Метою викладання навчальної дисципліни «Законодавство і право в АПК, охорона праці та безпека довкілля» є формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для ефективного управління охороною праці, поліпшення умов праці та забезпечення захисту працівників і довкілля з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх законодавчо-правових вимог безпеки праці у галузі агроінженерії.

Основні завдання навчальної дисципліни «Законодавство і право в АПК, охорона праці та безпека довкілля»:

- одержати систематичні, теоретичні знання про законодавство і право в АПК, охорону праці та безпеку довкілля в галузі агроінженерії;

- поглибити знання студентів про сутність і роль держави і роботодавців по забезпеченню гарантії збереження здоров’я, працездатності працівників у виробничих умовах галузі агроінженерії;

- вивчити методи оцінки обстановки, принципів захисту працівників і довкілля та порядок дій посадових осіб у НС;

- надати можливість майбутньому фахівцю об’єктивно оцінювати умови і рівень безпеки праці під час виробничих процесів та рівень колективної безпеки під час виникнення НС;

- оволодіти знаннями управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.


Мета вивчення дисципліни.

Ознайомлення магістрів з сучасними методами і методиками наукового дослідження, з можливостями інноваційної діяльності, здатністю до критичного аналізу власної наукової і прикладної діяльності.

 Завдання вивчення дисципліни

Формування у фахівців другого освітньо-наукового рівня «магістр» необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань про сучасні методи і методики наукового дослідження, ставити і вирішувати перспективні науково-дослідні і прикладні завдання, практикувати патентні дослідження в екологічній галузі та техніки забезпечення екологічної безпеки, складати заявку на винахід або інший об'єкт промислової власності, заявку на об'єкт авторського права, документи на комерційну таємницю, описувати загальну характеристику наукових проектів, систему інтелектуальної власності і, зокрема, промислової власності в винахідницькій та патентно-ліцензійній діяльності, застосовувати міжнародне співробітництво у галузі інтелектуальної власності, сприяти захисту прав інтелектуальної власності в управлінні науковими проектами.


Метою вивчення дисципліни «Логістика та інженерний менеджмент» є формування вмінь та навичок щодо прийняття управлінських рішень у сфері логістичної діяльності підприємства та формування фахових знань та вмінь стосовно управління виробничо-технічними ресурсами на підставі розкриття у виробничих проектах основних та сервісних підприємств агропромислового комплексу, які функціонують в умовах  ринку, сукупної дії технологічних, технічних та організаційних чинників на їх ефективність, що уможливлює розбудову ресурсозберігаючих кооперованих виробничих та сервісних систем.


Пошук нових технологій вирощування і збирання сільськогосподарських культур нерозривно повязні з їх технічним забезпеченням, яке на сьогоднішній день бажає бути кращим. Орієнтація на світові технології призвела до фактичного знищення власного сільськогосподарського машинобудування в державі. Сільськогосподарське машинобудування ще недавно було однією з ведучих галузей народного господарства країни. Проводилось неперервне удосконалення машин і засобів механізації через збільшення номенклатури, потужності технічних засобів, зменшення маси, а також підвищення їх якості, надійності й довговічності.

Машини, які використовуються в сільськогосподарському виробництві, повинні мати не тільки високі експлуатаційні характеристики, але й їх виготовлення з найменшими затратами праці та матеріальних засобів. Фактично вітчизняна сільськогосподарська техніка стала неконкурентноздатною через вказані фактори. Відтак при їх виготовлені необхідно використовувати найбільш прогресивні процеси і впроваджувати останні досягнення науки і техніки.

Одним з важливих етапів виробництва сільськогосподарської техніки є процес її проектування. Сучасні методи проектуваня дозволяють мінімізувати прояв прийнятих помилкових інженерних рішень. Проте їх ефективне застосування можливе за умови творчого підходу інженерів-конструкторів при виконання поставлених завдань, який формується на основі знань про алгоритм проектування технічних засобів загалом, умов сучасних виробництв, технологій виготовлення виробів від деталей до складних технічних систем.