Дисципліна вивчається на 2 / 4 курсі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа галузі знань 24 Сфера обслуговування

Дисципліна вивчається на 4 курсі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа галузі знань 24 Сфера обслуговування

Вивчення курсу має на меті засвоєння студентами теоретичних та практичних знань для їх подальшого застосування у мовленні повсякденного спілкування.

Завданнями проведення практичних занять є:

-  набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі загальнопобутової тематики, зумовленої щоденними потребами;

- одержування необхідної інформації з іноземних джерел;

- користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та загальнотехнічної тематики;

- переклад з іноземної мови на рідну текстів  загальнопобутового характеру;


Вивчення курсу має на меті засвоєння студентами теоретичних та практичних знань для їх подальшого застосування у мовленні повсякденного спілкування.

Завданнями проведення практичних занять є:

-  набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі загальнопобутової тематики, зумовленої щоденними потребами;

- одержування необхідної інформації з іноземних джерел;

- користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та загальнотехнічної тематики;

- переклад з іноземної мови на рідну текстів  загальнопобутового характеру;Мета курсу: надання основних теоретичних відомостей стандартного курсу вищої математики, які складають невід’ємну частину загальної математичної освіти студента. Узагальнити відомі поняття лінійної і векторної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального числення та; продемонструвати застосування теоретичних відомостей до розв’язку практичних задач

Завдання курсу: ознайомити з поняттям матриці, визначника, діями над ними та основними властивостями; навчити застосовувати матриці та визначники до розв’язання задач лінійної алгебри; навчити досліджувати та розв’язувати будь-які системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР); надати відомості про вектори та дії над ними; ознайомити із застосуванням векторів та їх добутків до розв’язування задач. Навчити використовувати диференціальне числення функції однієї змінної до прикладних задач.

 


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour