Мета і завдання навчальної дисципліни «Основи видавничої та друкарської справи»

1. Мета вивчення дисципліни надати студентам знання про теоретико-методологічні, законодавчі, організаційні та історичні засади сучасних видавничих процесів як навчальної дисципліни та складової комунікаційної сфери, а також з'ясувати феномен видавничих процесів як соціокультурного явища, ознайомитись з основами організації функціонування видавничої справи з метою набуття практичних умінь і навичок для майбутньої професійної діяльності.

2. Завдання вивчення навчальної дисципліни:

·      поглиблення уявлень студентів про видавничу та друкарську справу в Україні та творче використання ними набутих знань у практичній діяльності;

·      сприяння розвитку креативності в організації професійної діяльності;

·      вироблення у студентів розуміння сутності організації взаємодії видавничого підприємства з замовником послуг, на основі вигідного партнерства та з дотриманням чинного законодавства;

·      формування у студентів розуміння цілісної системи роботи видавничого підприємства спрямованої на розвиток.

3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення навчальної дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в освітній та виробничій галузях професійної діяльності згідно спеціалізації або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів інженерної та педагогічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов (ІК).

Загальні компетентності

ЗК-1. Здатність до організації та планування.

ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК-7. Здатність працювати в команді.

Фахові компетентності спеціальності

СК-14. Здатність самостійно виконувати трудові процеси на виробництві згідно спеціалізації, вибудовувати траєкторію власного кар’єрного та професійного розвитку.

СК-15. Здатність управляти комплексними діями/проектами, відповідати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах та професійний розвиток здобувачів освіти і підлеглих.

СК-16. Здатність збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію (дані) відповідно до спеціалізації.

4. Передумови для вивчення навчальної дисципліни.

Вивчення дисципліни «Основи видавничої та друкарської справи» передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів, цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи.

 

5. Результати навчання.

Після завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

·      сучасні соціально-економічні процеси, що відбуваються в Україні та світі у сфері видавничої діяльності;

·      основні поняття, терміни та складові видавничої та друкарської справи;

·      сучасні методи, прийоми видавничої та друкарської справи.

уміти:

·      використовувати інструменти демократичної правової держави в професійній діяльності, приймати рішення на підставі релевантних даних та сформованих ціннісних орієнтирів адекватно сприймати та аналізувати поведінку людей;

·      володіти інформацією чинних нормативно-правових документів, законодавства, галузевих стандартів професійної діяльності в установах, на виробництвах, організаціях;

·      відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, що стосується професійної діяльності;

·      аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній діяльності й обирати ефективні шляхи їх вирішення;

·      володіти основами управління персоналом, навичками планування на виробництві в організації галузі/сфери;

·      проектувати діяльність людини в системах «людина-техніка-середовище», забезпечувати взаємне пристосування людини й техніки;

·      розробити та виготовити власний набір ділової та рекламної друкованої продукції з використанням сучасних видавничих програм.


2.1. Мета вивчення дисципліни.

Формування у студентів гігієнічних знань і практичних навичок для формування здорового способу життя, застосування різноманітних гігієнічних засобів та природних факторів в процесі фізичного виховання, фізкультурно-масової роботи та спортивного удосконалення.

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни

Ознайомити студентів з загальними основами науки гігієни; вивчити вплив різноманітних факторів зовнішнього середовища та соціальних умов на стан здоров’я та працездатність фізкультурників та спортсменів; науково обґрунтувати та розробити гігієнічні нормативи, правила та заходи по створенню оптимальних умов для фізичного виховання та спортивного тренування; науково обґрунтувати та розробити гігієнічні нормативи, правила та заходи по використанню гігієнічних засобів та природних факторів для зміцнення здоров’я, підвищення працездатності та росту спортивних досягнень.

 2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

 Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані практичні завдання в галузі середньої освіти, що передбачає застосування концептуальних методів освітніх наук, предметних знань, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

 Загальні компетентності

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 Фахові компетентності спеціальності

ФК 5. Здатність до забезпечення охорони життя й здоров'я учнів (зокрема з особливими потребами) в освітньому процесі та позаурочній діяльності.

ФК 8. Здатність формувати в учнів предметні компетентності з фізичного виховання, медико-біологічних та психологічних основ і технологій розвитку рухових умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ діяльності у закладах загальної середньої освіти та спеціалізованої позашкільної (спортивної) освіти.

ФК 10. Здатність до опанування та використання педагогічних, медико-біологічних, інформаційних технологій для формування здорового способу життя, розвитку рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей учнів і самостійного розроблення методик і технологій для інтегрального гармонійного розвитку дитини.

ФК 11. Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, до розроблення методик і технологій з метою розвитку рухових умінь і навичок учнів та їхніх фізичних (рухових) якостей на основі розуміння й застосування засад фізіології, морфології, біохімії, біомеханіки; здійснення профілактики травматизму.

 2.4. Результати навчання.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-          закономірності розвитку особистості, вікові особливості учнів, їхню психологію та специфіку сімейних стосунків.

-          особливості навчання різнорідних груп учнів, застосовувати диференціацію навчання, організувати освітній процес з урахуванням особливих потреб учнів;

-          застосовувати знання та вміння на практиці основні положення фізіології, біомеханіки, морфології, психології, біохімії для розвитку фізичних (рухових) якостей, формування рухових умінь і навичок;

-          основні принципи користування сучасними інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань; використовує засади природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності.

 вміти:

-         самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку та учнями в закладах дошкільної, середньої та професійної освіти, здійснювати позакласну фізкультурно-оздоровчу і спортивно-масову роботу (зокрема зі спортивного туризму й орієнтування).


Навчальна дисципліна „Теорія і методика фізичного виховання” (ТіМФВ) є профілюючою у професійній підготовці фахівців галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Це інтегральна дисципліна, яка включає знання з анатомії, фізіології, метрології, психології, педагогіки та ін.  „Загальні основи теорії і методики фізичного виховання” є розділом вказаної навчальної дисципліни. Він орієнтований на узагальнення специфічних теоретико-методичних закономірностей фізичного виховання, які розглядаються в структурі спортивно-педагогічних, психологопедагогічних, соціальних та медико-біологічних дисциплін, а також спортивної підготовки.

Мета навчальної дисципліни – сформувати у студента загальні основи теорії і методики фізичного виховання, які розповсюджуються на широку галузь застосування (спорт, базова фізична культура, оздоровча фізична культура для осіб різних вікових груп).

Завдання навчальної дисципліни: визначити предмет і зміст теорії і методики фізичного виховання; виявити наукові напрями фізичного виховання, які обумовлюють використання загальних закономірностей розвитку організму в онтогенезі, адаптації організму людини до умов навколишнього середовища, що змінюються, розвиток оздоровчого ефекту під час виконання фізичних вправ, формування потреби людини у здоров’ї і можливість її задоволення у процесі фізичного виховання; вивчити різні форми, засоби і методи фізичного виховання для вирішення широкого кола завдань з різними віковими групами населення; встановити загальні закономірності навчання рухових дій, розвитку фізичних якостей людини і побудови та управління процесом фізичного виховання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни „Теорія і методика фізичного виховання” студент повинен знати:

– методологічні та теоретичні основи побудови педагогічного процесу фізичного виховання; – законодавчі та програмно-нормативні засади фізичного виховання;

– теоретико-методичні основи організації фізичного виховання в установах системи фізичного виховання;

– основи побудови процесу навчання руховим діям і розвитку фізичних якостей;

– зміст, засоби та методи фізичного виховання;

– основи планування та педагогічного контролю у фізичному вихованні.

Вміти:

– творчо використовувати отримані знання з ТіМФВ при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-методичних завдань;

– визначати завдання фізичного виховання;

– володіти основами методик навчання руховим діям та розвитку фізичних якостей;

– володіти методами наукових досліджень з проблем ТіМФВ.


Мета вивчення дисципліни.

Формування знань і вмінь у студентів з питань теорії адаптації до фізичних навантажень, фізіологічних закономірностей реакцій систем організму, закономірностей підвищення функціональних можливостей організму при заняттях фізичною культурою й спортом, фізіологічного обґрунтування структури і принципів спортивного тренування, уроку фізичної культури, побудови тренувальних циклів, впливу оздоровчої фізичної культури на організм дітей, жінок, осіб похилого віку. Поглиблення знань студентів про зміни функцій організму та механізмів їх регуляції під впливом спортивної діяльності у різних видах спорту та обґрунтувань практичних заходів з підвищення її ефективності на основі закономірностей функціонування організму людини та процесів його адаптації до фізичних навантажень.

Завдання вивчення дисципліни

Сформувати уявлення про фізіологічні механізми адаптації функціональних систем організму до фізичних навантажень; розкрити фізіологічні основи рухових якостей; сформувати уявлення про вікові фізіологічні особливості організму під час адаптації до фізичних навантажень; розкрити фізіологічні основи уроку фізичної культури та інших оздоровчих форм фізичної культури, спортивного тренування; дати поняття про фізіологічні особливості різних видів спорту; навчити студентів застосовувати тести для оцінки функціональної підготовленості організму та коригувати навчальний процес відповідно до фізіологічних показників; навчити студентів використовувати набуті знання та вміння на уроках фізичної культури та спортивних тренуваннях.


Мета вивчення дисципліни.

