Мета і завдання дисципліни «Мікропроцесорна техніка та промислові контролери»

Мета вивчення дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів знань з основ побудови мікропроцесорів та промислових контролерів, їх використання та програмування.

 2.2. Завдання вивчення дисципліни

Вивчити сучасні мікропроцесорні системи управління технологічним обладнанням.    На основі набутих знань студент повинен володіти навиками підготовки і розв’язку нескладних технічних і організаційних задач автоматизації.


Мета вивчення дисципліни

Мета дисципліни “Теорія інформації ” полягає в ознайомленні студентів із загальними методами і механізмами оцінки інформаційних процесів, організації ефективного завадостійкого кодування з виявленням і виправленням помилок, алгоритмів кодування та декодування даних, сучасних методів кодування даних в каналах зв’язку, а також отриманні студентами практичних навичок в створенні як апаратних так і програмних кодерів і декодерів з використанням сучасних програмних і апаратних засобів.

Завдання вивчення дисципліни

–    здобутті студентами теоретичних знань про принципи та методи оцінки інформативності повідомлень,

–  формування кодів та оцінки їх ефективності,

–  здобуття практичного досвіду вирішення завдань завадостійкого кодування,

–  розробки апаратних та програмних кодерів-декодерів,

–  освоєння сучасних методів кодування даних.

2.5. Результати навчання

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

• загальні методи і механізми кодування сигналів, принципи та методів побудови завадостійких кодів з виявленням та виправленням помилок, методи та засоби створення апаратних та програмних кодерів та декодерів

вміти:

• оцінювати кількість інформації, надлишковість повідомлень, пропускну здатність каналів зв’язку, розробляти системотехнічні та програмні засоби для кодування та декодування повідомлень з використанням різних типів сучасних кодів, застосовувати сучасні методи кодування для реальних об’єктів з метою виявлення та усунення помилок.