Українська мова за професійним спрямуванням  як навчальна дисципліна забезпечує формування комунікативної компетентності студентів, набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця; вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.

Після завершення вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» студенти зможуть:

– чітко і правильно визначити роль державної мови у професійній діяльності;

– досконало володіти нормами сучасної української літературної мови та дотримуватися вимог культури усного й писемного мовлення;

     – оперувати фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів;

– володіти мовним етикетом як сукупністю словесних форм ввічливості, прийнятих у певному колі людей, у певному суспільстві, у певній країні;

– володіти культурою сприймання публічного виступу, відбираючи відповідні мовні засоби для реалізації цієї мети;

– досягти таких основних  ознак культури мовлення, як: орфоепічна правильність мовлення, граматична правильність мовлення, точність, логічність, багатство і різноманітність мовлення, чистота, доречність, виразність мовлення;

– працювати із науковими текстами, аналізуючи запропоновані та створюючи власні, такі як тези, наукова стаття, реферат, курсова та випускна робота, рецензія та анотація;

– створювати основні види документів, дотримуючись мовних норм та правил оформлення.


Метою курсу «Фізика» є поглиблення знань студентів про основні властивості речовини і поля, засвоєння методів та методик отримання достовірних даних про фізичні властивості речовин, конструкційних матеріалів та залежності їх властивостей від змін оточуючого середовища. Викласти основні характеристики та методи вимірювання механічних, термічних, електричних, магнітних і оптичних властивостей речовин як на макро-, так і на мікроскопічному рівнях.

Завданням даного курсу є:

дати студентам достатньо широку теоретичну підготовку в області фізичних властивостей речовин та матеріалів, які дозволили б майбутнім спеціалістам орієнтуватись у потоці наукової і технічної інформації та забезпечили б їм можливість використовувати в роботі новітні фізичні принципи;

сформувати у студентів наукове мислення, правильне розуміння границь застосування різних фізичних понять, теорій та вміння оцінювати ступінь достовірності результатів, отриманих із допомогою експериментальних чи математичних методів дослідження;

ознайомити студентів із сучасною науковою апаратурою та виробити в них початкові навички проведення експериментальних досліджень з метою виявлення тих чи інших характеристик досліджуваного об'єкта;

сприяти розвиткові у студентів фізичного мислення та діалектичного світогляду.

Представлений курс фізики укладено на основі наступних видань:

1.    Укладачі Ящинський Л.В., Коваль Ю.В. Фізика. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів технічних напрямів підготовки денної та заочної  форм навчання. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015. – 80 с.

 2.    Ящинський Л.В., Панасюк Л.І. Фізика. Конспект лекцій для студентів напряму «Охорона праці» денної та заочної форм навчання. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – 88 с.

 3.    Пастернак М.П. Хвильова оптика. Конспект лекцій для студентів інженерно-технічних спеціальностей усіх форм навчання. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету, 2007. – 27 с .

 4.    Лопатинський І.Є., Зачек І.Р. та iн. Фізика для інженерів. – Львів: Львівська політехніка, 2009. – 385 с.

 5.    Богацька І.Г., Головко Д.Б., Маляренко А.А.,      Ментковський Ю.Л.  Загальні основи фізики. – К: Либідь, 2005. – Т.1,2.

 6.    Зачек І.Р., Кравчук І.М., Романишин Б.М., Габа В.М., Гончар Ф.М. Курс фізики – К.: Бескид біт, 2004. – 370 с.

 7.    Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Півень Г.Ф. Курс фізики.    – К.: Либідь, 2006. – 487 с.

 8.    За редакцією Гаркуші І.П. Загальний курс фізики: Збірник задач. – К: Техніка, 2004. – 558 с.

 9.    За редакцією Горбачука І.Т. Загальна фізика: Збірник задач.   – К: Вища школа, 1993.- 359 с.