Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни – ознайомити студентів із сучасними прогресивними технологіями технічної діагностики сільськогосподарських машин, надати їм навички основних прийомів проведення діагностики при визначенні технічного стану техніки.

Основні завдання навчальної дисципліни:

- привити студентам вміння технічно діагностувати технічний стан сільськогосподарської техніки без її розбирання на основі лекційного та  практичного матеріалу і самостійної роботи над спеціальною літературою;

- одержати основні поняття, терміни, характеристичні показники технічної діагностики сільськогосподарських машин;

- вивчити основу бази діагностуємої техніки;

- засвоїти основні принципи діагностування техніки за сучасними технологіями;

- вміти ставити і вирішувати питання діагностики складних деталей та вузлів сільськогосподарської техніки без її розбирання;

- давати оцінку окремим технологічним прийомам технічної діагностики;

- розробляти прийоми технічної діагностики по сільськогосподарській техніці.


Мета – ознайомити студентів з основами підготовки та експлуатації дереворізального інструменту.

Завдання курсу полягають у тому, щоб студент, використовуючи одержані знання, зміг підготувати та експлуатувати дереворізальний інструмент.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- класифікацію, конструкції, параметри та матеріали дереворізальних інструментів;

- обладнання для підготовки дереворізальних інструментів;

- причини спрацювання дереворізального інструменту.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

- загострювати дереворізальний інструмент;

- виконувати плющення та формування зубців пилок;

- правити та вальцювати полотна пилок;

- встановлювати дереворізальні інструменти у верстати.

 


Мета – ознайомити студентів з конструкційними, кінематичними та динамічними особливостями лісопромислової робототехніки.

Завдання курсу полягають у тому, щоб студент, використовуючи одержані знання, зміг виконати аналіз конструкцій маніпуляторів, промислових роботів,  дослідити режими їх роботи  та оцінити енергетичні та експлуатаційні показники, а також розробити пропозиції щодо їх модернізації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- конструкції маніпуляторів, їх властивості та область застосування;

- технічні показники та системи керування маніпуляторами;

- питання кінематики та динаміки лісопромислових маніпуляторів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

- виконати аналіз конструкційних особливостей лісопромислових маніпуляторів;

- дослідити режими їх роботи, а також розробити пропозиції щодо їх модернізації.

 


Метою навчальної дисципліни «Проектування машин легкої промисловості» є навчити студентів проводити аналіз і синтез просторових важільних механізмів; надати навички розрахунку та конструювання механізмів і устаткування типових машин і апаратів побутового призначення.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Проектування машин легкої промисловості є: привити студентам конструкторські навички, ознайомити студентів із роботою швейно-обметувальних машин, навчити студентів проводити аналіз і синтез важільних механізмів, навчити студентів основам проектування і розрахунку механізмів голок, навчити студентів основам проектування і розрахунку механізмів в’язальних машин.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– будову, принцип дії швейно-обметувальних машин;

– основи проектування і розрахунку механізмів голок;

– основи проектування і розрахунку механізмів в’язальних машин.

вміти:

– проводити аналіз і синтез важільних механізмів;

– розраховувати вузли машин;

– вирішувати конкретні задачі, пов’язані з проектуванням обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування


Предметом вивчення навчальної дисципліни є обладнання підприємств побутового обслуговування населення.

Програма навчальної дисципліни складається із таких змістовних модулів:

1.       Машини та обладнання підприємств хімічного чищення.

2.       Машини та обладнання пралень.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни:

1.1. Метою навчальної дисципліни «Обладнання підприємств хімічного чищення та пралень» є отримання студентами необхідних теоретичних та практичних знань, необхідних для вирішення конкретних задач, пов’язаних з експлуатацією обладнання підприємств побутового обслуговування.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи автоматики та автоматизація технологічних процесів та машин»» є вивчення основних типів машин та установок для хімічного чищення і прання, технологічних процесів обробки, конструкції та розрахунку вузлів машин хімічного чищення.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– будову, принцип дії машин та установок підприємств хімічного чищення та пралень;

– технологічні процеси обробки виробів в машинах;

– конструкцію та розрахунок основних вузлів машин.

вміти:

– ставити і вирішувати загальноінженерні задачі;

– розраховувати вузли машин;

– вирішувати конкретні задачі, пов’язані з експлуатацією обладнання підприємств побутового обслуговування.


Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349