Навчальна дисципліна «English for Everyday Communication»(«Англійська мова для повсякденного спілкування») забезпечує всебічний  розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування іншомовної комунікативної компетентності та загальних компетентностей здобувача вищої освіти. Курс  складений на основі комунікативного підходу до вивчення іноземної мови і ставить за мету: 1) об’єднати розмовні теми, лексику, курс граматики, мовні кліше за тематичним принципом; 2) розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, читання та перекладу сучасної оригінальної англійської та американської літератури; 3) контролювати засвоєння мовного матеріалу та запобігати типовим граматичним помилкам.

Матеріали курсу за посиланням:

https://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=4798

Метою викладання дисципліни “Інженерія програмного забезпечення” є - подати програмну інженерію у вигляді цілісного викладу, концентруючись на концепції процесу, на різних типах методологій розробки ПЗ (CMMI, MSF, Scrum), окремих видах діяльності процесу – розробці архітектури, конфігураційному управлінні, роботі з вимогами, тестуванні. Осторонь залишені питання програмування, оскільки у межах загального курсу їх неможливо ефективно розглянути. Як програмні засоби, що підтримують цілісний процес розробки ПЗ, розглядається технологія компанії Microsoft - Visual Studio Team System (VSTS) з акцентом на Team Foundation Server (TFS). Показується, як викладений вище теоретичний матеріал можна реалізувати на практиці, з підтримкою програмних засобів розробки.

 Предмет дисципліни «Інформаційна безпека бізнесу» – методології моделювання бізнес-процесів для створення та аналізу інформаційних систем безпеки та/або кібербезпеки організації. Метою дисципліни є забезпечення розвитку фахових компетентностей майбутніх бакалаврів шляхом оволодіння сучасними підходами до моделювання бізнес-процесів для створення та аналізу інформаційних систем безпеки та/або кібербезпеки організації. Завдання вивчення дисципліни: 

− Формування у здобувачів загального універсального теоретичного базису для розв’язку різноманітних сучасних проблем в інформаційній та кібербезпеці; 

− Набуття практичних навичок застосування теоретичних знань для вирішення конкретних задач, зокрема, в моделюванні систем, вміти розробляти моделі бізнеспроцесів за допомогою сучасних нотацій моделювання, визначати входи, виходи окремих процесів, необхідні ресурси тощо. 

Стратегічні цілі дисципліни – націлити майбутніх фахівців на творче застосування, розвиток, удосконалення отриманих знань у подальшій професійній підготовці та їх наступній практичній діяльності.