Викладання дисципліни «Основи наукових досліджень» має на меті формування у студентів систематизованого комплексу компетентностей про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень, створити і розвинути практичні вміння у розв’язанні реальних задач з постановки, організації, планування і виконання наукових та науково-прикладних досліджень, а також управління науково-технічною роботою і колективною науковою творчістю.

Завдання вивчення дисципліни: ознайомлення із засадами організації наукових досліджень в Україні; оволодіння сучасною методологією наукових досліджень; ознайомлення з особливостями вибору напрямів наукових досліджень та визначення етапів НДР; вивчення засад інформаційного забезпечення НДР; ознайомлення з методами проведення теоретичних та експериментальних досліджень; ознайомлення з особливостями оформлення результатів наукової роботи; формування практичних навичок раціональної організації наукової роботи.


Основні завдання вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»:

- набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в сфері професійної мовленнєвої діяльності;

- користування усним монологічним  та діалогічним мовленням у межах ІТ, суспільно-політичної та культурної тематики;

- переклад з іноземної мови на рідну тексти загальнонаукового та наукового характеру;

- реферування та анотування суспільно-політичної та фахової літератури рідною та  англійською мовами.


Навчальна дисципліна «Нанотехнології в текстильній промисловості» забезпечує професійний розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на поглиблення, розвиток і систематизацію знань з теоретичних основ і технологічних особливостей нанотехнологій  в текстильній хімії.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення c природно-науковим розумінням сучасних проблем нанотехнологій: нано-підходів в текстильній хімії, створення нановолокон, нових матеріалів і способів обробки; формування у здобувачів знань з теоретичних основ застосування методів нанохімії у виробництві і обробці нановолокон, нанокомпозитів, наноматеріалів різного призначення.

Програмні результати навчання:  володіти професійною термінологією та основними поняттями про сучасні нанооб'єкти, методи їх дослідження і способи їх застосування в текстильній хімії.


Навчальна дисципліна «English for Everyday Communication»(«Англійська мова для повсякденного спілкування») забезпечує всебічний  розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування іншомовної комунікативної компетентності та загальних компетентностей здобувача вищої освіти. Курс  складений на основі комунікативного підходу до вивчення іноземної мови і ставить за мету: 1) об’єднати розмовні теми, лексику, курс граматики, мовні кліше за тематичним принципом; 2) розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, читання та перекладу сучасної оригінальної англійської та американської літератури; 3) контролювати засвоєння мовного матеріалу та запобігати типовим граматичним помилкам.


Матеріали за посиланням:

https://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=4798