На сьогодні будь-який готель/ресторан прагне у своїй діяльності використовувати сучасне устаткування з врахування інноваційних технологій, що розширюють перелік функцій того чи іншого обладнання. Асортимент  устаткування обумовлений світовими тенденціями розвитку туризму, поступовим розвитком туристичних об’єктів для проживання, покращення здоров’я, заняття спортом в Україні, а також бурхливим ростом нових громадських центрів, що поєднують торгівлю, дозвілля, офісну діяльність у комплексі. Робота готельєрів підпорядкована реалізації головної мети: максимально повного задоволення зростаючих вимог споживачів щодо кількості і якості продукції, послуг при мінімально можливих витратах.

Готельне господарство України є важливою функціонально розвиненою складовою туристичної галузі, завданням якої є забезпечення високого рівня комфорту і якості обслуговування туристів та одночасного досягнення його рентабельності. Сучасна світова та вітчизняна практика удосконалення технології, технічного та культурного рівня закладів готельно-ресторанного господарства потребує від спеціаліста галузі розширеного науково-технічного кругозору для швидкого освоєння нової техніки, прийняття технічних рішень.

Метою дисципліни «Устаткування закладів  готельно-ресторанного господарства» є набуття студентами необхідних знань та навичок, пов'язаних із призначенням, вибором, розміщенням, експлуатацією, технічним обслуговуванням механічного, теплового, холодильного та торговельнотехнологічного обладнання для закладів готельно-ресторанного господарства, а також формування у студентів системи знань, які необхідні для впровадження нової техніки, комплексної механізації технологічних процесів.

Навчальна дисципліна «Устаткування закладів  готельно-ресторанного господарства» належить до циклу нормативних дисциплін для студентів, що здобувають базову вищу освіту за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».


Навчальна дисципліна «Інформаційні системи» є складовою освітньо-професійної програми «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» для підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузі знань 24 Сфера обслуговування за спеціальностями 242 – Туризм та 241 – Готельно-ресторанна справа.

Дана дисципліна є вибірковою дисципліною з циклу фахової підготовки за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа та нормативною дисципліною із загального циклу підготовки освітньо-професійною програмою «Туризм» за спеціальністю 242 – Туризм. Викладається у 2 семестрі 1 курсу в обсязі – 180 год. (6 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 30 год., практичні – 30 год., самостійна робота – 120 год., консультації – 2 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.

Мета дисципліни –засвоєння основних завдань, що стосуються створення сучасних інформаційних систем та опанування методів та засобів, необхідних для їх розробки.

Завдання – розгляд основних етапів створення сучасних інформаційних систем, існуючих проблем та підходів до їх розв`язання, ознайомлення з сучасними методами та інструментарієм для розробки інформаційних систем.

Навчання здійснюється в рамках єдиного наскрізного прикладу розробки навчальної інформаційної системи. Передбачається, що створена інформаційна система буде використана, як основа, при подальшому опануванні методів та засобів розробки спеціалізованих інформаційних систем.

Курс вивчення дисципліни закладає основи для ефективного розв`язання важливих практичних задач автоматизації обліку в різних сферах людської діяльності.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні можливості для створення сучасних інформаційних систем, існуючі проблеми та підходи до їх розв`язання. Вміти: ефективно використовувати сучасні методи та інструментарій для розробки інформаційних систем.


Мета викладання навчальної дисципліни Друга іноземна мова (польська) є формування у студентів загальних та професійно-орієнтованих комунікативних компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення ефективного іншомовного спілкування.

Вивчення дисципліни Друга іноземна мова (польська) є оволодіння практичними навичками в іншомовному спілкуванні, актуалізації граматичних структур у різних контекстах та підготовці виступів з низки галузевих питань, перекладів іншомовних професійних і країнознавчих текстів, пошуці нової текстової, графічної, аудіо та відеоінформації, що міститься в іншомовних галузевих матеріалах.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

- правила польського синтаксису, щоб мати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

- мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного і професійного мовлення;

- широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

вміти:

- обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником;

- готувати виступи з галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів;

- знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відео- інформацію, що міститься в галузевих матеріалах польською мовою (як друкованому, так і в електронному вигляді);

- аналізувати джерела інформації подані польською мовою;

- писати есе;

- анотувати та реферувати професійні тексти рідною та польською мовами;

- перекладати професійні тексти з польської мови на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками.

Основні загальнокультурні та професійні компетенції.

У результаті вивчення дисципліни Друга іноземна мова (польська) студенти повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з спілкуванням польською мовою у форматі повсякденного та мовлення у сфері гостинності.

Компетентності загальнокультурні:

- здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій, розвивати творче мислення, потребу в постійному духовному, інтелектуальному самовдосконаленню;

- здатність вільно і правильно спілкуватися іноземною мовою в письмовій формі з дотриманням всіх граматичних, лексико-синтаксичних ти стилістичних норм в різних ситуаціях, головним чином в ситуаціях професійного спілкування;

- вміння формувати власний науковий світогляд;

- здатність критично мислити та аналізувати отриману інформацію;

- загальнолюдські морально-етичні цінності.

Професійні компетенції:

- здатність використовувати загально-лінгвістичну та професійну компетенцію для забезпечення адекватності перекладу інформації, пов’язаної з тематикою сфери гостинності;

- здатність вміти користуватися довідковою літературою різних типів;

- здатність володіти концептуальним та термінологічним апаратом;

- здатність реферувати, анотувати іноземною мовою тексти, пов’язані з тематикою сфери гостинності;

- здатність користуватися довідковою літературою та відповідною документацією сфери гостинності написаною польською мовою;

- здатність застосовувати різні типи нормативно-вербальної та електронної обробки інформації.

 


Транснаціональні готельні ланцюги спрямовані на отримання сучасних знань про транснаціональні аспекти функціонування туристичної галузі, визначення її місця в світовій економіці і вплив туризму на національну економіку. В процесі освоєння курсу студенти засвоюють видову структуру міжнародного туризму, регіоналізацію світу за методологією ВТО, діяльність туристичних підприємств, закладів розміщення та харчування з організації прийому іноземних туристів, основні правові аспекти, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність, питання ціноутворення на послуги іноземного туризму.

 Мета полягає у з’ясуванні особливостей функціонування транснаціональних ланцюгів на міжнародному туристичному ринку, визначення їх місця в світовій економіці і вплив туризму на національну економіку.

Навчальна дисципліна «Транснаціональні готельні ланцюги» належить до циклу нормативних дисциплін для студентів, що здобувають базову вищу освіту за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни
спирається на знання базової середньої освіти. Вивчення
дисципліни «Транснаціональні готельні ланцюги» тісно пов'язано з усіма іншими дисциплінами блоку, а також буде сприяти більш якісному освоєнню студентами спеціальності «Готельно-ресторанна справа» комплексу фахових дисциплін з організації готельно-ресторанного бізнесу

Гігієна і санітарія закладів ресторанного і готельного господарств та їх практична реалізація набувають особливого значення в сучасних умовах, які характеризуються децентралізацією управління галуззю та великою кількістю підприємств різних форм власності. Не менш важливими для санітарно-гігієнічної оцінки підприємств ресторанного та готельного господарств є сучасні екологічні умови, які спричиняють техногенне забруднення сировини та готової продукції.

Невід’ємною умовою успішного функціонування туристичних підприємств і закладів готельного й ресторанного господарства є суворе дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил щодо їх планування та утримання, технологічних режимів, які розроблені з урахуванням цих норм, санітарної культури обслуговування, якості та безпеки харчових продуктів, правил особистої гігієни співробітників, раціональних умов їх праці, що підвищує безпеку та якість готельно-ресторанних послуг, привабливість пропонованих туристичних продуктів.

Гігієна і санітарія в галузі, забезпечує формування у студентів системи знань з основ санітарного законодавства для раціональної організації технологічного процесу, запобігання виникненню харчових отруєнь та інфекційних захворювань та застосувати гігієнічний підхід до вирішення питань проектування, обладнання та утримання закладів ресторанного господарства.

Гігієна і санітарія в галузі передбачає забезпечення  санітарних норм у визначенні якості продовольчої сировини та харчових продуктів; дотримування основних гігієнічних принципів виробництва кулінарної продукції; розвиток навичок в роботі зі спеціальною літературою в галузі санітарії та гігієни.

Гігієна і санітарія в галузі вміщує навчальний матеріал, який обґрунтовує з наукових позицій важливі завдання професійної діяльності фахівців готельно-ресторанної справи, у тому числі – раціональну організацію санітарного режиму підприємств, що забезпечує санітарно-гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань, які виникають внаслідок вживання недоброякісних продуктів харчування та професійних захворювань.

Мета дисципліни «Санітарія і гігієна закладів харчування»  опанування теоретичних основ організації санітарно-гігієнічного забезпечення закладів готельно-ресторанного господарства, засвоєння основ організації їх роботи відповідно до державного санітарного і гігієнічного законодавства.

Навчальна дисципліна «Гігієна і санітарія в галузі» належить до циклу нормативних дисциплін для студентів, що здобувають базову вищу освіту за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».Мета курсу: надання основних теоретичних відомостей стандартного курсу вищої математики, які складають невід’ємну частину загальної математичної освіти студента. Узагальнити відомі поняття лінійної і векторної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального числення та; продемонструвати застосування теоретичних відомостей до розв’язку практичних задач

Завдання курсу: ознайомити з поняттям матриці, визначника, діями над ними та основними властивостями; навчити застосовувати матриці та визначники до розв’язання задач лінійної алгебри; навчити досліджувати та розв’язувати будь-які системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР); надати відомості про вектори та дії над ними; ознайомити із застосуванням векторів та їх добутків до розв’язування задач. Навчити використовувати диференціальне числення функції однієї змінної до прикладних задач.