Навчальна дисципліна «Ділова іноземна мова»  підготовки фахівців за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»  розрахована на 1 семестр. Метою вивчення дисципліни є набуття вмінь і навичок практичного володіння іноземною мовою у сфері ділової, академічної та професійно-орієнтованої комунікації. Вдосконалення навичок читання текстів різного типу, які містять ділову інформацію. Формування вмінь та навичок письмової комунікації: ознайомлення здобувачів із специфікою мови документів; навчання правильному укладанню й оформленню  резюме, супровідного листа та інших видів ділових листів. Ознайомлення зі стратегією пошуку роботи; опанування телефонного етикету, застосування електронних засобів зв’язку; ознайомлення з процесом проходження співбесіди, підготовка виступу на конференції у вигляді презентації.

Під час вивчення курсу здобувачі протягом семестру опрацьовують матеріал двох змістових модулів, кожен з яких завершується підсумковим модульним контролем.

Також протягом семестру здобувачі складають у рамках самостійної роботи завдання з позааудиторної роботи та у рамках індивідуальної роботи презентацію за темами матеріалу семестру. 

Дисципліна "Платформи корпоративних інформаційних систем" є  дуже важливою для організації інформаційного забезпечення корпоративних інформаційних систем на підприємствах. Корпоративні інформаційні системи поєднують бізнес-стратегію розвитку підприємства та сучасні інформаційні технології . 

Мета дисципліни — сформувати знання та вміння з теоретико-методологічних аспектів розробки стратегій, стратегічних планів, проектів і програм; створення системи стратегічного управління та забезпечення її функціонування в динамічному ринковому середовищі.

Предметом дисципліни "Платформи корпоративних інформаційних систем" є вивчення як класичних, так і сучасних методів створення  корпоративних інформаційних систем  (ІС),  методів  кодування економічної інформації, особливостей сучасних програмних засобів в ІС та вміти їх застосовувати.

Основні завдання вивчення дисципліни: вивчення основних  понять  інформаційних систем  (ІС):  зміст ІС;  класифікації ІС;  методи  кодування економічної інформації; вивчення організації інформаційного забезпечення систем; знання основ створення ІС та особливостей ІС в управлінні бізнесом;  вміти користуватись сучасним програмним забезпеченням в області корпоративних ІС; аналізувати типи корпоративних ІС, характеристики ІС; аналізувати основні схеми організації виробництва .


Мета викладання навчальної дисципліни «Корпоративні портали та інтелектуальні технології в Internet» – сформувaти у студентів фундaментальні знання з теорії та практики проектування, створення та функціонування корпоративних інформаційних систем та відповідні професійні компетенції.