Мета і завдання дисципліни «Моделювання технічних систем»

 Мета вивчення дисципліни.

Метою вивчення дисципліни «Моделювання технічних систем» є опанування здобувачами вищої освіти знань про моделювання технічних систем для побудови їх моделей, а також можливості сучасних інформаційних технологій з аналізу, синтезу та оптимізації технічних систем.

 Завдання вивчення дисципліни.

Основні завдання вивчення дисципліни:

– дати студентам необхідні знання про моделювання технічних систем для побудови їх моделей;

– ознайомити студентів з методами моделювання та математичними моделями технічних систем, загальною методикою математичного моделювання технічних систем;

– навчити студентів користуватись можливостями сучасних інформаційних технологій з аналізу, синтезу та оптимізації технічних систем.

 

 

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність.

Здатність особи розв’язувати спеціалізовані практичні завдання галузевого машинобудування, що передбачає застосовування певних теорій і методів механічної інженерії та має ознаки комплексності й невизначеності умов.

Загальні компетентності.

Здатність до абстрактного мислення.

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому машинобудуванні з урахуванням технічних, організаційних, правових, економічних та екологічних аспектів за усім життєвим циклом машини: від проектування, конструювання, експлуатації, підтримання працездатності, діагностики та утилізації.

Здатність оцінювати техніко-економічну ефективність типових систем та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів, аналізу аналогів та використання доступних даних.

Здатність реалізовувати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках в сфері галузевого машинобудування.

Здатність розробляти плани і проекти у сфері галузевого машинобудування за невизначених умов, спрямовані на досягнення мети з урахуванням наявних обмежень, розв’язувати складні задачі і практичні проблеми підвищування якості продукції та її контролювання.

 Результати навчання.

Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку.

Знати і розуміти системи автоматичного керування об'єктами та процесами галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання.

Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні.

Готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу.

Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та методи.

Розуміти проблеми охорони праці та правові аспекти інженерної діяльності у галузевому машинобудуванні, навички прогнозування соціальних й екологічних наслідків реалізації технічних завдань.

Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні.

Розуміти структуру і взаємодію служб підприємств галузевого машинобудування.

Оцінювати надійність та довговічність сучасних технологічних машин як складних мехатронних систем.

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

– методи моделювання та математичні моделі технічних систем;

– загальну методику математичного моделювання технічних систем;

– сучасні інформаційні технології з аналізу, синтезу та оптимізації технічних систем.

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

– ставити і вирішувати практичні завдання моделювання технічних систем за допомогою сучасних інформаційних технологій.

– синтезувати та оптимізувати технічні системи як об’єкти моделювання.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour