Метою викладання навчальної дисципліни «Рухливі ігри з методикою навчання» підготувати майбутнього вчителя фізичної культури до організації і проведення рухливих ігор та естафет в урочних і позаурочних формах занять школярів.

Основні завдання навчальної дисципліни «Рухливі ігри з методикою навчання»: надати студентам теоретичні базові знання з дисципліни; ознайомити зі змістом рухливих ігор; озброїти студентів методичними вміннями і навичками з питань організації і проведення рухливої гри в залежності від завдань і умов проведення; надати практичні вміння у проведені гри; привчити студентів до самостійної роботи з питань планування рухливих ігор.

Найменування та опис компетентностей, формування яких забезпечує вивчення дисципліни «Рухливі ігри з методикою навчання»

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Рухливі ігри з методикою навчання» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Загальна інструментальна компетентність

- знати особливості професійного спілкування, забезпечення гармонійних та конструктивних взаємовідносин під час виконання професійних завдань;

- вміти здійснювати аналіз та осмислення загальнонаукової та професійно-орієнтованої літератури, у тому числі іноземної.

Загальнонаукова компетентність

- знати методику навчання;

- вміти використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базові знання з основ теорії і методики фізичного виховання.

Фахові компетентності

- знати необхідність фізичного вдосконалення і основні поняття рухливих ігор. Процес організації і проведення рухливих ігор, основні поняття ігрової діяльності, значення ігри в житті людини і суспільстві та місце рухливих ігор в рекреаційній діяльності.

- вміти планувати рухливі ігри, проводити, правильно підбирати і пояснювати умови гри.

Передумови для вивчення дисципліни

Для освоєння студентами необхідних теоретичних знань щодо тенденцій і проблем розвитку «Рухливі ігри з методикою навчання» їм необхідно опрацювати такі дисципліни як «Педагогіка», «Спортивна педагогіка», «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Спортивна психологія», «Лікувальна фізична культура».

2.5. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен

знати:

- мету, завдання та значення рухливих ігор та естафет для учнів молодшого та середнього шкільного віку;

- класифікацію рухливих ігор та естафет для школярів;

- методику проведення рухливих ігор та естафет для учнів молодшого та середнього шкільного віку;

- вікові, анатомо-фізіологічні і психологічні особливості школярів;

- руховий режим молодшого школяра;

- основні засоби фізичного виховання для збереження і зміцнення здоров’я школярів;

- вимоги до сучасного уроку фізичної культури Нової української школи;

вміти:

- ефективно застосовувати рухливі ігри та естафети в урочних та позаурочних формах занять зі школярами;

- організовувати шкільні фізкультурно-художні свята із використанням рухливих ігор;

- реалізувати міжпредметні зв’язки під час проведення рухливих ігор та естафет;

- вести пропаганду здорового способу життя серед учнів, вчителів і батьків;

володіти:

- методикою навчання рухливих ігор та естафет зі школярами;

- вміннями методично правильно складати уроки фізичної культури різних типів з використанням рухливих ігор та естафет.


 Мета і завдання дисципліни «АТЛЕТИЧНА ГІМНАСТИКА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ».

 Мета вивчення дисципліни.

Головною метою курсу атлетична гімнастика з методикою навчання є формування у студентів спеціальних знань з атлетичної гімнастики у загальній системі фізичного виховання та спорту, формування професійних, організаційних та методичних знань, вмінь і навичок, які необхідні у подальшій діяльності спеціаліста.

 

 Завдання вивчення дисципліни

- озброїти майбутніх спеціалістів знаннями з теорії та методики викладання атлетичної гімнастики.

- сформувати уявлення студентів з теорії та методики атлетичної гімнастики, засвоєння вправ для розвитку основних груп м’язів: вправ з гантелями, амортизаторами, резиновими медичними бинтами, вправ на блоках, похиленій лаві, з гирями, з набивними м’ячами, штангою, вправ на тренажерах та гімнастичних приладах.;

- сформувати у студентів практичні навички проведення занять з атлетичної гімнастики.

-озброїти майбутніх спеціалістів з розробкою та вмінням складати програми для тренувань з атлетичної гімнастики.

 

;

 Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані практичні завдання в галузі середньої освіти, що передбачає застосування концептуальних методів освітніх наук, предметних знань, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

Загальні компетентності

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК4. Здатність працювати в команді.

ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Фахові компетентності спеціальності

ФК 1. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків.

 

ФК 11. Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, до розроблення методик і технологій з метою розвитку рухових умінь і навичок учнів та їхніх фізичних (рухових) якостей на основі розуміння й застосування засад фізіології, морфології, біохімії, біомеханіки; здійснення профілактики травматизму.

ФК 12. Здатність складати робочі плани, конспекти практичних і теоретичних занять, фінансові документи для забезпечення освітнього процесу з фізичної культури в закладах загальної середньої та спеціалізованої (спортивної) освіти дітей та молоді.

ФК 14. Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з учнями в закладах середньої та професійної освіти, здійснювати позакласну спортивно-масову, організаційну та навчально-методичну фізкультурно-оздоровчу роботу.


 Результати навчання.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:


- РН 1. Знає основні історичні етапи розвитку предметної області.

РН 3. Знає та розуміє принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання предмета в закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти).

РН 4. Знає та розуміє особливості навчання різнорідних груп учнів, застосовує диференціацію навчання, організовує освітній процес з урахуванням особливих потреб учнів.

РН 16. Знає закономірності розвитку фізичних (рухових) якостей у різних видах рухової активності; біологічні, соціальні, психологічні та інші фактори збереження здоров’я, а також біологічні, соціальні, психологічні й духовні чинники, що обумовлюють значущість професії фахівця в галузі фізичного виховання та спорту.

РН 19. Володіє педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвитку рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у дітей і вміє самостійно розробляти методики й технології для інтегрального гармонійного розвитку дитини.

РН 21. Уміє самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку та учнями в закладах дошкільної, середньої та професійної освіти, здійснювати позакласну фізкультурно-оздоровчу і спортивно-масову роботу (зокрема зі спортивного туризму й орієнтування).


 Мета і завдання дисципліни «Інклюзивна освіта».

 Мета вивчення дисципліни.

Є формування знань про основні складові та умови організації навчально-виховної роботи в інклюзивному навчальному закладі; засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивного навчання; розвиток уміння та бажання працювати в команді; стимулювання до самореалізації та вдосконалення професійної майстерності

 Завдання вивчення дисципліни

 - формування усвідомленого розуміння основоположних засад інклюзивної освіти;

-озброєння знаннями щодо впровадження технологій інклюзивного навчання в практику роботи закладу загальної середньої освіти;

-формування уявлень про партнерську взаємодію суб’єктів інклюзивного навчання;

-ознайомлення зі стратегіями взаємодії з батьками дітей з особливими потребами;

-формування готовності до співпраці в умовах партнерської взаємодії з іншими учасниками процесу інклюзивного навчання;

-сприяння усвідомленню необхідності зростання професійної майстерності

 Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані практичні завдання в галузі середньої освіти, що передбачає застосування концептуальних методів освітніх наук, предметних знань, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

Загальні компетентності

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними

знаннями.

ЗК4. Здатність працювати в команді.

ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно,

так і письмово.

.Фахові компетентності спеціальності

ФК 1. Здатність до формування в учнів ключових і

предметних компетентностей та здійснення

міжпредметних зв’язків.

ФК 4. Здатність до пошуку ефективних шляхів

мотивації дитини до саморозвитку (самовизначення,

зацікавлення, усвідомленого ставлення до навчання).

ФК 6. Здатність здійснювати виховання на уроках і в

позакласній роботі, виконувати педагогічний супровід

процесів соціалізації учнів та формування їхньої

культури.

Результати навчання.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:


РН 1. Знає основні історичні етапи розвитку

предметної області.

РН 4. Знає та розуміє особливості навчання

різнорідних груп учнів, застосовує диференціацію

навчання, організовує освітній процес з урахуванням

особливих потреб учнів.

РН 10. Здатний проектувати психологічно безпечне й

комфортне освітнє середовище, уміє виявляти булінг

серед учнів та протидіяти йому, організовувати

співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками.


   Опис дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

            Мета дисципліни – підготувати компетентних конкурентоспроможних фахівців у галузі фізичного виховання із широким доступом до працевлаштування, підготувати вчителів предмету фізичної культури, які мають поглибленні знання з теорії і методики викладання.

           Завдання дисципліни: 1. Сформувати здатність створювати та підтримувати у колективі учнів атмосферу прозорих та рівноправних стосунків, яка сприяє навчанню кожного, незалежно від його соціального, культурного або економічного підґрунтя. 2. Сформувати здатність сприяти вихованню у учнів позитивних соціальноособистіснозначущих якостей, таких, як: ініціативність, відповідальність, організованість, дисциплінованість, працелюбність, наполегливість, комунікативність, толерантність, здатність до роботи у колективі. 3. Сформувати здатність використовувати напрацьовані у сфері фізичної культури і спорту духовні цінності для формування у учнів потреби у самовдосконаленні засобами фізичної культури, звички до здорового способу життя, попередження девіантної поведінки тощо та бажання поділитись набутим з іншими. 4. Сформувати здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань систему знань з теорії і методики фізичного виховання. 5. Сформувати вміння продемонструвати розуміння та вміння використовувати в практичній діяльності знання анатомо-морфологічних, фізіологічних, біохімічних, психологічних особливостей формування адаптації організму людини до фізичних навантажень різної спрямованості; впливу фізкультурно-спортивної діяльності на стан учнів (з урахуванням їх статі, віку, рівня фізичного стану та інших особливостей), сприяючи їх фізичному розвитку та зміцненню здоров’я.

         Результати навчання за дисципліною:

- демонструє здатність здійснювати загальноосвітній процес, проводити навчальні заняття з учнями освітніх організацій та оцінювати їх ефективність; організовувати та здійснювати позаурочну фізкультурно-спортивну роботу.

- демонструє усвідомлене використання засобів фізичної культури як фактора відновлення працездатності, забезпечення активного довголіття, формування здоров’яформуючої та здоров’язберігаючої поведінки.

- демонструє здатність продемонструвати знання техніки фізичних вправ з різних видів спорту, методики навчання та особливостей організації спортивно-масових заходів з базових видів спорту, що забезпечують оволодіння життєво необхідними руховими навичками (гімнастика, легка атлетика, плавання, спортивні ігри).

- демонструє вміння оцінювати фізичні якості та функціональний стан осіб, що тренуються, адекватно підбирати засоби та методи рухової активності.

- демонструє знання медико-біологічних та психологічних основ і технологій тренувань, а також санітарно-гігієнічних основ фізкультурно-спортивної діяльності

              

2.    Пререквізити та постреквізити дисципліни

Теорія і методика фізичного виховання, теорія і методика різних груп населення, педагогіка, анатомія з основами морфології, педагогіка фізичної культури.

3.    Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 «Основи прикладної фізичної підготовки»

Тема 1. Професійно-прикладна підготовка студентів. Тема 2. Мета, завдання і зміст прикладної фізичної підготовки. Тема 3. Основи прикладної фізичної підготовки. Тема 4. Сучасні уявлення про прикладну фізичну підготовку.

Змістовий модуль 2 «Методичні аспекти прикладної фізичної підготовки»

Тема 5. Засоби та методи прикладної фізичної підготовки. Тема 6. Планування,    контроль та управління процесом прикладної фізичної підготовки. Тема 7. Форми організації занять           з професійно-прикладної фізичної підготовки. Тема 8. Методичні аспекти прикладної фізичної підготовки.1.    Опис дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання

Як навчальна дисципліна «Єдиноборства з методикою навчання» забезпечує формування у студентів комплексу професійних знань  з забезпечення теоретичної, методичної та практичної підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності,  оволодіння теоретичними знаннями з історії виникнення і розвитку двобоїв, техніки і методики навчання, проведенню занять, здійсненню тренувального процесу в єдиноборствах.

По завершенню вивчення дисципліни «Єдиноборства з методикою навчання» студенти зможуть:

       - продемонструвати низку професійних якостей: активність, цілеспрямованість, креативність, самостійність, наполегливість, працелюбність, добросовісність, ініціативність, комунікабельність;

-          знати теоретичні основи спортивних єдиноборств;

-          знати техніку і тактику спортивних єдиноборців;  

-          знати фізичну і психологічну підготовку в навчально-тренувальному процесі єдиноборців;  

-          виконувати техніку ударів руками та ногами  і захист від них;

      -     володіти основними технічними діями боротьби в спортивних єдиноборствах;

-          володіти  технікою і тактикою ударних дій під час ведення поєдинку; 

-          володіти методикою проведення тренувального заняття з спортивних єдиноборств.

