Курс призначений для набуття здобувачами освіти професійних компетенцій в галузі технологій ювелірної та художньої обробки матеріалів, номенклатури матеріалів, що використовуються в ювелірному виробництві, а також інструменту та знарядь для ювелірної обробки дорогоцінних матеріалів.

Дисципліна фахова, вибіркова

Метою курсу є вивчення студентами методів і комп’ютерних засобів розрахунку і проектування технологічного устаткування, конструкцій; підготовка студентів до практичної, проектно-конструкторської та дослідницької діяльності по експлуатації існуючих і створенню нових машин і апаратів підприємств галузі; набуття навичок користування сучасною комп’ютерною базою та програмним забезпеченням.


Навчальна дисципліна «English for Everyday Communication»(«Англійська мова для повсякденного спілкування») забезпечує всебічний  розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування іншомовної комунікативної компетентності та загальних компетентностей здобувача вищої освіти. Курс  складений на основі комунікативного підходу до вивчення іноземної мови і ставить за мету: 1) об’єднати розмовні теми, лексику, курс граматики, мовні кліше за тематичним принципом; 2) розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, читання та перекладу сучасної оригінальної англійської та американської літератури; 3) контролювати засвоєння мовного матеріалу та запобігати типовим граматичним помилкам.

Матеріали розміщені за посиланням: 

https://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=4798


Мета вивчення дисципліни - набуття студентами знань і компетенцій щодо здійснення ефективної діяльності у сфері охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Завдання вивчення дисципліни - формування у майбутнього фахівця знань і умінь у сфері охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Інтегральна компетентність - здатність вирішувати завдання у сфері охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Метали і їх сплави є найбільш важливими сучасними конструкційними матеріалами. Скрізь, де експлуатуються металічні конструкції, є речовини, які, взаємодіючи з металами, поступово їх руйнують: іржавіння металевих конструкцій в атмосфері (залізних покрівель споруд, сталевих мостів, станків і обладнання цехів); іржавіння зовнішньої металевої обшивки суден в річковій і морській воді; руйнування металевих баків і апаратів розчинами кислот, солей і лугів на хімічних та інших виробництвах; іржавіння сталевих трубопроводів у землі; окиснення металів при нагріванні тощо.

Знання природи корозійних процесів та методів захисту від корозії дозволяє майбутньому інженеру вибрати оптимальний варіант підбору матеріалу чи методу захисту від корозії для виготовлення конструкції, деталі чи механізму, який працюватиме в тих чи інших корозійних умовах.

Розуміння механізму корозійних процесів допомагає інженерові у вирішення екологічних проблем у будівництві і господарській діяльності, прищеплює хімічну культуру, необхідну в його професійній діяльності. При викладенні дисципліни постійно підкреслюється конкретний зв'язок питань, що розглядаються за програмою курсу, з питаннями, які можуть зустрітися в майбутній практичній роботі спеціаліста на виробництві.

Мета курсу: опанувати теорії корозійних процесів та виробити вміння захищати метали і сплави від корозійного руйнування в певних корозійних умовах.

Основні завдання курсу:

- сприяти розвиткові у студентів хімічного мислення і діалектичного світогляду;

- добитися твердого засвоєння студентами основних теорій і законів хімії, закономірностей корозійних процесів і підбору корозійностійких матеріалів;

- ознайомити студентів з технікою виконання деяких лабораторних прийомів та хімічних розрахунків, виробити навички самостійної роботи в хімічній лабораторії, оцінки та узагальнення одержаних результатів;

-       показати важливу роль правильного підбору конструкційних матеріалів та корозійного захисту для різних галузей народного господарства.Метою курсу вищої математики в системі підготовки спеціалістів за спеціальністю 132 «Матеріалознавство»  є забезпечення знання основ вищої та прикладної математики: лінійної алгебри та аналітичної геометрії, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, спеціальних розділів вищої математики, та їх застосування до інженерної діяльності.

Завданням курсу є надання студентам знань з вищої математики, які їм необхідні в практичній роботі.


Мета дисципліни  опанування студентами основами знань по взаємозамінності конструктивних технічних елементів, а також їх стандартизації і визначення параметрів засобами вимірювання і контролю.

Основне завдання дисципліни  полягає в тому, щоб у результаті  вивчення студент опанував вміння вирішувати загально інженерні задачі на основі використання основних положень ВСТВ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

-     знати: основні поняття, терміни взаємозамінності і стандартизації конструктивних технічних елементів; методику вибору полів допусків і посадок з урахуванням реальних умов функціонування окремої деталі, спряження, вузла; методику розрахунку розмірних ланцюгів, виконавчих розмірів калібрів, підшипників ковзання і кочення, шпонкових, шліцевих і різьбових з’єднань; специфіку вибору полів допусків і посадок циліндричних зубчастих передач; методику вимірювань і контролю розмірів за допомогою калібрів, штангенінструментів, мікрометричних інструментів, індикаторів годинникового типу, важільно-метричних інструментів, оптичних мікроскопів;

-     вміти: вирішувати практичні завдання, визначати допуски, призначати посадки, норми шорсткості, відхилення форми і розташування з врахуванням останніх досягнень науки і передової технології.

Студент повинен мати навички роботи з технічними довідниками та вимірювальними приладами.