Дисципліна вивчається на 2 / 4 курсі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа галузі знань 24 Сфера обслуговування

Дисципліна вивчається на 4 курсі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа галузі знань 24 Сфера обслуговування

Вивчення курсу має на меті засвоєння студентами теоретичних та практичних знань для їх подальшого застосування у мовленні повсякденного спілкування.

Завданнями проведення практичних занять є:

-  набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі загальнопобутової тематики, зумовленої щоденними потребами;

- одержування необхідної інформації з іноземних джерел;

- користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та загальнотехнічної тематики;

- переклад з іноземної мови на рідну текстів  загальнопобутового характеру;


Вивчення курсу має на меті засвоєння студентами теоретичних та практичних знань для їх подальшого застосування у мовленні повсякденного спілкування.

Завданнями проведення практичних занять є:

-  набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі загальнопобутової тематики, зумовленої щоденними потребами;

- одержування необхідної інформації з іноземних джерел;

- користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та загальнотехнічної тематики;

- переклад з іноземної мови на рідну текстів  загальнопобутового характеру;


Мета та завдання курсу є формування у студентів високого рівня правосвідомості та правової культури і освіти. Вивчення основ права, його розуміння, правомірність поведінки і юридична відповідальність повинні стати необхідною умовою життєдіяльності кожного громадянина України.

Предмет навчальної дисципліни - вивчення основних положень різних галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального, сімейного, фінансового права тощо, вивчення законодавства, яке регулює відносини у цих сферах та застосування його при вирішенні конкретних задач.


Навчальна дисципліна «Інформаційні системи» є складовою освітньо-професійної програми «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» для підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, галузі знань 24 Сфера обслуговування за спеціальностями 242 – Туризм та 241 – Готельно-ресторанна справа.

Дана дисципліна є вибірковою дисципліною з циклу фахової підготовки за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа та нормативною дисципліною із загального циклу підготовки освітньо-професійною програмою «Туризм» за спеціальністю 242 – Туризм. Викладається у 2 семестрі 1 курсу в обсязі – 180 год. (6 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 30 год., практичні – 30 год., самостійна робота – 120 год., консультації – 2 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.

Мета дисципліни –засвоєння основних завдань, що стосуються створення сучасних інформаційних систем та опанування методів та засобів, необхідних для їх розробки.

Завдання – розгляд основних етапів створення сучасних інформаційних систем, існуючих проблем та підходів до їх розв`язання, ознайомлення з сучасними методами та інструментарієм для розробки інформаційних систем.

Навчання здійснюється в рамках єдиного наскрізного прикладу розробки навчальної інформаційної системи. Передбачається, що створена інформаційна система буде використана, як основа, при подальшому опануванні методів та засобів розробки спеціалізованих інформаційних систем.

Курс вивчення дисципліни закладає основи для ефективного розв`язання важливих практичних задач автоматизації обліку в різних сферах людської діяльності.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні можливості для створення сучасних інформаційних систем, існуючі проблеми та підходи до їх розв`язання. Вміти: ефективно використовувати сучасні методи та інструментарій для розробки інформаційних систем.Мета курсу: надання основних теоретичних відомостей стандартного курсу вищої математики, які складають невід’ємну частину загальної математичної освіти студента. Узагальнити відомі поняття лінійної і векторної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального числення та; продемонструвати застосування теоретичних відомостей до розв’язку практичних задач

Завдання курсу: ознайомити з поняттям матриці, визначника, діями над ними та основними властивостями; навчити застосовувати матриці та визначники до розв’язання задач лінійної алгебри; навчити досліджувати та розв’язувати будь-які системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР); надати відомості про вектори та дії над ними; ознайомити із застосуванням векторів та їх добутків до розв’язування задач. Навчити використовувати диференціальне числення функції однієї змінної до прикладних задач.