The subject of the course “Design of Experiments” includes methods, techniques, instruments, and processes of performing scientific research in the field of economics. The aim of this course is to provide students with the body of theoretical knowledge and practical skills of scientific work. The course consists of two parts. The first part covers general introduction to methodology of scientific research, including the topics on the principles of science and scientific research and basic concepts and principles of scientific creative work. The second part focuses on the logic of realizing the scientific work, elaboration of the model of research, methods of research, and techniques of thesis defense.

. Мета вивчення дисципліни.

Формування у студентів базових теоретичних та практичних знань процесів зварювання та споріднених технологій, матеріалів та устаткування для них, які розроблені в останні роки та мають суттєві переваги з традиційними схемами. Оволодіння програмою курсу сприяє виконанню здобувачами завдань з інших дисциплін, які передбачають узагальнення теоретичного матеріалу і розробку технологічних процесів виготовлення або реновації виробів з різноманітних конструкційних матеріалів.

Завдання вивчення дисципліни

Знання теоретичних та практичних основ з виготовлення металоконструкцій з різнорідних і композитних матеріалів. Вміти розраховувати режими зварювання, вибирати необхідні електродні матеріали та обладнання для виконання зварних швів способами плавлення та тиску, розраховувати та обирати пристрої та обладнання для виконання складально-зварювальних робіт.

 


Мета вивчення дисципліни – отримання знань про будову, структуру, природу хімічного зв’язку, властивості твердих тіл і матеріалів та методи їх дослідження.

Завдання вивчення дисципліни

–        освоєння студентами достатньо широкої теоретичної підготовки в області фізико-хімічних властивостей твердих тіл і матеріалів, які дозволили б майбутнім спеціалістам орієнтуватись у потоці наукової і технічної інформації та забезпечили б їм можливість використовувати в роботі новітні фізичні принципи;

–        ознайомлення студентів з лабораторними прийомами,  практичними навичками та вироблення в них вмінь застосовувати різноманітні підходи і методи досліджень властивостей твердих тіл і матеріалів з метою виявлення тих чи інших характеристик досліджуваного об’єкта; вироблення навичок оцінювання та узагальнення одержаних результатів;

–        сприяння розвиткові у студентів фізичного мислення та діалектичного світогляду.


Курс призначений для набуття здобувачами освіти професійних компетенцій в галузі технологій ювелірної та художньої обробки матеріалів, номенклатури матеріалів, що використовуються в ювелірному виробництві, а також інструменту та знарядь для ювелірної обробки дорогоцінних матеріалів.

Дисципліна фахова, вибіркова

Метою курсу є вивчення студентами методів і комп’ютерних засобів розрахунку і проектування технологічного устаткування, конструкцій; підготовка студентів до практичної, проектно-конструкторської та дослідницької діяльності по експлуатації існуючих і створенню нових машин і апаратів підприємств галузі; набуття навичок користування сучасною комп’ютерною базою та програмним забезпеченням.


Метали і їх сплави є найбільш важливими сучасними конструкційними матеріалами. Скрізь, де експлуатуються металічні конструкції, є речовини, які, взаємодіючи з металами, поступово їх руйнують: іржавіння металевих конструкцій в атмосфері (залізних покрівель споруд, сталевих мостів, станків і обладнання цехів); іржавіння зовнішньої металевої обшивки суден в річковій і морській воді; руйнування металевих баків і апаратів розчинами кислот, солей і лугів на хімічних та інших виробництвах; іржавіння сталевих трубопроводів у землі; окиснення металів при нагріванні тощо.

Знання природи корозійних процесів та методів захисту від корозії дозволяє майбутньому інженеру вибрати оптимальний варіант підбору матеріалу чи методу захисту від корозії для виготовлення конструкції, деталі чи механізму, який працюватиме в тих чи інших корозійних умовах.

Розуміння механізму корозійних процесів допомагає інженерові у вирішення екологічних проблем у будівництві і господарській діяльності, прищеплює хімічну культуру, необхідну в його професійній діяльності. При викладенні дисципліни постійно підкреслюється конкретний зв'язок питань, що розглядаються за програмою курсу, з питаннями, які можуть зустрітися в майбутній практичній роботі спеціаліста на виробництві.

Мета курсу: опанувати теорії корозійних процесів та виробити вміння захищати метали і сплави від корозійного руйнування в певних корозійних умовах.

Основні завдання курсу:

- сприяти розвиткові у студентів хімічного мислення і діалектичного світогляду;

- добитися твердого засвоєння студентами основних теорій і законів хімії, закономірностей корозійних процесів і підбору корозійностійких матеріалів;

- ознайомити студентів з технікою виконання деяких лабораторних прийомів та хімічних розрахунків, виробити навички самостійної роботи в хімічній лабораторії, оцінки та узагальнення одержаних результатів;

-       показати важливу роль правильного підбору конструкційних матеріалів та корозійного захисту для різних галузей народного господарства.Метою курсу вищої математики в системі підготовки спеціалістів за спеціальністю 132 «Матеріалознавство»  є забезпечення знання основ вищої та прикладної математики: лінійної алгебри та аналітичної геометрії, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, спеціальних розділів вищої математики, та їх застосування до інженерної діяльності.

Завданням курсу є надання студентам знань з вищої математики, які їм необхідні в практичній роботі.


Мета дисципліни  опанування студентами основами знань по взаємозамінності конструктивних технічних елементів, а також їх стандартизації і визначення параметрів засобами вимірювання і контролю.

Основне завдання дисципліни  полягає в тому, щоб у результаті  вивчення студент опанував вміння вирішувати загально інженерні задачі на основі використання основних положень ВСТВ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

-     знати: основні поняття, терміни взаємозамінності і стандартизації конструктивних технічних елементів; методику вибору полів допусків і посадок з урахуванням реальних умов функціонування окремої деталі, спряження, вузла; методику розрахунку розмірних ланцюгів, виконавчих розмірів калібрів, підшипників ковзання і кочення, шпонкових, шліцевих і різьбових з’єднань; специфіку вибору полів допусків і посадок циліндричних зубчастих передач; методику вимірювань і контролю розмірів за допомогою калібрів, штангенінструментів, мікрометричних інструментів, індикаторів годинникового типу, важільно-метричних інструментів, оптичних мікроскопів;

-     вміти: вирішувати практичні завдання, визначати допуски, призначати посадки, норми шорсткості, відхилення форми і розташування з врахуванням останніх досягнень науки і передової технології.

Студент повинен мати навички роботи з технічними довідниками та вимірювальними приладами.Викладені основи вибору матеріалів і технології зміцнення, розглянуті умови експлуатації і вимоги до деталей та конструкцій. Пропонується використання критеріїв конструкційної міцності при виборі матеріалів для деталей та конструкцій, а також використання критеріїв для оцінки ефективності використання матеріалів. В заключній частині розглянуті приклади вибору матеріалів і зміцнюючої обробки валів осей та зубчатих коліс.

Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour