Мета і завдання дисципліни «Вступ до спеціальності».

 Мета вивчення дисципліни.

Створити уявлення про навчання у вищій школі України згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчання, розкрити особливості роботи вчителя фізичної культури, ознайомити з правами та обов’язками студентів, змістом та організацією професійно-педагогічної освіти, сформувати основи самостійної роботи студентів.

 Завдання вивчення дисципліни

- Формування системи знань про фізичну культуру як складову частину культури суспільства, про історичні аспекти її становлення і розвитку в Україні та у світі;

-Розкриття історичних етапів формування та розвитку міжнародного спортивного руху і  його стану на сучасному етапі та фізкультурно-спортивного руху в Україні;

-Ознайомлення із сучасною системою кадрового забезпечення галузі, з особливостями роботи вчителя фізичної культури, тренера-викладача з виду спорту.

-Формування основ науково-дослідної та методичної роботи, уміння опрацьовувати спеціальну науково-педагогічну та фахову літературу та працювати з іншими джерелами наукової інформації;

-Оволодіння основами самостійної роботи, методикою збору та опрацювання отриманої інформації, виконання та оформлення завдань самостійної роботи.

 Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані практичні завдання в галузі середньої освіти, що передбачає застосування концептуальних методів освітніх наук, предметних знань, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

Загальні компетентності

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності спеціальності

ФК 1. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків.

ФК 2. Володіння основами цілепокладання, планування та проектування процесу навчання учнів.

ФК 3. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.

ФК 4. Здатність до пошуку ефективних шляхів мотивації дитини до саморозвитку (самовизначення, зацікавлення, усвідомленого ставлення до навчання).

 

ФК 7. Здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної педагогічної діяльності, оцінки педагогічного досвіду.

ФК 10. Здатність до опанування та використання педагогічних, медико-біологічних, інформаційних технологій для формування здорового способу життя, розвитку рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей учнів і самостійного розроблення методик і технологій для інтегрального гармонійного розвитку дитини.

 

ФК 13. Здатність оволодівати базовими й новими видами фізкультурної діяльності, здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, професійного та особистісного розвитку.

 


Завдання вивчення дисципліни

- набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої побутовими потребами; одержування новітньої інформації з іноземних джерел;

- користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової та загальноекономічної тематики;

- переклад з іноземної мови на рідну текстів загальнонаукового та побутового характеру;

- реферування та анотування літератури загальнонаукового, загальноекономічного, загальнотехнічного характеру рідною та англійською мовами.

 

 

 


Мета навчальної дисципліни – розкриття функцій органів і систем органів організму людини на основі сучасних досягнень фізіології, встановлення взаємозв'язку будови органів з виконуваними функціями, формування поняття про взаємозалежність і єдність структури і функції органів людини.

Завдання дисципліни «Фізіологія людини»:

• ознайомлення з фізіологічними процесами, що відбуваються в організмі здорової

людини;

• встановлення взаємозв'язку будови і функцій органів і систем органів організму;

• дослідження фізіологічних механізмів пристосування організму до змін довкілля, засвоєння окремих теоретичних положень і практичних вмінь та навиків;

• розвиток у студентів здатності аналізувати, узагальнювати, поглиблювати та ефективно застосовувати на практиці отримані знання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • фізіологію органів і систем органів організму людини;

 • взаємозв’язок функціонування органів і систем;

 • механізми процесів життєдіяльності клітини;

 • взаємозв'язок будови органів з виконуваними функціями;

 • механізми нейрогуморальної регуляції процесів життєдіяльності організму;

 • фактори, які сприяють збереженню здоров’я та порушують його;

 • саморегуляцію функцій організму.

  вміти:

  • пояснювати зв'язок між будовою і функціями органів організму людини;

  навчитися робити висновки про стан фізіологічних функцій органів, систем і організму в цілому;

• аналізувати фізіологічні параметри і робити висновки про механізми нервової і гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму і його систем;

• пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму;

• пояснювати механізми, що забезпечують інтеграційну діяльність організму;

• аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію;

• обґрунтовувати шкідливий вплив на організм алкоголю, наркотиків, куріння;

• застосовувати знання для: ведення здорового способу життя; профілактики захворювань фізіологічних систем; дотримання режиму праці і відпочинку.


Мета вивчення дисципліни.

Формування у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту визначеного рівня знань про будову людського організму та закономірності розвитку  цієї будови в їхній функціональній взаємодії з навколишнім середовищем, враховуючи вікові зміни, статеві відмінності та індивідуальні особливості, для правильного та глибокого засвоєння спеціальних дисциплін для майбутньої роботи.  Поглиблення знань студентів про зміни функцій організму та механізмів їх регуляції під впливом спортивної діяльності у різних видах спорту та обґрунтувань практичних заходів з підвищення її ефективності на основі закономірностей функціонування організму людини та процесів його адаптації до фізичних навантажень.

Завдання вивчення дисципліни

Поглибити біологічну і методичну підготовку майбутніх фахівців; підготувати студентів до науково-обґрунтованого проведення занять з фізичної культури з урахуванням морфологічних особливостей будови тіла; сформувати у студентів практичні навички визначення і оцінки будови тіла і фізичного розвитку дитини за морфологічними ознаками; підготувати студентів до вивчення інших дисциплін біологічного циклу та професійного спрямування.


Мета вивчення дисципліни.

