Мета дисципліни: є надання знань, умінь, компетентностей для застосовування їх у практичних ситуаціях з охорони праці та умінні управляти діями або проектами, здатності оцінювати та забезпечувати безпечну діяльність та якість виконуваних робіт, здатності до розуміння та сприйняття етичних норм поведінки щодо природи, прагнення до збереження навколишнього середовища, екологічна грамотність.

Відродження національної культури в умовах розбудови суверенної держави є однією з найактуальніших проблем сучасного життя України. Культура є умовою демократизації та гуманізації всіх форм суспільного життя, запорукою економічної могутності держави.

Масштабність і складність процесів національного відродження вимагає від її учасників якісного розуміння сутності культури і закономірностей її розвитку, як загальних, котрі діють протягом усієї світової історії, так і специфічних, притаманних вітчизняній культурі.

Вивчення курсу «Українська та зарубіжна культура» є одним із шляхів формування духовного світу студентства, важливим чинником особистої культури, а також професійної культури майбутніх дипломованих спеціалістів. Відібраний в курсі матеріал дасть можливість познайомитись зі світовими та вітчизняними культурними надбаннями впродовж історичного шляху людини, усвідомити місце української культури в світовому процесі, задовольнити свої духовні запити, виробити ціннісні орієнтири, відчути історичний зв’язок з нацією.