Мета дисциплінизасвоїти основні закони загальної хімії, закономірності будови речовини і хімічних перетворень, властивості простих речовин і матеріалів, знати перспективи їх використання в народному господарстві.

Основні  завдання  вивчення  дисципліни  -  сприяти розвиткові у студентів хімічного мислення і діалектичного світогляду; ознайомити студентів з технікою виконання деяких лабораторних прийомів та хімічних розрахунків, виробити навики самостійної роботи в хімічній лабораторії, оцінки та узагальнення одержаних результатів; правильно подати історію хімічної науки, показати роль вітчизняних та зарубіжних вчених у розвитку хімії та хімічної технології; показати важливу роль хімії і хімічних методів для різних галузей народного господарства, насамперед в машинобудуванні і на транспорті.

 Вимоги  до  вмінь  і  знань  студентів

В  результаті  вивчення  дисципліни  студенти  повинні  знати:

-            основні закони хімії;

-            основні класи сполук, найважливіші оксиди, кислоти, основи і солі;

-            електронна будова атома;

-            періодичний закон Д.І. Менделєєва;

-            тепловий ефект хімічної реакції, закони Гесса;

-            поняття про швидкість хімічної реакції та хімічну рівновагу;

-            способи вираження концентрації розчинів:

-            закони Рауля;

-            ступінь окиснення, окисник, відновник;

-            гальванічний елемент, анод, катод, електрорушійна сила;

-            рівняння Нернста;

-            закономірності електролізу;

-            закони Фарадея;

-            загальні властивості металів;

-            механізм електрохімічної корозії;

-            методи захисту від корозії;

-            основні класи органічних сполук;

-            полімери, полімеризація, поліконденсація.

 В  результаті  вивчення  дисципліни  студенти  повинні  вміти:

-                 складати формули речовин і хімічні рівняння;

-                 користуватися періодичною системою хімічних елементів;

-                 розрахувати тепловий ефект хімічної реакції;

-                 розрахувати концентрацію розчину;

-                 визначати ступінь окиснення елемента;

-                 складати окисно-відновні реакції, урівнювати їх методом електронного балансу;

-                 записати схему гальванічного елемента;

-                 описати механізм і продукти корозії;

-                 записати рівняння полімеризації і поліконденсації.

 


Мета дисциплінизасвоїти основні закони загальної хімії, закономірності будови речовини і хімічних перетворень, властивості простих речовин і матеріалів, знати перспективи їх використання в народному господарстві.

Основні  завдання  вивчення  дисципліни  -  сприяти розвиткові у студентів хімічного мислення і діалектичного світогляду; ознайомити студентів з технікою виконання деяких лабораторних прийомів та хімічних розрахунків, виробити навики самостійної роботи в хімічній лабораторії, оцінки та узагальнення одержаних результатів; правильно подати історію хімічної науки, показати роль вітчизняних та зарубіжних вчених у розвитку хімії та хімічної технології; показати важливу роль хімії і хімічних методів для різних галузей народного господарства, насамперед в машинобудуванні і на транспорті.

 В  результаті  вивчення  дисципліни  студенти  повинні  знати:

-            основні закони хімії;

-            основні класи сполук, найважливіші оксиди, кислоти, основи і солі;

-            електронна будова атома;

-            періодичний закон Д.І. Менделєєва;

-            тепловий ефект хімічної реакції, закони Гесса;

-            поняття про швидкість хімічної реакції та хімічну рівновагу;

-            способи вираження концентрації розчинів:

-            закони Рауля;

-            ступінь окиснення, окисник, відновник;

-            гальванічний елемент, анод, катод, електрорушійна сила;

-            рівняння Нернста;

-            закономірності електролізу;

-            закони Фарадея;

-            загальні властивості металів;

-            механізм електрохімічної корозії;

-            методи захисту від корозії;

-            основні класи органічних сполук;

-            полімери, полімеризація, поліконденсація.

 В  результаті  вивчення  дисципліни  студенти  повинні  вміти:

-                 складати формули речовин і хімічні рівняння;

-                 користуватися періодичною системою хімічних елементів;

-                 розрахувати тепловий ефект хімічної реакції;

-                 розрахувати концентрацію розчину;

-                 визначати ступінь окиснення елемента;

-                 складати окисно-відновні реакції, урівнювати їх методом електронного балансу;

-                 записати схему гальванічного елемента;

-                 описати механізм і продукти корозії;

-                 записати рівняння полімеризації і поліконденсації.


