Мета вивчення дисципліни.

Сформувати комплекс знань, необхідний для проведення польових дослідів, планування експерименту; розміщення варіантів на дослідній ділянці; ведення нормативної документації і складання звітності за проведену науково-дослідну роботу.

 

Завдання вивчення дисципліни

Основні завдання вивчення дисципліни - вироблення вмінь вирішення практичних задач із закладанням проведення складних багатофакторних польових дослідів, де в єдиному комплексі вивчаються дія і взаємодія багатьох елементів технологічного процесу формування врожаю.Метою дисципліни є отримання необхідних знань, умінь та навиків в питаннях комплексного аналізу технічних систем (ТС) і процесів, а саме методів дослідження, категорій і властивостей технічних систем, закономірностей розвитку технічних систем і творчого мислення, сучасних методів пошуку технічних рішень та активізації творчості.. Основними завданнями вивчення дисципліни є навчитися використовувати на практиці сучасні прийоми і методи науково-технічної творчості, розробляти з їх допомогою нові технічні рішення, привити навики рішень, пов’язаних зі створенням ТС.
Загальні компетентності: здатність бути критичним та самокритичним; здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел;; здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми; здатність застосовувати знання на практиці; здатність приймати обґрунтовані рішення; уміння мотивувати людей і досягати спільних цілей; здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей; здатність до розроблення та управління проектами; здатність взаємодіяти з іншими людьми в конструктивному ключі, навіть при вирішенні складних питань.
В результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні: знати: роль і місце дисципліни у підготовці бакалаврів; типи і види відношень між ТС; типи ТС і задач; основні елементи системи перетворень і технічного процесу; структуру, властивості та ТС; властивості ТС; способи представлення ТС; методи і правила творчої розробки технічних рішень; вміти виділити технічну систему та основні її елементи; виділяти відношення між ТС; створювати модель будь-якої ТС; порівнювати структуру ТС; використовувати на практиці сучасні методи науково-технічної творчості.