Мета – надання студентам необхідних теоретичних знань про роботу та застосування мікропроцесорів мікропроцесорних систем, мікроконтролерів, оволодіння основами мікропроцесорної схемотехніки у ході виконання ряду лабораторних робіт, формування у студентів системного підходу до рішення актуальних задач застосування цифрового сучасного обладнання та засобів обчислювальної техніки.

Завдання – привити студентам вміння та навички аналізу та синтезу сучасних цифрових систем керування приладами із застосуванням комп'ютерних технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–                теорію та принципи побудови сучасних цифрових та мікропроцесорних систем;

–                загальні принципи і тенденції розвитку мікропроцесорних систем керування виробничими та технологічними об’єктами та процесами;

–                основи побудови сучасних технічних засобів мікропроцесорного керування;

вміти:

–               Аналізувати та підбирати цифрові та мікропроцесорні системи керу­вання;

–               самостійно працювати над вивченням курсу з використанням підручників, навчаль­них посібників, довідкової та спеціальної літератури;

–               розуміти та аналізувати сучасні досягнення науки і техніки в галузі мікропроцесорних систем;

–                працювати із спеціальною вимірювальною апаратурою;

–               самостійно і технічно грамотного вирішувати проектні, дослідницькі та експлу­атаційні задачі стосовно цифрових та мікропроцесорних систем;


    Мета викладання даної дисципліни є вивчення та опанування студентами методів представлення та аналізу характеристик цифрових сигналів. Вивчення базових алгоритмів цифрової обробки сигналів. Формування практичних навичок реалізації систем цифрової обробки сигналів.

    Завдання дисципліни – надати студентам знання  з основ теорії цифрової обробки вимірювальних сигналів, що охоплює відомості про математичні моделі та методи цифрової обробки сигналів; ефективні алгоритми перетворення та аналізу сигналів