Курс Інтернет Речей в електроніці (Internet of Things in Electronics) містить відомості, стандарти та підходи до технічної реалізації концепції Інтернету речей (Internet of Things), а також суміжних із ним електронних інфокомунікаційних технологій, як от (радіочастотної ідентифікації RFID, бездротових сенсорних мереж WSN, міжмашинних комунікацій М2М тощо). Призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти програми «Електроніка» спеціальності 171 Електроніка денної та заочної форм навчання.


Навчальна дисципліна «Сучасні системи передачі інформаційних сигналів» забезпечує формування у студентів фундаментальних знань і практичних навичок в області основ алгоритмування і програмування апаратних засобів, здатності вирішувати завдання управління, знімання і оброблення даних сучасних системи передачі інформаційних сигналів у системах безпеки.
Після вивчення дисципліни «Сучасні системи передачі інформаційних сигналів» студенти зможуть:
- здійснювати аналіз особливості структури, складу апаратних частин і властивості сучасних систем передачі інформаційних сигналів;
- вибирати структуру і розробляти алгоритми функціонування сучасних систем передачі інформаційних сигналів в залежності від особливостей об'єкта і завдань, покладених на систему безпеки;
- використовувати принципи побудови сучасних систем передачі інформаційних сигналів в проектах типу "розумний будинок", "безпечне місто", систем інтелектуальної відеоаналітики;
- програмувати мікропроцесорну техніку і ЕОМ, що вбудовуються в сучасних системах передачі інформаційних сигналів.
Навчальний матеріал дисципліни подається студентам за допомогою лекційних та лабораторних  занять, самостійної роботи студента.

Метою викладання навчальної дисципліни «Математичні моделі електронно-телекомунікаційних систем» є формування у студентів системи знань в галузі моделювання телекомунікаційних систем, а також вивчення методів побудови математичних моделей реальних об’єктів та процесів в галузі електроніки та телекомунікацій з застосуванням персональних комп’ютерів та їх дослідження для вирішення задач проектування, прогнозування і оптимізації.

Основні завдання навчальної дисципліни «Математичні моделі електронно-теле­комунікаційних систем»:

-          отримання студентами знань з основних методів побудови математичних моделей реальних об’єктів і технологічних процесів в галузі електроніки та телекомунікацій;

-          ознайомлення із сучасним прикладним програмним забезпеченням, що застосовується для побудови математичних моделей і їх дослідження.


Метою викладання навчальної дисципліни „Інтелектуальні системи безпеки” є підготовка фахівця, що володіє фундаментальними знаннями і практичними навичками в області основ алгоритмування і програмування апаратних засобів безпеки  і здатного вирішувати завдання управління, знімання і оброблення даних сучасних приладів в інтелектуальних електронних системах безпеки.

Основними завданнями вивчення дисципліни „Інтелектуальні системи безпеки” є:

– придбання знань ефективного проектування інтелектуальних електронних систем безпеки на базі сучасних мікроконтролерів;

– формування навичок раціонального вибору і застосування архітектурних рішень в проектуванні інтелектуальних електронних систем безпеки;

– вивчення принципів побудови і функціонування сучасних мікропроцесорних систем і програмованих логічних контролерів для інтелектуальних електронних систем безпеки.


Метою викладання навчальної дисципліни «Технологічна підготовка центральних пунктів охорони» є освоєння студентами відповідного обсягу знань про особливості організації та технологічного забезпечення центральних пунктів охорони.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологічна підготовка центральних пунктів охорони» є

- засвоєння окремих теоретичних положень, практичних вмінь та навиків;

- розвиток у студентів здатності аналізувати, узагальнювати, поглиблювати та ефективно застосовувати на практиці отримані знання по проектуванню центральних пунктів охорони.


Матеріали по даному курсу (дисципліні) розміщенні за посиланням:

http://mdl.lntu.edu.ua/course/view.php?id=349