Формування у студентів гігієнічних знань і практичних навичок для формування здорового способу життя, застосування різноманітних гігієнічних засобів та природних факторів в процесі фізичного виховання, фізкультурно-масової роботи та спортивного удосконалення.

Завдання вивчення дисципліни

Ознайомити студентів з загальними основами науки гігієни; вивчити вплив різноманітних факторів зовнішнього середовища та соціальних умов на стан здоров’я та працездатність фізкультурників та спортсменів; - науково обґрунтувати та розробити гігієнічні нормативи, правила та заходи по створенню оптимальних умов для фізичного виховання та спортивного тренування; науково обґрунтувати та розробити гігієнічні нормативи, правила та заходи по використанню гігієнічних засобів та природних факторів для зміцнення здоров’я, підвищення працездатності та росту спортивних досягнень.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • основні історичні етапи розвитку предметної області;

 • основні положення фізіології, біомеханіки, морфології, психології, біохімії для розвитку фізичних (рухових) якостей, формування рухових умінь і навичок;

 • закономірності розвитку фізичних (рухових) якостей у різних видах рухової активності; біологічні, соціальні, психологічні та інші фактори збереження здоров’я, а також біологічні, соціальні, психологічні й духовні чинники, що обумовлюють значущість професії фахівця в галузі фізичного виховання та спорту;

 • основні принципи користування сучасними інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань; використовує засади природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності;

вміти:

 • застосовувати на практиці основні положення фізіології, біомеханіки, морфології, психології, біохімії для розвитку фізичних (рухових) якостей, формування рухових умінь і навичок;

володіти педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвитку рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у дітей і вміє самостійно розробляти методики й технології для інтегрального гармонійного розвитку дитини.

Мета дисципліни:

-         практична: формування у студентів загальних комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

-         освітня: формування у студентів загальних компетенцій (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння вчитися), сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;

-          пізнавальна: залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

-         розвиваюча: допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації, зміцнення впевненості студентів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови;

-         соціальна: сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;

-         соціокультурна: досягання широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

            Основні завдання вивчення дисципліни «Іноземна мова» (англійська):

-          набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації з іноземних джерел;

-          користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики;

-          переклад з іноземної мови на рідну текстів  загальнонаукового характеру;

-          реферування та анотування суспільно-політичної літератури рідною та англійською мовами.

-          У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

-          знати:

-          граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійних сферах;

-          - правила англійського правопису та синтаксису для можливості розпізнання і продукування широкого кола текстів в академічній та професійних сферах;

-          - мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення;

-          - слова (у тому числі термінологію), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

-          уміти:

-          читати й розуміти тексти академічного та професійного характеру, в яких автори висловлюють певне ставлення і точки зору, а також розпізнавати широкий діапазон термінології та скорочень, користуючись вибірково додатковими ресурсами;

-          - розуміти розгорнуте мовлення академічного та професійного характеру (лекції, звіти, презентації, дискусії, радіо та ТВ програми);

-          - чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування; продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю; користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс; реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, офіційних перемовин, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією;  реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування; поводитись адекватно у типових світських, академічних і професійних ситуаціях;

-          - писати чіткі, детальні тексти різного спрямування, а також різні типи ділових листів, рекомендації, анотації, резюме різних ресурсів, добираючи відповідний стиль.

-          мати навички:

-           писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами;

-          - підготовки та продукування ділової та професійної кореспонденції;

-          - розпізнавання відповідної інформації в ході детальних обговорень, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю;

- сприйняття на слух та розуміння автентичних текстів, які пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет джерел

Мета дисципліни:

-         практична: формування у студентів загальних комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

-         освітня: формування у студентів загальних компетенцій (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння вчитися), сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;

-          пізнавальна: залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

-         розвиваюча: допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації, зміцнення впевненості студентів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови;

-         соціальна: сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;

-         соціокультурна: досягання широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

            Основні завдання вивчення дисципліни «Іноземна мова» (англійська):

-          набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації з іноземних джерел;

-          користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики;

-          переклад з іноземної мови на рідну текстів  загальнонаукового характеру;

-          реферування та анотування суспільно-політичної літератури рідною та англійською мовами.

-          У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

-          знати:

-          - граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійних сферах;

-          - правила англійського правопису та синтаксису для можливості розпізнання і продукування широкого кола текстів в академічній та професійних сферах;

-          - мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення;

-          - слова (у тому числі термінологію), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

-          уміти:

-          - читати й розуміти тексти академічного та професійного характеру, в яких автори висловлюють певне ставлення і точки зору, а також розпізнавати широкий діапазон термінології та скорочень, користуючись вибірково додатковими ресурсами;

-          - розуміти розгорнуте мовлення академічного та професійного характеру (лекції, звіти, презентації, дискусії, радіо та ТВ програми);

-          - чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування; продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю; користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс; реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, офіційних перемовин, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією;  реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування; поводитись адекватно у типових світських, академічних і професійних ситуаціях;

-          - писати чіткі, детальні тексти різного спрямування, а також різні типи ділових листів, рекомендації, анотації, резюме різних ресурсів, добираючи відповідний стиль.

-          мати навички:

-          -  писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами;

-          - підготовки та продукування ділової та професійної кореспонденції;

-          - розпізнавання відповідної інформації в ході детальних обговорень, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю;

- сприйняття на слух та розуміння автентичних текстів, які пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет джерел