Метою вивчення навчальної дисципліни «Ризики та прогнозування надзвичайних ситуацій» є підготовка фахівців здатних застосовувати на практиці теорію прийняття управлінських рішень і методи експертних оцінок; організовувати моніторинг надзвичайних ситуацій та аналізувати його результати, розробляти короткострокові й довгострокові прогнози розвитку ситуації.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Ризики та прогнозування надзвичайних ситуацій» є:

забезпечення гнучкої, ефективної передачі знань в процесі підготовки і ухвалення управлінських рішень в організаційних системах, застосовувати методи аналізу й оцінки ризику.

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час практичної діяльності або у процесі навчання, яка передбачає застосування теорій та методів проведення моніторингу, запобігання виникненню аварій, надзвичайних ситуацій, нещасним випадкам (на виробництві) і професійним захворюванням, оцінювання їх можливих наслідків та їх ліквідування.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

К15. Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту,техногенної, промислової безпеки та охорони праці.

К21. Здатність прогнозувати і оцінювати обстановку в зоні надзвичайної ситуації (аварії) та тактичні можливості підрозділів, що залучаються до ліквідування надзвичайної ситуації (аварії).

РН11. Визначати фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні шкідливі виробничі чинники та аналізувати безпечність виробничого устаткування.

РН12. Визначати технічний стан зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та споруд для оцінювання відповідності його вимогам цивільного захисту та техногенної безпеки.

РН13. Класифікувати речовини, матеріали, продукцію, процеси, послуги та суб’єкти господарювання за ступенем їх небезпечності.

РН14 Ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, оцінювати ймовірність виникнення небезпечних подій та їх наслідки.

РН18. Пояснювати концептуальні основи моніторингу об’єктів захисту та знати автоматичні системи, прилади та пристрої, призначені для спостереження та контролювання стану об’єкта моніторингу, вимірювання його параметрів та збереження інформації щодо його стану.

РН20. Демонструвати вміння щодо проведення заходів з ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків,аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

РН22. Пояснювати вимоги щодо убезпечення та захисту суб’єктів господарювання, положення та вимоги щодо безпечності, ідентифікації, паспортизації та ведення реєстрів об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів.


Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології та автоматизовані системи у цивільній безпеці» є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо використання новітніх інформаційних систем і технологій для вирішення  практичних завдань фахівцями сфери цивільної безпеки.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Інформаційні технології та автоматизовані системи у цивільній безпеці»  є:

·      одержати систематичні, теоретичні знання в сфері прикладних систем обробки даних;

·      набуття навичок роботи з програмним забезпеченням, що використовується у сучасній практиці;

·      набуття навичок формулювати завдання управління безпекою праці за допомогою застосування існуючих інформаційних технологій, методів створення та експлуатація банків даних, інформаційних ресурсів комп’ютерних мереж, автоматизованих систем електронного документообігу;

·      набуття навичок моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій за допомогою  інформаційних систем і технологій.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов,  під час практичної діяльності або у процесі навчання, яка передбачає застосування теорій та методів проведення моніторингу, запобігання виникненню аварій, надзвичайних ситуацій, нещасним випадкам (на виробництві) і професійним захворюванням, оцінювання їх можливих наслідків та їх ліквідування. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

К24. Здатність до використання основних методів та засобів управління, зв'язку та оповіщування під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

К27. Здатність організовувати та проводити навчання працівників підприємств, установ та організацій і населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій

Очікувані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен :

РН03. Аналізувати суспільні явища й процеси  на рівні, необхідному для професійної діяльності, знати нормативно-правові засади забезпечення цивільного захисту, охорони праці, питання нормативного регулювання забезпечення заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки об'єктів і територій.

РН09. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, системи управління базами даних та стандартні пакети прикладних програм.

РН18. Пояснювати концептуальні основи моніторингу об’єктів захисту та знати автоматичні системи, прилади та пристрої, призначені для спостереження та контролювання стану об'єкта моніторингу, вимірювання його параметрів та збереження інформації щодо його стану.

РН19. Знати типи автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення, загальні технічні характеристики та вимоги до застосування систем управління, зв’язку та оповіщення у надзвичайних ситуаціях.

РН23. Застосовувати заходи цивільного захисту: з інформування та оповіщення населення; стосовно укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту; щодо евакуації населення із зони надзвичайної ситуації та життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях їх безпечного розміщення.

