1.    Опис дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Навчальна дисципліна «Інформаційні технології в логістиці» забезпечує здатність розв’язувати складні задачі і проблеми автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій у професійній діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності та характеризується комплексністю та невизначеністю.

Загальні та спеціальні компетентності: здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність генерувати нові ідеї (креативність), здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність працювати в міжнародному контексті. А також здатність аналізувати виробничо-технологічні системи і комплекси як об’єкти автоматизації, визначати способи та стратегії їх автоматизації та цифрової трансформації; здатність інтегрувати знання з інших галузей, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язанні інженерних задач та проведенні наукових досліджень; здатність застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та цифрові технології для розв’язання складних задач і проблем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

 

2.    Пререквізити та постреквізити дисципліни

Передумовами вивчення дисципліни є базові знання з проектування систем автоматизації, метрології та загально-технічних вимірювань, фізики, електротехніки та електромеханіки.


Мета вивчення дисципліни формування знань та навичок для застосування сучасних методів, способів та засобів автоматизації що відносяться до так званих технологій Індустрії 4.0, хмарних обчислень для побудови сучасних автоматизованих систем керування виробництвом та іншими сферами діяльності людини

            Завдання вивчення дисципліни вміння використовувати теоретичну базу технологій  Розумні речі для вирішення прикладних завдань

 

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

способи, засоби та алгоритми збору даних з територіально-розподілених об'єктів керування, їх обробки, аналізу та формування знань з використанням сучасних технологій хмарних та туманних обчислень і методів обробки великих даних та машинного навчання..

вміти:

     використовувати теоретичні знання під час розв’язання практичних задач, пов’язаних з побудовою та налагодженням пристроїв галузі Інтернету речей; налаштовувати мережеву взаємодію між пристроями Розумних речей через Ethernet, Bluetooth, Internet.


Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349