Навчальна дисципліна «Professional English in Use for IT» забезпечує всебічний  розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування іншомовної комунікативної компетентності та загальних компетентностей здобувача вищої освіти. Курс  складений на основі комунікативного підходу до вивчення іноземної мови та розрахований на 2 семестри аудиторних занять. Він покликаний поповнити знання студентів комп’ютерних спеціальностей професійною лексикою, збагатити їх словниковий запас та підготувати до подальшого вивчення адаптованої та оригінальної літератури за фахом. Мета курсу: об’єднати лексику та граматику за тематичним принципом; розвивати навички читання та перекладу фахової літератури; контролювати засвоєння мовного та мовленнєвого матеріалу та запобігати типовим граматичним помилкам.

Загальні компетентності: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність спілкуватися іноземною мовою; навички міжособистісної взаємодії; здатність працювати в команді.

Програмні результати навчання: вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; спілкуватись усно та письмово з професійних питань українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення креативного мислення.

Пререквізити та постреквізити дисципліни:

Знання англійської мови на рівні незалежного користувача (В1+, В2)

 Зміст навчальної дисципліни

2 семестр.

Змістовий модуль 1. Computer Software

Тема 1.Computer Programming.       

Тема 2. Infinitive.

Тема 3. Programs and Instructions.

Тема 4. Participle.

Тема 5. Running and Testing the Computer Program.

Тема 6. Gerund.

Тема 7. Programming languages.

Тема 8. Simular, Smalltalk and Eiffel.

 

Змістовий модуль 2. Surfing the Net.

Тема 1. Internet.

Тема 2. Conditinals.

Тема 3. Understanding the World Wide Web.

Тема 4. Wish Sentences.

Тема 5. Telnet, FTP, Usenet News, and Chat.                      

Тема 6. Direct and Indirect Speech.

Тема 7. Online Services.

Credit