Предметом вивчення дисципліни «Основи академічного письма» є етика вищої школи, цінності, що лежать в основі її наукової та освітньої діяльності, принципи та правила взаємин у кожному навчальному закладі, у викладацьких колективах, у стосунках студентів.

У процесі навчання студенти мають з’ясувати, як академічна доброчесність  протидіє надмірній комерціалізації університетів, їх інтенсивній бюрократизації; як світова академічна спільнота розуміє академічну доброчесність, які механізми і процедури для її втілення вона розробила, яке місце в цьому займають декларації, хартії та кодекси академічної поведінки, яка система відносин між всіма членами освітнього співтовариства.

Курс «Основи академічного письма» допоможе студентам опанувати особливості наукового стилю; здобути практичні навички усного і писемного наукового мовлення, ознайомитись із поняттями «наукове мислення», «наукове мовлення», навчитись працювати з фаховими текстами, самостійно шукати  й опрацьовувати джерела, отримувати досвід виконання як індивідуальних завдань, так і групових проектів; дозволяє їм виявити власні аналітичні, критичні та творчі здібності.


Мета: розвиток професійного мислення студентів, забезпечення свідомого розуміння закономірностей перетворень основних речовин, що входять до складу живих організмів, в основі яких є гідролітичні, окиснювальні процеси, процеси взаємодії окремих компонентів між собою, які відбуваються з різною швидкістю під впливом різних факторів: температури, рН-середовища, тиску і т.п. Знання біохімічних закономірностей фізичного розвитку і спортивного тренування дозволяє на науковій основі вирішувати питання вибору кадрів для занять спортом, вишукувати найбільш ефективні засоби і методи тренувань, вірно оцінювати результат їх використання і прогнозувати спортивні досягнення.

Основні завдання:

-     висвітлити хімічну природу основних речовин, що входять до складу живих організмів;

-     сформувати поняття про хімічні перетворення білків, вуглеводів, ліпідів, мінеральних елементів у процесі життєдіяльності людини, роль вітамінів, гормонів, ферментів у цих процесах,

-     сформувати у студентів знання про основні нутрієнти в харчових продуктах та сучасні наукові уявлення про харчування людини,

-     розглянути принципи здорового способу життя та оволодіти методами раціонального харчування;

-     виробити навички застосування набутих знань з біохімії під час подальшого вивчення фахових дисциплін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:  - номенклатуру та класифікацію органічних сполук;

-      будову, властивості, біологічне значення макронутрієнтів та мікронутрієнтів;

-     обмін білків, вуглеводів, ліпідів в організмі людини;

-      особливості хімічних перетворень білків, вуглеводів, ліпідів, мінеральних елементів, які відбуваються при зберіганні та використанні продуктів харчування;

-     біохімічні процеси відновлення стану організму після м’язової роботи та біохімічної адаптації до систематичної м’язової діяльності.

вміти: працювати з лабораторним посудом, приладами, речовинами, синтезувати органічні сполуки за літературною методикою.

-      ідентифікувати органічні сполуки за їх властивостями, визначати основні фізичні константи;

-      використовувати знання біохімічних закономірностей фізичного розвитку для керування заняттями спортом;

-     оцінюватия біохімічні фактори, що лімітують рівень спортивних досягнень;

-      грамотно і безпечно використовувати харчові продукти, які відповідають вимогам науки про харчування;

-     виконувати визначення окремих біохімічних показників та інтерпретувати результати аналізів.