РН25. Організовувати та проводити навчання населення діям у надзвичай- них ситуаціях, заняття з особовим складом підрозділу; доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід у сфері професійної діяльності

Мета вивчення дисципліни

Надання студентам необхідних знань у галузі захисту від надзвичайних ситуацій на основі прогнозування розвитку і оцінки наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру (аварій та техногенних катастроф), встановлювати їхні класифікаційні ознаки і забезпечувати заходи захисту персоналу, будинків і споруд.

Завдання вивчення дисципліни

Основні завдання навчальної дисципліни «Захист  від  надзвичайних  ситуацій»:

-       одержати систематичні, теоретичні знання в сфері захисту від надзвичайних ситуацій на державному та місцевих рівнях;

-       завчасно розробляти і впроваджувати інженерно-технічні заходи для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій і захисту підлеглих від впливу їхніх наслідків;

-       готувати науково обґрунтований прогноз наслідків можливих НС;

-       умінню захисту особистості та підлеглих від наслідків застосування засобів ураження.


Мета:

забезпечення майбутніх фахівців цивільної безпеки методичним основам електробезпеки при виконанні робіт в електричних установках;

‑ оволодіння фахівцями методами виявлення потенційних джерел небезпечних та шкідливих факторів, ступеню небезпечності ураження людини електрострумом при виконанні робіт в електроустановках;

‑ правилам надання долікарської допомоги при ураженні електростумом.

Завданням навчальної дисципліни є формування знань майбутнього бакалавра цивільної безпеки відповідно до вимог освітньо-професійної програми та вимог сучасного виробництва до його умінь та здатностей з професійних дисциплін.

Компетентності та заплановані результати навчання

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час практичної діяльності або у процесі навчання, яка передбачає застосування теорій та методів проведення моніторингу, запобігання виникненню аварій, надзвичайних ситуацій, нещасним випадкам (на виробництві) і професійним захворюванням, оцінювання їх можливих наслідків та їх ліквідування.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

К12. Здатність оперувати термінами та визначеннями понять у сфері цивільного захисту, охорони праці; основними положеннями, вимог та правил стосовно проведення моніторингу, організовування та впровадження заходів щодо запобігання, ліквідування надзвичайних ситуацій.

К13. Здатність до застосовування тенденцій розвитку техніки і технології захисту людини, матеріальних цінностей і довкілля від небезпек техногенного і природного характеру та обґрунтованого вибору засобів та систем захисту людини і довкілля від небезпек.

К17. Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати методи визначення та контролю фактичних рівнів негативного впливу уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій на людину і довкілля.

К18. Здатність до аналізу й оцінювання потенційної небезпеки об’єктів, технологічних процесів та виробничого устатковання для людини й навколишнього середовища.

К20. Здатність обґрунтовувати та розробляти заходи, спрямовані на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення безпечної праці та запобігання виникненню нещасних випадків і професійних захворювань.

К25. Готовність до застосовування та експлуатації технічних систем захисту, засобів індивідуального та колективного захисту людини від негативного впливу небезпечних чинників надзвичайної ситуації, дії небезпечних і шкідливих виробничих чинників.

К26. Здатність до організації безпечної експлуатації техніки, устатковання, спорядження у сфері професійної діяльності, створення безпечних і здорових умов праці.

Результати навчання (РН):

РН03. Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, необхідному для професійної діяльності, знати нормативно-правові засади забезпечення цивільного захисту, охорони праці, питання нормативного регулювання забезпечення заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки об'єктів і територій.

РН04. Застосовувати отримані знання правових основ цивільного захисту, охорони праці у практичній діяльності.

РН06. Пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних  чинників, що виникають у разі небезпечної події; застосовувати теорії захисту населення, території та навколишнього природного середовища від уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій, необхідні для здійснення професійної діяльності знання математичних та природничих наук.

РН07. Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на зменшення професійного ризику, захист населення, запобігання надзвичайним ситуаціям.

РН11. Визначати фізичні, хімічні, біологічні та психофізиологічні шкідливі виробничі чинники та аналізувати безпечність виробничого устатковання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

‑ знати: вимоги основних нормативно- технічних документів, що регламентують правила безпечного виконання робіт в електричних установках;

‑ класифікацію та види електричних травм, вплив побічних факторів на ступінь небезпечності ураження людини електричним струмом;

‑ аналізувати ступінь небезпечності ураження людини при виконанні робіт в електричних установках.

вміти:

‑ визначати ступінь небезпечності джерел потенційних небезпек при проведенні робіт в електричних установках;

‑ визначати необхідні організаційні заходи безпеки праці при проведенні робіт в електроустановках;

‑ організовувати долікарську допомогу потерпілим від ураження електричним

струмом.


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour