Мета навчального курсу – вивчення сучасних понять, методів та основних напрямків досліджень в теорії цифрової обробки інформації.

Завдання дисципліни – полягає у формування основних знань та положень про методи та принципи побудови пристроїв цифрової обробки сигналів, а також особливості їх функціонування. Також сумісному використанню технічних і програмних засобів у процесі реалізації різних технологій цифрової обробки аудіо- та відеосигналів.

 


Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань конструктивно-технологічних принципів побудови і застосування систем управління в сучасних телекомунікаційних мережах, принципи побудови та управління ТМЗК, устаткування аналогових та цифрових комутаційних систем їх побудову, експлуатацію і технічне обслуговування.

Метою дисципліни є формування у студентів системи знань, навичок та вмінь з  сучаснних телекомунікаційних та інформаційних технологій, необхідних при вирішенні завдань аналізу з проектування сучасних систем рухомого зв’язку і їх основних складових частин, а також підготовка студентів робити оцінку техніко-економічної ефективності різних технологій зв'язку

Метою викладання навчальної дисципліни «Програмні платформи надання телекомунікаційних послуг» є оволодіння студентами знаннями принципів роботи операторської платформи та білінгової системи в телекомунікаційних мережах, а також отримання знань щодо технології розрахунків між користувачами та провайдерами телекомунікаційних послуг.

Основні завдання навчальної дисципліни «Програмні платформи надання телекомунікаційних послуг»:

– отримання знань з методів абстрактного моделювання об’єктів, процесів в предметній області телекомунікацій, проектування платформ надання телекомунікаційних послуг та білінгових систем для взаємодії  користувачів та операторів зв’язку;

– виховання у студентів методичних навичок застосування отриманих знань для розуміння процесів функціонування засобів, програмних платформ та сервісів операторів зв’язку;

– формування вміння самостійного отримувати знання з проектування та підтримки функціонування платформи надання послуг оператором зв’язку та систем білінгу, а також застосування їх на практиці.


Метою вивчення дисципліни є отримання знань з дротових та бездротових широкосмугових технологій телекомунікацій, аналіз ефективності їх використання у системах широкосмугового доступу.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- основи теорії широкосмугової передачі;

- основні властивості надширокосмугових сигналів;

- основні технології широкосмугової передачі;

- системи та мережі широкосмугових дротових та бездротових технологій;

- системи та мережі оптичних широкосмугових технологій;

- протоколи стандартів IEEE 802.11; 802.15; 802.16; 802.20;

- сучасні тенденції розвитку послуг стандартів широкосмугового доступу;

- практичні аспекти впровадження широкосмугових технологій, тощо.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти:

- аналізувати структуру побудови та технічні характеристики широкосмугових систем передачі інформації;

- оцінювати та оптимізовувати пропускну здатність широкосмугової мережі;

- розраховувати необхідний частотний ресурс для бездротових мереж;

- підбирати програмно-технічні засоби комплектації широкосмугових мереж вітчизняного та зарубіжного виробництва;

- вміти оцінювати ефективність та оперативно проектувати телекомунікаційні інфраструктури керуючись протоколами IEEE 802.11; 802.16; 802.20;

- самостійно опановувати новітні широкосмугові технології телекомуніка-ційних систем.


Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349


Accessibility

Background Colour

Font Face

Font Size

1

Text Colour