Мета вивчення дисципліни

          Мета дисципліни - ознайомлення з інноваціями в сфері сільськогосподарського виробництва, вивчення методів впровадження інноваційного розвитку на агропідприємствах. Отримати знання щодо правових,організаційних і методичних основ визначення понять про інноваційну діяльність і

обґрунтування інноваційних інженерних технологій у сільському господарстві.

 Завдання вивчення дисципліни

 Завдання курсу полягає в тому, щоб дати знання по впровадженню інновацій у виробництві продукції агросектору, зокрема сільському господарстві, спрямованих на вдосконалення існуючих і створення нових технічних рішень. В результаті вивчення дисципліни студент повинен мати уяву про нормативні, організаційні і методичні основи інноваційних інженерних технологій: законодавчі основи інноваційної діяльності, правила і організаційні основи інноваційної діяльності, правила формування інноваційних інженерних технологій у сільському господарстві.

Навчитися застосовувати на практиці сучасні інноваційні технології в АПК.


Метою викладання навчальної дисципліни «Деталі машин та ПТМ» є вивчення сучасних методів, правил і норм конструювання та розрахунку деталей і вузлів загального призначення з урахуванням режимів роботи і строків служби машин.

У процесі відшукання складних інженерних рішень далеко не все може бути формалізовано. Тому потрібно розвивати інженерні підходи, у тому числі вміння аналізувати попередній досвід, синтезувати нові ідеї, моделювати з використанням аналогів. Розвиткові цих якостей у великій мірі сприяють курсові проекти з «Деталей машин та ПТМ». Багатоваріантність розв’язків у процесі проектування розвиває мислення та ініціативу студента. Перехід від формальної логіки теоретичних дисциплін до евристичної діяльності бакалавра є однією із складових того важкого якісного стрибка, який має здійснити студент під час вивчення дисципліни «Деталі машин та ПТМ».

Основні завдання навчальної дисципліни «Деталі машин та ПТМ»:

– вивчити методи, правила і норми конструювання та розрахунку деталей і вузлів загального призначення з урахуванням режимів роботи і строків служби машин;

– поглибити знання студентів про умови та режими роботи механізмів і машин;

– одержати знання для складання кінематичних схем механізмів та розрахункових схем деталей і вузлів машин;

– одержати знання для раціонального вибору матеріалу, форми та конструктивного виконання деталі або вузла машини;

– сформувати компетенції, які необхідні для розв’язування виробничих проблем раціонального використання технічних засобів, їх створення і вдосконалення відповідно до конкретних умов роботи.

 

Компетентності та заплановані результати навчання.

 

Дисципліна «Деталі машин та ПТМ» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі агропромислового виробництва та у процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій та методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.

Загальні компетентності.

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

Спеціальні (фахові) компетентності.

ФК1. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання будови і технічних характеристик сільськогосподарської техніки для моделювання технологічних процесів аграрного виробництва.

ФК4. Здатність до конструювання машин на основі графічних моделей просторових форм та інструментів автоматизованого проектування.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен мати такі програмні результати навчання:

ПРН1. Володіти гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями; формулювати ідеї, концепції з метою використання у професійній діяльності.

ПРН14. Відтворювати деталі машин у графічному вигляді згідно з вимогами системи конструкторської документації. Застосовувати вимірювальний інструмент для визначення параметрів деталей машин.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен

знати:

– проблеми й перспективи розвитку загального машинобудування та металообробки;

– призначення типових деталей та вузлів, особливості їхніх конструкцій і функціонування в готовому виробі;

– основні критерії роботоздатності деталей та вузлів;

– методи, правила і норми конструювання та розрахунку деталей і вузлів загального призначення з урахуванням режимів роботи і строків служби машин;

– основи техніко-економічних розрахунків, де поряд із технічними величинами розглядаються також і економічні критерії – витрати матеріалів, енергії, праці та інших засобів.

 

вміти:

– оцінювати технічні завдання;

– аналізувати умови та режими роботи механізмів і машин;

– ставити й вирішувати задачі складання кінематичних схем механізмів, вибору розрахункових схем механізмів, вузлів, деталей;

– вибирати робочу методику проектування й використовувати її;

– конструювати машини, виконуючи всі необхідні розрахунки;

– раціонально вибирати матеріал, форму та конструктивне виконання деталі або вузла;

– призначати ступінь точності та якість обробки поверхонь;

– розробляти конструкторську документацію – складальні креслення, креслення загального вигляду та ін.;

– здійснювати авторський нагляд за реалізацією проектних рішень.