Мета вивчення дисципліни.

Вивчення загальних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування нормативно-правового забезпечення кібербезпеки в Україні.

Завдання вивчення дисципліни

Надання студентам поглиблених знань із характеристики окремих правових норм щодо функціонування нормативно-правового забезпечення  кібербезпеки в Україні.


Метою викладання дисципліни “Інженерія програмного забезпечення” є - подати програмну інженерію у вигляді цілісного викладу, концентруючись на концепції процесу, на різних типах методологій розробки ПЗ (CMMI, MSF, Scrum), окремих видах діяльності процесу – розробці архітектури, конфігураційному управлінні, роботі з вимогами, тестуванні. Осторонь залишені питання програмування, оскільки у межах загального курсу їх неможливо ефективно розглянути. Як програмні засоби, що підтримують цілісний процес розробки ПЗ, розглядається технологія компанії Microsoft - Visual Studio Team System (VSTS) з акцентом на Team Foundation Server (TFS). Показується, як викладений вище теоретичний матеріал можна реалізувати на практиці, з підтримкою програмних засобів розробки.

 Предмет дисципліни «Інформаційна безпека бізнесу» – методології моделювання бізнес-процесів для створення та аналізу інформаційних систем безпеки та/або кібербезпеки організації. Метою дисципліни є забезпечення розвитку фахових компетентностей майбутніх бакалаврів шляхом оволодіння сучасними підходами до моделювання бізнес-процесів для створення та аналізу інформаційних систем безпеки та/або кібербезпеки організації. Завдання вивчення дисципліни: 

− Формування у здобувачів загального універсального теоретичного базису для розв’язку різноманітних сучасних проблем в інформаційній та кібербезпеці; 

− Набуття практичних навичок застосування теоретичних знань для вирішення конкретних задач, зокрема, в моделюванні систем, вміти розробляти моделі бізнеспроцесів за допомогою сучасних нотацій моделювання, визначати входи, виходи окремих процесів, необхідні ресурси тощо. 

Стратегічні цілі дисципліни – націлити майбутніх фахівців на творче застосування, розвиток, удосконалення отриманих знань у подальшій професійній підготовці та їх наступній практичній діяльності.