Мета вивчення дисципліни
Набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок під час здійснення їх науково-дослідної діяльності (правильно формулювати проблему, розробляти та обґрунтовувати шляхи та методи їх ефективного вирішення).

Завдання вивчення дисципліни
Ознайомити здобувачів вищої освіти із сучасними принципи дослідження у своїй галузі знань (визначити об'єкт, предмет, мету та завдання дослідження; виокремити етапи наукового дослідження та встановити типи наукових звітів). Сформувати уявлення про основні концепції методології науки, роль особистості вченого у процесі формування наукової школи та інформаційну базу наукового дослідження.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни
Інтегральна компетентність
ІК 01. Здатність розв'язувати складні задачі та проблеми під час професійної діяльності у сфері мікро- та наносистемної техніки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності
ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 02. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 03. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 04. Здатність проводити досліджень на відповідному рівні.
ЗК 05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Фахові компетентності спеціальності
СК 01. Здатність ефективно використовувати складне контрольно-вимірювальне, технологічне та дослідницьке обладнання при дослідженнях та виробництві матеріалів, компонентів, приладів і пристроїв мікро- та наносистемної техніки різноманітного призначення.
СК 02. Здатність здійснювати тестування та діагностику приладів та обладнання, а також оброблення і аналіз отриманих результатів.
СК 04. Здатність розробляти, обґрунтовано вибирати і використовувати сучасні методи обробки та аналізу сигналів в мікро- і наноелектронних приладах та системах.
СК 05. Здатність аргументувати вибір методів розв’язання складних задач і проблем мікро- та наносистемної техніки, критично оцінювати отримані результати та аргументувати прийняті рішення.
СК 06. Здатність користуватися сучасними системами пошуку та аналізу науково-технічної інформації, проводити патентний пошук і дослідження та здійснювати захист інтелектуальної власності.
СК 07. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти у сфері мікро- та наносистемної техніки, а також дотичні до неї міждисциплінарні проекти.

Мета навчального курсу – є надання студентам знання математичних методів оптимізації систем автоматичного керування та формування у студентів системного підходу до рішення задач оптимізації систем автоматичного керування на базі сучасних засобів обчислювальної техніки.

Завдання дисципліни – привити студентам вміння та навички оптимізації сучасних систем автоматичного керування із застосуванням комп’ютерних технологій.

Рейтингова система оцінювання (РСО) успішності навчання для визначення рейтингу студентів при вивченні дисципліни не скасовує традиційну систему оцінювання, а існує поряд із нею. РСО дозволяє більш гнучкіше оцінити знання студента, сприяє його систематичній та активній самостійній роботі протягом усього періоду навчання, забезпечує здорову конкуренцію між студентами, дозволяє виявити і розвинути творчі здібності студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- теорію та принципи застосування математичних методів оптимізації автоматичних систем;

- загальні тенденції розвитку сучасних оптимальних систем автоматичного керування;

- синтез оптимальних систем автоматичного керування.

вміти:

- розробляти математичні моделі оптимальних систем автоматичного керування та здійснювати їх аналіз за допомогою засобів обчислювальної техніки з використанням пакетів прикладних програм;

- аналізувати синтезових систем за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Мета навчального курсу – є надання студентам знання математичних методів оптимізації систем автоматичного керування та формування у студентів системного підходу до рішення задач оптимізації систем автоматичного керування на базі сучасних засобів обчислювальної техніки.

Завдання дисципліни – привити студентам вміння та навички оптимізації сучасних систем автоматичного керування із застосуванням комп’ютерних технологій.

Рейтингова система оцінювання (РСО) успішності навчання для визначення рейтингу студентів при вивченні дисципліни не скасовує традиційну систему оцінювання, а існує поряд із нею. РСО дозволяє більш гнучкіше оцінити знання студента, сприяє його систематичній та активній самостійній роботі протягом усього періоду навчання, забезпечує здорову конкуренцію між студентами, дозволяє виявити і розвинути творчі здібності студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- теорію та принципи застосування математичних методів оптимізації автоматичних систем;

- загальні тенденції розвитку сучасних оптимальних систем автоматичного керування;

- синтез оптимальних систем автоматичного керування.

вміти:

- розробляти математичні моделі оптимальних систем автоматичного керування та здійснювати їх аналіз за допомогою засобів обчислювальної техніки з використанням пакетів прикладних програм;

- аналізувати синтезових систем за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349