Формування у студентів гігієнічних знань і практичних навичок для формування здорового способу життя, застосування різноманітних гігієнічних засобів та природних факторів в процесі фізичного виховання, фізкультурно-масової роботи та спортивного удосконалення.

 Завдання вивчення дисципліни

Ознайомити студентів з загальними основами науки гігієни; вивчити вплив різноманітних факторів зовнішнього середовища та соціальних умов на стан здоров’я та працездатність фізкультурників та спортсменів; науково обґрунтувати та розробити гігієнічні нормативи, правила та заходи по створенню оптимальних умов для фізичного виховання та спортивного тренування; науково обґрунтувати та розробити гігієнічні нормативи, правила та заходи по використанню гігієнічних засобів та природних факторів для зміцнення здоров’я, підвищення працездатності та росту спортивних досягнень.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

основні історичні етапи розвитку предметної області;

 • основні положення фізіології, біомеханіки, морфології, психології, біохімії для розвитку фізичних (рухових) якостей, формування рухових умінь і навичок;

 • закономірності розвитку фізичних (рухових) якостей у різних видах рухової активності; біологічні, соціальні, психологічні та інші фактори збереження здоров’я, а також біологічні, соціальні, психологічні й духовні чинники, що обумовлюють значущість професії фахівця в галузі фізичного виховання та спорту;

 • основні принципи користування сучасними інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань; використовує засади природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності;

вміти:

застосовувати на практиці основні положення фізіології, біомеханіки, морфології, психології, біохімії для розвитку фізичних (рухових) якостей, формування рухових умінь і навичок;

 • володіти педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвитку рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у дітей і вміти самостійно розробляти методики й технології для інтегрального гармонійного розвитку дитини.Основними  завданнями  вивчення  дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є:

-  набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації з іноземних джерел;

- користування усним монологічним  та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики;

- переклад з іноземної мови на рідну текстів  загальнонаукового та фахового характеру;

- реферування та анотування суспільно-політичної та  фахової літератури рідною та  англійською мовами.


Мета викладання навчальної дисципліни "Педагогіка" – сприяти оволодінню майбутніми вчителями теоретичними основами педагогічної науки, формувати в них педагогічне мислення, навчити майбутніх фахівців аналізувати педагогічну дійсність, готувати їх до свідомого оволодіння професійно-педагогічними вміннями та навичками.

 Основними завданнями вивчення дисципліни "Педагогіка" є:

 • вивчення новітніх досягнень вітчизняної і світової педагогічної науки;
 • ознайомлення з педагогічними ідеями класиків української і зарубіжної педагогіки;
 • вивчення мети, завдань, форм, методів, змісту навчання і виховання в сучасних умовах;
 • виховання любові до педагогічної професії;
 • розширення загальнопедагогічного кругозору;
 • формування стійкої професійної позиції педагога.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • сутність і закономірності розвитку особистості;
 • анатомо-фізіологічні, психологічні та вікові особливості учнів;
 • діагностику і методи вивчення рівнів вихованості школярів;
 • методи аналізу ефективності педагогічного управління процесом формування особистості школяра, теорію і методику національного виховання і навчання, специфіку роботи класного керівника;
 • принципи, форми і методи організації навчально-виховної роботи з дітьми різних вікових груп;
 • принципи організації різних дитячих об’єднань, учнівських колективів та керівництва ними;
 • методику позакласної роботи з учнями.

вміти:

 • визначити конкретні завдання навчально-виховного впливу, виходячи із загальної мети національного виховання, рівня вихованості дитячого колективу;
 • володіти методами і формами організації навчально-виховного процесу, педагогічної діагностики та педагогічного прогнозування;
 • визначити мету навчання і виховання у відповідності з рівнем вихованості молодших учнів, будувати навчально-виховний процес на основі глибокого і систематичного вивчення учнів, їх інтересів;
 • регулювати і корегувати міжособистісні стосунки в дитячому колективі, формувати гуманні відносини  на рівні співпраці з урахуванням національних традицій;
 • налагоджувати стосунки з батьками учнів, вести педагогічну пропаганду;
 • сприяти самовихованню, самоосвіті, саморозвитку учнів
 • застосовувати принципи наукової організації праці;
 • вивчати, узагальнювати та використовувати передовий педагогічний досвід і досягнення психолого-педагогічної науки.
 • досліджувати основні категоріальні ознаки педагогічних концепцій видатних педагогів минулого;
 • конструювати перспективні лінії розвитку педагогічної науки, що ґрунтуються на здобутках минулого, основних ідеях концепцій видатних педагогів минулого;
 • аналізувати і узагальнювати науково-педагогічні теорії;
 • використовувати кращі надбання педагогічної спадщини при розв’язанні актуальних проблем навчально-виховного процесу сучасної школи;
 • аналізувати і оцінювати сучасні педагогічні теорії, концепції.

 


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour