В результаті вивчення курсу стенди ознайомляться з основами архітектури, програмного та апаратного забезпечення інформаційно-вимірювальних систем, наведено їх класифікації та технічні характеристики. Розглянуто основні складові частини інформаційно-вимірювальних систем: сучасні промислові контролери, аналого-цифрові перетворювачі, інтерфейси, локальні мережі, засоби відображення інформації. Розглянуто основні принципи математичного моделювання процесу вимірювання, метрологічного забезпечення та принципи побудови на їх базі інформаційно-вимірювальних систем, а також засобів їх розробки.

Мета викладання дисципліни полягає у засвоєнні та опануванні студентами відповідної спеціальності єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності випробувальних та вимірювальних лабораторій та порядок його проведення. для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих лабораторій.

 Завдання вивчення дисципліни

Завдання навчальної дисципліни полягають у наданні студентам знань та умінь відносно оцінки відповідності випробувальних та вимірювальних лабораторій на основі вимог стандартів, які регламентують їх діяльність.

 Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Фахові компетенції:

-          знання основних нормативних документів, які регламентують діяльність та порядок акредитації лабораторій;

-          знання методів оцінювання якості діяльності лабораторій та достовірності їх результатів;

-          уміння працювати з нормативною документацією в галузі стандартизації та сертифікації.

 Результати навчання.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

-          нормативну документацію в галузі акредитації лабораторій;

-          вимоги, які висуваються до випробувальних та вимірювальних лабораторій, зокрема до вимірювального обладнання та персоналу;

-          порядок  та етапи акредитації лабораторій;

-          типові невідповідності, які виникають в ході діяльності лабораторій;

вміти:

-      застосовувати набуті знання у практичній діяльності;

-      використовувати на практиці методики і методи оцінки достовірності результатів вимірювальних та випробувальних лабораторій;

-      вести конструктивну дискусію, аналізувати інформацію, аргументувати свою позицію;