Метою вивчення курсу «Технології Data Science» є: набуття студентами здатності синтезувати, верифікувати математичні моделі, використовувати спеціалізоване програмне забезпечення з обробки і аналізу даних різного типу і обсягу. Дисципліна спрямована на надання комплексного ґрунтовного теоретичного базису та практичних навичок програмної реалізації методів, математичних моделей і алгоритмів технологічних процесів Data Science (дослідження даних): дані – інформація – знання – маніпулювання знаннями - візуалізація - застосування. Специфіка курсу полягає у розгляді, поряд із класичними методологіями Data Science, передових розробок IT-компаній з реалізації практичних R&D проектів. Практична частина курсу орієнтована на застосування мов програмування Python, SQL, R, Power BI, Tableau з вивченням функціоналу відповідних бібліотек. В дисципліні розкривається суть технологій Data Science: обробка даних для отримання інформації – обробка інформації для виявлення нових знань – використання навичок на практиці – аналіз та візуалізація результатів - їх застосування для прийняття рішень. Результатом вивчення курсу є опанування знань, умінь та отримання практичних навичок, що потребують посади: Data AnalystData EngineerData Scientist, або їх різновидів.

Мета вивчення дисципліни

Розробка методик активізації творчого процесу, навчання основам творчості у вищих навчальних закладах у наш час є необхідністю. в дослідженні "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" на платформі Career Hub через 10 років (біля 2030 року) роботодавці будуть віддавати перевагу співробітникам, які досконало володіють критичним і креативним мисленням. Тому перед вищими навчальними закладами стоїть завдання - підготовка фахівців, які володіють критичним і креативним мисленням, та озброєні знаннями, вміннями та навичками для самостійної творчої роботи. Тому мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для вирішення творчих завдань під час професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням сучасних методів і прийомів вирішення технічних завдань.

 Завдання вивчення дисципліни:

- формування у студентів творчого підходу до вирішення проблем в будь-якій сфері діяльності в умовах слабо структурованих або неструктурованих ситуацій в системах;

- ознайомлення з методами активізації мислення при вирішенні творчих задач, сучасними методами пошуку нових технічних і організаційних рішень;

- освоєння принципів, методів і послідовності модернізації систем і технічних об'єктів;

- розвиток у студентів умінь застосування методів розв’язання проблем для оптимізації сучасних інтелектуальних датчиків і вимірювальних систем;

- подальший розвиток у студентів умінь застосування методів технічної творчості при дипломному проектуванні.

 


Мета вивчення дисципліни

Методологія та практика наукових досліджень, як навчальна дисципліна, забезпечує оволодіння загальними знаннями та одержанням практичних навичок для проведення наукових досліджень і оформленням їх результатів.

Завдання вивчення дисципліни

Розуміння сутності наукового дослідження та природи виникнення і застосування в практичній діяльності людини наукових знань; формування наукового світогляду і

знань із технологій та методів проведення досліджень в інженерній діяльності; вивчення особливостей наукового дослідження в  галузі мікро- та наносистемної техніки.