2.    Пререквізити та постреквізити дисципліни

Теорія і методика фізичного виховання, теорія і методика різних груп населення, педагогіка, анатомія з основами морфології, гігієна з основами екології, педагогіка фізичної культури.

3.    Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 «. Єдиноборства в системі фізичного виховання»

Тема 1. Історія появи і розвитку спортивних видів єдиноборств. Тема 2. Мета, завдання і зміст тренування. Тема 3. Основи техніки в спортивних єдиноборствах. Тема 4. Методика навчання ударної техніки в єдиноборствах.

Змістовий модуль 2 «Методика викладання спортивних єдиноборств»

Тема 5. Загальна характеристика ударних видів єдиноборств. Тема 6. Навчання техніки больових прийомів у спортивних двобоях. Тема 7. Навчання техніки стійки, ударів руками і захисту від них у різних видах двобоїв.. Тема 8. Організація і проведення спортивних змагань.


Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів знань та вмінь щодо застосування засад менеджменту і маркетингу у закладах сфери фізичної культури та спорту, формування та реалізації функцій та інструментів менеджменту і маркетингу сфери фізичної культури та спорту, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку таких закладів.

 Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення засад управління сферою фізичної культури та спорту; засвоєння питань методології забезпечення результативності формування та використання інструментарію менеджменту та маркетингу закладів сфери фізичної культури та спорту; набуття вмінь застосовувати ефективні управлінські рішення щодо застосування інструментарію менеджменту та маркетингу.

Дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері освіти (фізична культура), що передбачає застосування теорій, технологій та методів відповідних наук та педагогіки, фізичного виховання і спорту, фізіології, біомеханіки, морфології і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу в навчальних закладах освіти.

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, володіння навичками міжособистісної взаємодії.

ЗК 13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, а також приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК 16. Здійснювати планування, організацію, контроль освітнього процесу, спортивної, фізкультурно-оздоровчої діяльності.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен:

ПРУ 5. Знає вимоги до оформлення документації та основні закономірності побудови документів для здійснення навчального процесу в галузі фізичного виховання та спорту.

ПРК 2. Здатність формувати комунікаційну стратегію з колегами, соціальними партнерами, учнями й вихованцями та їхніми батьками з дотриманням етичних норм.

ПРА 1. Здатність вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час навчання кваліфікацію.

ПРА 2. Здатність аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів і гуманістичних ідеалів, розуміти концепції сталого розвитку людства.


Метою викладання навчальної дисципліни «Плавання з методикою викладання» є розширення та  поглиблення  теоретичних знань студентів,  формування у студентів знання і вміння вивчення історії теорії і методики викладання плавання, оволодіти навиками техніки  плавання спортивними способами, набути необхідні знання, вміння і навички для самостійної педагогічної і організаційної роботи в різних ланках фізкультурно- спортивної діяльності.

Основні завдання навчальної дисципліни «Плавання з методикою викладання»:

- сформувати знання про історію розвитку плавання;

- сформувати необхідні знання та практичні вміння з основ техніці спортивного плавання;

- сформувати знання та практичні вміння необхідні для організації та проведення змагань із плавання.  

- ознайомити з особливостям методики проведення уроків з фізичної культури, навчально-тренувальних занять з плавання з дітьми різного шкільного віку

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Плавання з методикою викладання» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Бакалавр фізичної культури і спорту здатний розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів відповідних наук, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

9. Навички міжособистісної взаємодії.

10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

11. Здатність працювати в міжнародному контексті.

12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1.           Здатність забезпечити виконання норм законодавства України, організовувати захист прав та економічних інтересів колективу (підприємства) в сфері інтелектуальної власності в ринкових умовах.

2.           Здатність оцінювати рівень існуючих технологій у галузі професійної діяльності, ефективність технічних рішень та можливість виникнення об’єктів права інтелектуальної власності, відшукувати шляхи та можливості реалізації наукових ідей у прибуткових бізнес-проектах та стартапах.

3.           Здатність до системного мислення, вирішення задач розробки, оптимізації та оновлення структурних блоків електронних силових та інформаційних систем.

4.           Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, перекладати та використовувати іноземну спеціалізовану науково-технічну літературу.

