Навчальна дисципліна забезпечує оволодіння здобувачем  знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Загальні та спеціальні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до збереження навколишнього середовища.

 


Метою вивчення навчальної дисципліни «Безпека людини в концепції сталого розвитку» є формування у здобувачів освіти загальних та фахових компетентностей щодо основних проблем взаємодії людини та довкілля з точки зору цілей сталого розвитку, створення повноцінного життєвого середовища для сучасного та наступних поколінь на основі раціонального використання ресурсів (природних, трудових, виробничих, науково-технічних, інтелектуальних), технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення, збереження та збагачення біологічного різноманіття та культурної спадщини.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Безпека людини в концепції сталого розвитку» є:

– ознайомити здобувачів освіти з основними категоріями концепції безпеки людини – економічною, продовольчою, безпекою для здоров’я, екологічною, особистою безпекою, громадською і культурною безпекою, а також з політичною безпекою;

– розкрити сутність поняття «сталий (збалансований) розвиток» та основні трансформації, пов’язані з розвитком даної концепції;

– охарактеризувати глобальні та регіональні політичні проблеми;

– розкрити сутність демографічних проблем, пов’язаних з природним та механічним рухом населення та їх наслідки;

– висвітлити проблему обмеженості паливних, земельних, водних, лісових природних ресурсів;

– охарактеризувати індикатори та індекси сталого розвитку, систему глобальних вимірів сталого розвитку, а також особливості формування стратегій місцевого сталого розвитку і місцевого плану дій з охорони довкілля.

Загальні компетентності:

К01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

К10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

РН01. Аналізувати питання історії, факти, проблеми та тенденції розвитку культури України в їх діалектичному взаємозв’язку.

РН02. Володіти культурою мислення,технологією освоєння соціального досвіду на рівні, необхідному для професійної діяльності.

РН03. Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, необхідному для професійної діяльності, знати нормативно-правові засади забезпечення цивільного захисту, охорони праці, питання нормативного регулювання забезпечення заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки об’єктів і територій.

РН06. Пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних чинників, що виникають у разі небезпечної події; застосовувати теорії захисту населення, території та навколишнього природного середовища від уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій, необхідні для здійснення професійної діяльності знання математичних та природничих наук.

РН22. Пояснювати вимоги щодо убезпечення та захисту суб’єктів господарювання, положення та вимоги щодо безпечності, ідентифікації, паспортизації та ведення реєстрів об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів.

РН25. Організовувати та проводити навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, заняття з особовим складом підрозділу; доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід у сфері професійної діяльності.Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour