Мета вивчення дисципліни.

Ознайомлення та вивчення усіх складових укладання плану із управління даними досліджень, його практичного застосування та впровадження у загальний дослідницький процес умінь із планування, документування, зберігання та поширення даних.

 Завдання вивчення дисципліни.

Завдання вивчення курсу «Відкриті наукові основи та практика управління інформацією» є: розуміння необхідності обміну та поширенню даних, життєвого циклу даних та його значення для загального дослідницького процесу; ідентифікація потенційних повторних користувачів їхніми даними та формулювання стратегії їх поширення; навчання укладанню плану управління даними та визначення обов'язків дослідницького персоналу щодо різних його етапів; уміння документувати дані через метадані для подальшого зберігання та поширення; знання правових та етичних умов поширення даних.

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління ІТ-проектами» є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо основних підходів та засад управління ІТ-проектами, використання практичних інструментів управління ІТ-проектами в ролі членів команд з управління ІТ-проектами, усвідомлення взаємозв’язку між теоретичним підґрунтям управління проектами та його прикладним застосуванням у конкретній галузі. Надання майбутнім фахівцям сучасні фундаментальні знання з основних аспектів управління ІТ-проектами, а також набути навичок адаптації і впровадження проектних рішень у практичну діяльність. 

Основні завдання навчальної дисципліни «Управління ІТ-проектами»:

-                     набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних умінь з реалізації основних функцій управління ІТ-проектами;

-                     освоєння методології ведення ІТ-проектів згідно загальновживаних підходів у світовій практиці;

-                     визначення життєвого циклу ІТ-проекту та інформаційної системи, продукту та результату ІТ-проекту, обмеження та припущення ІТ-проекту;

-                     виконання аналіз зацікавлених сторін, їх цілі, результати та вимоги щодо ІТ- проекту;

-                     формування команди ІТ-проекту та роль комунікацій;

-                     здійснення та аналізу план-фактних відхилень в ІТ-проекті;

-                     ідентифікації, аналізу ризиків ІТ-проекту та розробки конкретних дій з реагування на ризики.

 


Як навчальна дисципліна, «Методи та  засоби   розробки  додатків для мобільних пристроїв» забезпечує  вивчення базових пристроїв популярних мобільних платформ і можливостей, які дана платформа надає для розробки мобільних систем на базі емуляторів, отримання практичних навичок зі створення призначених для користувача інтерфейсів, сервісів, а також отримання практичних навичок по використанню сигналізації, апаратних сенсорів і стандартних сховищ інформації популярних мобільних платформ. У зазначеному курсі студенти повинні набути стійких знань з програмування мобільних гаджетів, сервісів, служб.

Програмою курсу передбачено вивчення базового пристрою платформи Android і можливостей, які надає дана платформа для розробки мобільних систем, отримання практичних навичок зі створення користувацьких інтерфейсів, сервісів, а також отримання навичок з використання сигналізації, апаратних сенсорів і стандартних сховищ інформації в рамках зазначеної платформи.

По завершенню вивчення дисципліни «Програмування для мобільних пристроїв» студенти знатимуть:

- особливості архітектури і апаратної середовища мобільних пристроїв;

- способи установки мобільних додатків в різних ОС;

- особливості архітектури мобільних пристроїв з точки зору програмування;

- основні прийоми розробки програм для мобільних пристроїв;

- можливості інструментарію Java з розробки мобільних додатків;

- особливості реалізації призначеного для користувача інтерфейсу в мобільних пристроях;

- пристрій і архітектуру ОС Android;

- основні компоненти архітектури мобільних платформ;

- життєвий цикл мобільних додатків і їх структуру;

- основні елементи призначеного для користувача інтерфейсу мобільних додатків;

- роботу з файлами, базами даних, призначеними для користувача настройками в мобільних пристроях;

- інструменти для програмування і основ проектування мобільних додатків;

- можливості програмних інтерфейсів, що забезпечують функції телефонії, відправлення / отримання SMS; можливості взаємодії з геолокаційні, картографічними сервісами;

- можливості інструментарію для розробки додатків для ОС Android.

Вмітимуть:

- інсталювати програмне забезпечення для мобільних пристроїв;

- використовувати і застосовувати на практиці отримані знання для проектування і створення мобільних додатків на сучасному рівні;

- програмувати і проводити ефективне тестування програм і додатків для мобільних пристроїв;

- самостійно розробляти програми і програми для різних платформ і пристроїв під управлінням операційних систем Android;

- створювати додатки для мобільних пристроїв.

Володітимуть:

- навичками створення програмного забезпечення для мобільних пристроїв;

- практичними навичками роботи в інструментальному середовищі AndroidStudio;

- сучасними методами і інструментальними засобами розробки та проектування програмного забезпечення для мобільних пристроїв.


Мета дисципліни: полягає в оволодінні принципами побудови комплексних систем захисту інформації, розробки, дослідження та застосування механізмів захисту інформації. Для цього необхідно:

‒      вивчити основні принципи побудови комплексних систем захисту інформації, розробки механізмів захисту інформації;

‒      навчитися досліджувати та застосовувати механізми захисту, що засновані на використанні алгоритмів традиційної (симетричної) криптографії та криптографії з відкритим ключем для забезпечення автентичності, цілісності та конфіденційності інформаційних систем та технологій;

‒      вивчити основи стенографічного захисту інформації та особливості побудови інфраструктури відкритих ключів.

Дана дисципліна сприяє фундаменталізації освіти, формуванню науковою світогляду і розвитку системного мислення. Знання та практичні навички, отримані в курсі, використовуються для подальшої наукової кваліфікаційної роботи магістра.

Для освоєння дисципліни будуть задіяні такі види навчальних занять: лекції, практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота. Контроль і оцінювання знань буде здійснюватись як протягом семестру - шляхом поточного тестування, приймання практичних робіт, так і за його підсумками у вигляді заліку.

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Технології захисту інформації» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми інженерії програмного забезпечення, що передбачає проведення досліджень з елементами наукової новизни та/або здійснення інновацій в умовах невизначеності вимог.

Загальні компетентності

ЗК04. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК07. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК08. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність до володіння методами і засобами ефективної комунікації,  роботи в команді, плануванні та ефективної організації праці, мотивації до навчання та трудової діяльності, безперервного контролю якості результатів роботи.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК-6. Знання, розуміння та володіння навиками проектування і реалізації засобів захисту інформації у відповідності з політикою безпеки інформаційної системи.

СК-10. Здатність аналізувати предметні області, формувати, аналізувати та моделювати вимоги до програмного забезпечення.

СК-11. Здатність забезпечувати дотримання вимог щодо якості програмного забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

ПР-1. Знати і системно застосовувати методи аналізу та моделювання прикладної області, виявлення інформаційних потреб і збору вихідних даних для проектування програмного забезпечення.

ПР-6. Знати методи та алгоритми оперативної аналітичної обробки та інтелектуального аналізу даних для задач класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних.

ПР-15. Знати технології забезпечення конфіденційності інформаційних систем; технології забезпечення автентичності інформаційних систем; технології забезпечення цілісності даних інформаційних систем.

вміти:

ПР-12. Аналізувати, оцінювати і вибирати методи, сучасні програмно-апаратні інструментальні та обчислювальні засоби, технології, алгоритмічні та програмні рішення для ефективного виконання конкретних виробничих задач з програмної інженерії.

ПР-16. Вміти приймати організаційно-управлінські рішення в умовах невизначеності.

ПР-17. Набувати нові наукові і професійні знання, вдосконалювати навички, прогнозувати розвиток програмних систем та інформаційних технологій.