Навчальна дисципліна «Оцінювання відповідності якості товарів» розкриває напрями національної політики у сфері подолання технічних бар’єрів у торгівлі, адже. основою функціанування єдиного світового ринку є вільне переміщення товарів. Наявність технічних бар’єрів (стандартів, директив, сертифікаційних вимог і т.д.) створює перешкоди для виходу украінських товарів на світовий ринок і доступу до якісних іноземних товарів. Оцінювання відповідності направлене на подолання технічних бар’єрів у торгівлі, підвищення  якості й конкурентоспроможності українських товарів.


Предметом вивчення дисципліни «Основи академічного письма» є етика вищої школи, цінності, що лежать в основі її наукової та освітньої діяльності, принципи та правила взаємин у кожному навчальному закладі, у викладацьких колективах, у стосунках студентів.

У процесі навчання студенти мають з’ясувати, як академічна доброчесність  протидіє надмірній комерціалізації університетів, їх інтенсивній бюрократизації; як світова академічна спільнота розуміє академічну доброчесність, які механізми і процедури для її втілення вона розробила, яке місце в цьому займають декларації, хартії та кодекси академічної поведінки, яка система відносин між всіма членами освітнього співтовариства.

Курс «Основи академічного письма» допоможе студентам опанувати особливості наукового стилю; здобути практичні навички усного і писемного наукового мовлення, ознайомитись із поняттями «наукове мислення», «наукове мовлення», навчитись працювати з фаховими текстами, самостійно шукати  й опрацьовувати джерела, отримувати досвід виконання як індивідуальних завдань, так і групових проектів; дозволяє їм виявити власні аналітичні, критичні та творчі здібності.