Мета:

-          формування у студентів високої патріотичної самосвідомості, національної гідності, правдивості в оцінці подій і фактів історії України та її державності в умовах інформаційної війни, сучасних викликів та загроз для української державності;

-          виховання патріотичних і морально-етичних переконань спеціаліста, причетності до тисячолітньої історії та культури українського народу, як складової частини європейського цивілізаційного простору;

-          прищеплення спеціалістам навичок наукового-критичного аналізу наукової літератури та інформаційних джерел, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку та сучасних історичних процесів.

Завдання:

-          використання новітніх здобутків історичної науки у викладанні вітчизняної історії;

-          забезпечення реалізації в навчальному процесі принципів історизму і об’єктивності в оцінці фактів, явищ, подій;

-          гуманістичної спрямованості історичної освіти, орієнтованості її на пріоритет загальнолюдських цінностей;

-          досягнення наступності в історичній освіті на етапі вищої школи у порівнянні із загальноосвітньою школою.

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Історія української державності» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК10. Здатність працювати у команді.

ЗК12 Здатність працювати автономно.

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: проблеми зародження, існування та відбудови української державності; роль різних соціальних верств у збереженні, розвитку і захисті української національної ідеї, умови формування української народності та спільність цього процесу із всесвітньо-історичним; форми української державності (Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, Гетьманщина, УНР, УРСР); економічні, соціальні, політичні, культурні процеси в українських землях (Х – ХХ ст.); особливості сучасного розвитку України.

вміти: аналізувати, узагальнювати і систематизувати історичний матеріал, правильно оцінювати внесок українського народу у розвиток світової цивілізації; знаходити і критично аналізувати необхідну інформацію з історії української державності; застосовувати набуті знання у повсякденній діяльності; прогнозувати суспільні процеси сучасності.

володіти: загальнонауковими та спеціальними методами дослідження історичних процесів та явищ.