Мета – надання студентам необхідних теоретичних знань про роботу та застосування мікропроцесорів мікропроцесорних систем, мікроконтролерів, оволодіння основами мікропроцесорної схемотехніки у ході виконання ряду лабораторних робіт, формування у студентів системного підходу до рішення актуальних задач застосування цифрового сучасного обладнання та засобів обчислювальної техніки.

Завдання – привити студентам вміння та навички аналізу та синтезу сучасних цифрових систем керування приладами із застосуванням комп'ютерних технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–                теорію та принципи побудови сучасних цифрових та мікропроцесорних систем;

–                загальні принципи і тенденції розвитку мікропроцесорних систем керування виробничими та технологічними об’єктами та процесами;

–                основи побудови сучасних технічних засобів мікропроцесорного керування;

вміти:

–               Аналізувати та підбирати цифрові та мікропроцесорні системи керу­вання;

–               самостійно працювати над вивченням курсу з використанням підручників, навчаль­них посібників, довідкової та спеціальної літератури;

–               розуміти та аналізувати сучасні досягнення науки і техніки в галузі мікропроцесорних систем;

–                працювати із спеціальною вимірювальною апаратурою;

–               самостійно і технічно грамотного вирішувати проектні, дослідницькі та експлу­атаційні задачі стосовно цифрових та мікропроцесорних систем;


    Мета викладання даної дисципліни є вивчення та опанування студентами методів представлення та аналізу характеристик цифрових сигналів. Вивчення базових алгоритмів цифрової обробки сигналів. Формування практичних навичок реалізації систем цифрової обробки сигналів.

    Завдання дисципліни – надати студентам знання  з основ теорії цифрової обробки вимірювальних сигналів, що охоплює відомості про математичні моделі та методи цифрової обробки сигналів; ефективні алгоритми перетворення та аналізу сигналів

1. Мета вивчення дисципліни

Ознайомлення з основними положеннями та принципами функціонування елементів технологічного менеджменту в закладах охорони здоров’я, порядком введення в експлуатацію та сервісного обслуговування медичної техніки, формуванням процедур технологічного обслуговування, ремонту та повірки медичних приладів, ознайомлення з обов’язками та правами обслуговуючого персоналу.

2. Завдання вивчення дисципліни

Формування у студентів комплексного бачення про сучасні принципи обслуговування та ремонту медичних апаратів, систем та комплексів; побудову медичних пристроїв, класифікацію медичних виробів за призначенням та технічними характеристиками; правил, методів монтажу, налаштування та регулювання вузлів медичної техніки.


Метою викладання курсу “Метрологічне забезпечення та нагляд за засобами вимірювань” є надання знань і формування у студентів системного уявлення про основні положення та порядок здійснення метрологічного нагляду за засобами вимірювань, виходячи із сучасних міжнародних документів з метрології та національної законодавчо-нормативної бази. 

Завдання курсу: - засвоєння студентами відомостей щодо інфраструктури міжнародних метрологічних організацій та сучасної державної метрологічної  системи України.

- засвоєння студентами знань стосовно основних положень метрологічного нагляду за засобами вимірювання та державних випробувань засобів вимірювальної техніки.

- засвоєння студентами відомостей щодо порядку проведення та оформлення результатів метрологічного нагляду за засобами вимірювання та державних випробувань засобів вимірювальної техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- основні стандарти та інші нормативно-технічні документи (НТД) в області метрологічної перевірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);

- міжнародні метрологічні організції;

- структуру та функції мет­рологічної служби Украї­ни;

- основні по­ложення метрологіч­ного за­без­печення єд­ності вимі­рювань;

- законодавчі і нормативні акти, які регламентують діяльність Державної метрологічної системи України;

- основи проведення випробування ЗВТ та оцінки їх точності;

- організацію та порядок проведення по­вірки технічних засобів вимірювання;

- сучасні методи метрологічної перевірки засобів вимірювальної техніки;

- державні та галузеві перевірочні схеми;

- правила проведення ремонту засобів вимірювальної техніки.

вміти:

- аналізувати умови проведення вимірювального експерименту, вибрати метод та ЗВТ для здійснення метрологічної перевірки заданого вимірювального приладу;

- виконувати повірку засобів вимірювальної техніки;

- здійснити опрацювання експериментальних даних і зробити висновок про відповідність перевірюваного вимірювального приладу вимогам стандартів та НТД, які регламентують його метрологічні характеристики;

- володіти практичними навичками роботи з різноманітними електро та радіовимірювальними приладами для вимірюваня фізичних величин та повірки інших засобів вимірювальної техніки.