Основні завдання вивчення дисципліни «Іноземна мова» (англійська):

-          набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації з іноземних джерел;

-          користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики;

-          переклад з іноземної мови на рідну текстів  загальнонаукового характеру;

-          реферування та анотування суспільно-політичної літератури рідною та англійською мовами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

-          граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійних сферах;

-          правила англійського правопису та синтаксису для можливості розпізнання і продукування широкого кола текстів в академічній та професійних сферах;

-          мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення;

-          слова (у тому числі термінологію), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

уміти:

-          читати й розуміти тексти академічного та професійного характеру, в яких автори висловлюють певне ставлення і точки зору, а також розпізнавати широкий діапазон термінології та скорочень, користуючись вибірково додатковими ресурсами;

-          розуміти розгорнуте мовлення академічного та професійного характеру (лекції, звіти, презентації, дискусії, радіо та ТВ програми);

-          чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування;

-          продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю; користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс;

-          реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, офіційних перемовин, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією; 

-          реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування; поводитись адекватно у типових світських, академічних і професійних ситуаціях;

-          писати чіткі, детальні тексти різного спрямування, а також різні типи ділових листів, рекомендації, анотації, резюме різних ресурсів, добираючи відповідний стиль.

мати навички:

-          писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами;

-          підготовки та продукування ділової та професійної кореспонденції;

-          розпізнавання відповідної інформації в ході детальних обговорень, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю;

-          сприйняття на слух та розуміння автентичних текстів, які пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет джерел.
                                                                                                                                                                                                                   Категорія: 1 курс

Мета дисципліни – розвиток просторової уяви у студентів, здібностей до аналізу і синтезу просторових форм, вироблення навичок для виконання і читання технічних креслеників, побудова проекцій з числовими відмітками, знайомство з засобами  автоматизації  графічних  робіт.

Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour