Як навчальна дисципліна, методологія наукових досліджень забезпечує формування у здобувачів вищої освіти комплексу професійних і теоретичних знань, а також практичних навичок під час написання кваліфікаційної роботи. Оволодіння магістрантами теоретичних і практичних навиків у сфері науково-дослідної діяльності буде сприяти розвитку у них як фахового, так і наукового спрямування, що сприятиме розвитку їх творчого мислення та оптимальній організації розумової діяльності.
   По завершенню вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» здобувачі вищої освіти зможуть:
     – вибирати та формулювати проблему дослідження;
     – здійснити пошук необхідної наукової інформації;
     – обрати методологічну основу дослідження;
     – реферувати літературні джерела;
     – прийняти участь у науковій дискусії;
     – сформулювати об’єкт і предмет дослідження;
     – сформулювати й перевіряти наукові гіпотези;
     – сформувати комплекс методик, які є необхідними для дослідження обраного предмету;
     – зібрати емпіричні дані;
     – провести оброблення та інтерпретацію емпіричних даних;
     – оформити науковий звіт;
     – представити результат дослідження на наукових конференціях та семінарах.
   Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається із двох навчальних модулів, а саме:
     – навчального модуля № 1 «Теоретичні основи наукових досліджень».
     – навчального модуля № 2 «Оформлення, впровадження та оцінка результатів наукових досліджень».
   Кожен із модулів є логічно завершеною, відносно-самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.


Мета навчального курсу – є надання студентам знання математичних методів оптимізації систем автоматичного керування та формування у студентів системного підходу до рішення задач оптимізації систем автоматичного керування на базі сучасних засобів обчислювальної техніки.

Завдання дисципліни – привити студентам вміння та навички оптимізації сучасних систем автоматичного керування із застосуванням комп’ютерних технологій.

Рейтингова система оцінювання (РСО) успішності навчання для визначення рейтингу студентів при вивченні дисципліни не скасовує традиційну систему оцінювання, а існує поряд із нею. РСО дозволяє більш гнучкіше оцінити знання студента, сприяє його систематичній та активній самостійній роботі протягом усього періоду навчання, забезпечує здорову конкуренцію між студентами, дозволяє виявити і розвинути творчі здібності студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- теорію та принципи застосування математичних методів оптимізації автоматичних систем;

- загальні тенденції розвитку сучасних оптимальних систем автоматичного керування;

- синтез оптимальних систем автоматичного керування.

вміти:

- розробляти математичні моделі оптимальних систем автоматичного керування та здійснювати їх аналіз за допомогою засобів обчислювальної техніки з використанням пакетів прикладних програм;

- аналізувати синтезових систем за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Мета навчального курсу – є надання студентам знання математичних методів оптимізації систем автоматичного керування та формування у студентів системного підходу до рішення задач оптимізації систем автоматичного керування на базі сучасних засобів обчислювальної техніки.

Завдання дисципліни – привити студентам вміння та навички оптимізації сучасних систем автоматичного керування із застосуванням комп’ютерних технологій.

Рейтингова система оцінювання (РСО) успішності навчання для визначення рейтингу студентів при вивченні дисципліни не скасовує традиційну систему оцінювання, а існує поряд із нею. РСО дозволяє більш гнучкіше оцінити знання студента, сприяє його систематичній та активній самостійній роботі протягом усього періоду навчання, забезпечує здорову конкуренцію між студентами, дозволяє виявити і розвинути творчі здібності студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- теорію та принципи застосування математичних методів оптимізації автоматичних систем;

- загальні тенденції розвитку сучасних оптимальних систем автоматичного керування;

- синтез оптимальних систем автоматичного керування.

вміти:

- розробляти математичні моделі оптимальних систем автоматичного керування та здійснювати їх аналіз за допомогою засобів обчислювальної техніки з використанням пакетів прикладних програм;

- аналізувати синтезових систем за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349