5.           Здатність формулювати новизну та актуальність науково-дослідної роботи, вести наукову дискусію і викладати результати досліджень за заданою тематикою в сфері розробки та функціонування електронних силових та інформаційних систем.

6.           Здатність використовувати інформаційні технології, методи інтелектуалізації та візуалізації, штучного інтелекту, хмарних розрахунків та суперкомп’ютерних обчислень для дослідження та аналізу процесів у електронних системах.

7.           Здатність демонструвати і використовувати  фундаментальні знання принципів побудови сучасних електронних систем, систем контролю та керування, систем перетворення та збереження електричної енергії, перспективні напрямки розвитку їх елементної бази.

8.           Здатність демонструвати і використовувати знання сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій та інструментів інженерних і наукових досліджень, розрахунків, обробки та аналізу даних, моделювання та оптимізації.

9.           Здатність демонструвати та застосовувати на практиці знання методів моделювання динамічних систем,  оцінки ефективності систем та  методів оцінки якості вимірювань в електронних системах.

10.         Здатність використовувати технічне обладнання і устаткування, системи прийняття рішень, програмні засоби та інструменти для проведення наукового експерименту та обробки результатів експериментальних досліджень.

11.         Здатність демонструвати, аналізувати і використовувати знання сучасних друкованих та електронних ресурсів (в тому числі іншомовних) науково-технічної, довідникової та наукової інформації щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки.

12.         Здатність застосовувати базові уявлення про інноваційну діяльність та особливості набуття та використання прав інтелектуальної власності.

13.         Здатність демонструвати і використовувати знання методів та технологій розробки, тестування  та застосування інформаційно-вимірювальних, мікропроцесорних електронних систем, систем перетворення та передачі даних.

14.         Здатність застосовувати  знання методів обробки та відображення інформації в сучасних електронних системах та демонструвати  уміння проектування, розрахунку та програмування мікропроцесорних електронних засобів та систем.

15.         Здатність використовувати типові та розробляти власні програмні продукти, орієнтовані на розв’язок задач проектування та розрахунку складових частин електронних систем для оптимізації структури та конструкції досліджуваних об’єктів, підготовки необхідної технологічної документації.

16.         Здатність до аналізу, розробки та удосконалення наукової, проектно-конструкторської, технологічної, метрологічної та організаційно-управлінської документації.

17.         Здатність обирати оптимальні методи досліджень, модифікувати та адаптувати існуючі, розробляти нові методи досліджень відповідно до існуючих технічних засобів та формувати методику обробки результатів досліджень.

18.         Здатність оцінювати проблемні ситуації та недоліки в сфері розробки, конструювання, налагодження, функціонування та експлуатації електронних систем, формулювати пропозиції щодо вирішення проблем та усунення недоліків.

1.      Очікувані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

         знати:

Р1. Впорядковувати набуті знання для постановки і вирішення педагогічних та наукових завдань, вибору і використання відповідних аналітичних методів розрахунку

Р2. Визначати напрямки модернізації педагогічних аспектів навчального прцесу,  впровадження новітніх інформаційних та комунікаційних технологій.

вміти:

Р4.  Вибирати оптимальні методи досліджень, модифікувати, адаптувати та розробляти нові методи та формувати методику обробки результатів

Р15.Організовувати та керувати дослідницькою та інноваційною діяльністю

Р 16. Впроваджувати проектні рішення у навчальний процес

Р17. Практикувати інформаційний та науковий пошук, використовувати бази даних і знань, критично осмислювати та інтерпретувати результати, робити висновки та формувати напрями дослідження з урахуванням вітчизняного й закордонного досвіду

Р18. Вирішувати та координувати розробку, підбір і використання необхідного обладнання, інструментів і методів при організації навчального процесу

Р19. Координувати роботу колективів виконавців в галузі наукових досліджень, проектування, розробки, аналізу, розрахунку, моделювання, виробництва та тестування Володіти знаннями в галузі загальної та вікової психології, вікових анатомічних, морфофункціональних та індивідуальних особливостей розвитку дітей.

володіти:

Р 8. Аргументувати та захищати розроблені науково-педагогічні рішення перед замовником, вести аргументовану професійну та наукову дискусію

Р 9. Поєднувати застосовування сучасних методів, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей

Р10. Оцінювати якість навчального процесу, сучасних методів контролю, проводити тестування


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour