Мета навчальної дисципліни полягає у детальному ознайомленні студентів з механічними властивостями деформівного твердого тіла, конструкційною міцністю та основами механіки руйнування матеріалів.

Завдання навчальної дисципліни: освоєння студентами основних понять та механічних властивостей деформівного твердого тіла і набуття ними практичних вмінь застосування цих понять при розрахунку та дослідженні конструкційної міцності елементів конструкцій та критеріями їх руйнування.


Курс висвітлює питання регулювання безпечності та якості продукції у світлі вимог сучасної системи державного технічного регулювання.

Питання дисципліни охоплюють основні складові системи - метрологія, стандартизація, оцінювання відповідності, включаючи стадію сертифікації продукції, акредитації органів з оцінювання відповідності, наведена характеристика діючих у сфері метрології, стандартизації, сертифікації та акредитації міжнародних і вітчизняних інституцій. На основі викладених матеріалів наведені основні поняття використовувані у системі забезпечення якості продукції та принципи забезпечення безпечності та якості виробів вітчизняного та закордонного походження.

Лабораторні роботи

Мета дисципліни.

- практична: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

Програма курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» ставить завданням досягнення студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та в Національній програми з англійської мови для професійного спілкування:

 

 

 

 

Елементарний користувач

(Basicuser)

А1 – Інтродуктивний (breakthrough)

А2 – Середній (waystage)

 

Незалежний користувач

(Independentuser)

В1 – Рубіжний (threshold)

В2 – Просунутий (vantage)

 

Досвідчений користувач

(Proficientuser)

С1 – Автономний (effectiveoperationalproficiency)

С2 – Компетентний (mastery)

 

Відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти від 2004 року, випускники шкіл повинні відповідати рівню В1+. За вимогами Національної програми, бакалаври мають досягати рівня В2.

 -   освітня: формування у студентів загальних компетенцій (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння вчитися), сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;

-            пізнавальна: залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

-            розвиваюча:допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації, зміцнення впевненості студентів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови;

-            соціальна: сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;

-            соціокультурна: досягання широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Основні завдання вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»:

-  набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації з іноземних джерел;

- користування усним монологічним  та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики;

- переклад з іноземної мови на рідну текстів загальнонаукового та фахового характеру;

- реферування та анотування суспільно-політичної та  фахової літератури рідною та  англійською мовами.Метою викладання навчальної дисципліни Комп’ютерні технології в матеріалознавстві є ознайомлення студентів з теоретичними положеннями, на яких ґрунтується розробка та використання комп’ютерних технологій в сучасному матеріалознавстві та набуття практичних навиків у їх використанні.