Мета і завдання дисципліни «Дослідження процесів і конструкцій технологічних машин»

 

Мета вивчення дисципліни.

Метою вивчення дисципліни «Дослідження процесів і конструкцій технологічних машин» є опанування здобувачами вищої освіти знань про методи дослідження процесів і конструкцій технологічних машин, а також можливості сучасних інформаційних технологій з аналізу, синтезу та оптимізації процесів і конструкцій технологічних машин.

Завдання вивчення дисципліни.

Основні завдання вивчення дисципліни:

– дати студентам необхідні знання про методи дослідження процесів і конструкцій технологічних машин;

– навчити студентів користуватись можливостями сучасних інформаційних технологій з аналізу, синтезу та оптимізації процесів і конструкцій технологічних машин.

 

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми галузевого машинобудування, що передбачають дослідження та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог.

Загальні компетентності.

ЗК02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК04. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК07. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК08. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності.

СК01. Здатність створювати, удосконалювати та застосовувати кількісні математичні, наукові й технічні методи та комп’ютерні програмні засоби, застосовувати системний підхід для розв’язування інженерних задач галузевого машинобудування, зокрема, в умовах технічної невизначеності.

СК02. Критичне осмислення передових для галузевого машинобудування наукових фактів, концепцій, теорій, принципів та здатність їх застосовувати для розв’язання складних задач галузевого машинобудування і забезпечення сталого розвитку.

СК04. Усвідомлення перспективних завдань сучасного виробництва, спрямованих на задоволення потреб споживачів.

СК05. Здатність розробляти і реалізовувати плани й проєкти у сфері галузевого машинобудування та дотичних видів діяльності, здійснювати відповідну підприємницьку діяльність.

Результати навчання.

РН01. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі.

РН02. Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку.

РН05 Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи.

РН06. Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її.

РН08. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері галузевого машинобудування, аналізувати їх результати, обґрунтовувати висновки.

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

– методи дослідження процесів і конструкцій технологічних машин;

– сучасні інформаційні технології з аналізу, синтезу та оптимізації процесів і конструкцій технологічних машин.

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

– ставити і вирішувати практичні завдання дослідження процесів і конструкцій технологічних машин за допомогою сучасних інформаційних технологій.

– синтезувати та оптимізувати процеси і конструкції технологічних машин.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour