
– одержати вміння застосовувати закони гідравліки для вирішення практичних інженерних задач, читати та розробляти схеми гідравлічного та пневматичного приводу мобільних машин;
– оволодіти навичками експлуатації гідравлічних та пневматичних приводів мобільних машин;
– оволодіти навичками експлуатації засобів гідропневмоавтоматики.
Спеціальні (предметні) компетентності: знання і розуміння фундаментальних законів природи та здатність ефективно застосовувати закони механіки рідин газів професійній діяльності; здатність застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, розрахункові та експериментальні методи досліджень, математичного і комп’ютерного моделювання у процесі професійної діяльності; здатність використовувати у подальшій діяльності знання будови і технічних характеристик гідропнемвоприводу та систем гідропневмоавтоматики мобільних машин; здатність використовувати теоретичні основи та базові методи гідравліки та пневматики для визначення і вирішення інженерних завдань.
Програмні результати: володіти природничо-науковими знаннями, формулювати ідеї, концепції з метою застосування в діяльності академічного або фахового спрямування; вміти застосовувати знання та навички для розв'язання якісних і кількісних задач технічної механіки рідин та газів; оволодіння навичками працювати самостійно або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства під час їх виконання), уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату; розуміти принцип дії, визначати параметри режимів роботи гідравлічних та пневматичних систем мобільних машин.

Мета вивчення дисципліни.

Ознайомити магістрів з методами проведення випробувань сільськогосподарських машин та їх сертифікацію.

Основні завдання вивчення дисципліни - є  опанування магістрами основ знань по випробуваннях і сертифікації сільськогосподарських машин, оволодіння науково-методичними принципами випробувань.

В результаті вивчення дисципліни  магістри повинні знати:

-         засвоїти основні положення випробувань СГМ;

-         опанувати науково-методичні принципи випробувань;

-         методи оцінки технологічних і експлуатаційних характеристик СГМ;

-         основні терміни і визначення в галузі сертифікації;

-         основні положення, організаційну структуру, загальні принципи проведення сертифікації в системі УкрСЕПРО.

В результаті вивчення дисципліни  магістри повинні вміти:

-       визначати і  вимірювати параметри і показники, що характеризують якість роботи і конструкцію сільськогосподарських машин;

-         обробляли дані випробувань і робити відповідні висновки;

-         працювати з каталогами та системою пошуку нормативної документації;

-      користуватися нормативною документацією різних видів та категорій,  довідковою та навчально-методичною літературою зі сертифікації.Метою викладання навчальної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист» є формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для ефективного управління охороною праці, поліпшення умов праці та забезпечення захисту працівників в умовах надзвичайних ситуацій (НС) з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної  професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці та цивільного захисту у галузі агроінженерії.

Основні завдання навчальної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист»:

одержати систематичні, теоретичні знання з охорони праці та цивільного захисту в галузі сільськогосподарського виробництва;

поглибити знання студентів про сутність і роль держави і роботодавців по забезпеченню гарантії збереження здоров’я, працездатності працівників у виробничих умовах галузі та колективної безпеки при виникненні НС;

вивчити методи оцінки обстановки, принципів захисту та порядок дій посадових осіб і працівників у НС;

оволодіти знаннями управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

надати можливість майбутньому фахівцю об’єктивно оцінювати умови і рівень безпеки праці під час виробничих процесів та рівень колективної безпеки під час виникнення НС