Метою вивчення дисципліни «Екологічна політика» є ознайомлення та засвоєння основ нового напрямку державної політики з точки зору екологічного законодавства та взаємодії його з суспільством.

Завдання курсу полягає в тому, щоб зорієнтувати студентів в основних питаннях екологічної політики, як сукупність засобів і заходів, спрямованих на забезпечення  стійкого розвитку і цивілізованості. Розглядаються методологічні засади екополітики, її витоки, суть, принципи, пріоритети, моделі та засоби реалізації. Аналізуються теоретико-методологічні, соціальні і політичні аспекти  процесів екологізації України і світу. Зміст навчальної дисципліни ґрунтується на осмисленні широкого спектру фундаментальних  класичних і сучасних наукових доробок вітчизняних і зарубіжних авторів по всьому колу проблем екополітики. Наводиться багатий  фактичний матеріал  у межах розгляду таких питань,  як сталий розвиток, узгодженість економічної й екологічної парадигм розвитку, правові, демографічні, соціокультурні, гуманітарні та технологічні аспекти реалізації екологічної політики, перспективи екологізації політики в Україні.   

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а також фундаментальні дослідницькі засади наукового аналізу – принципи об’єктивності, системності, цілісності, єдності історичного і логічного. До аналізу застосовуються методи структурного функціоналізму, зокрема, в трактуванні предмету викладання як цілого, як системи з її структурними компонентами і в аналізі взаємодії національних і міжнародних природоохоронних стратегій.

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК04. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з

різних джерел. 

ЗК07. Здатність  мотивувати  людей  та  рухатись  до  спільної мети. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ПК21. Здатність виявляти та вирішувати екологічні проблеми на локальному, регіональному та глобальному рівні.

ПК22. Здатність оцінювати та проектувати локальні і регіональні екомережі, їх структурні елементи.

ПК23. Здатність здійснювати оцінку стратегічних напрямків формування сталого розвитку регіону та екосистем.

Результати навчання.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

ПРН21. Уміти виявляти та вирішувати екологічні проблеми на локальному, регіональному та глобальному рівні.

ПРН22. Уміти здійснювати системний аналіз якості навколишнього природного середовища.

ПРН23. Уміти оцінювати та проектувати локальні і регіональні екомережі, їх структурні елементи.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме:

Змістовний модуль 1. Основні аспекти екологічної політики.

Змістовний модуль 2. Екологічний аудит.


    Мета вивчення дисципліни: ознайомлення здобувачів з принципами створення екологічної мережі, різновидами мереж природних територій особливої охорони, що існують в світі, їх особливостями, принципами організації, джерелами міжнародного природоохоронного права, як правової бази формування світової екологічної мережі, а також з проблемою охорони та відтворення природних екосистем шляхом створення та розширення природно -заповідного фонду (ПЗФ) України, державною політикою в галузі розвитку екологічної мережі та основними напрямками її розвитку, основними принципами збереження біологічного різноманіття та збереження генофонду та ценофонду, правовими основами організації, охорони, ефективного використання елементів екологічної мережі України, відтворення їх природних комплексів та об'єктів.
     Основними завданнями вивчення дисципліни є здобуття знань щодо: основних проблем відтворення екологічних систем; основних напрямків державної політики щодо формування  національної екологічної мережі України; законодавчих основ формування та функціонування екологічної мережі; основних положень Концепції збереження біологічного різноманіття України; порядку розбудови екологічної мережі України; особливостей основних природно - ландшафтних комплексів України; водно -  болотних угідь (ВБУ), їх ролі у збереженні біорозмаїття; класифікації ПЗФ і особливостей його окремих категорій; сучасного стану Пан’європейської та національної екологічних  мереж; фізико – географічних особливостей окремих регіонів світу; передумов формування та принципів створення мережі особливо охоронюваних природних територій; класифікації видів організації світової мережі природних територій особливої охорони; джерел міжнародного природоохоронного права, як нормативно - правової бази формування та функціонування світової екологічної мережі; існуючих видів організації мережі охоронюваних природних територій.

Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349