Мета вивчення дисципліни
Надання здобувачам вищої освіти знань, якими оперує інженер-метролог, під час вирішення організаційних, наукових, технічних та нормативно-правових завдань метрологічної діяльності в ході проведення випробувань.

Завдання вивчення дисципліни
Отримання здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок по одній їх найважливіших форм метрологічної діяльності, ознайомлення їх із існуючими установками, методами та засобами метрологічної атестації, прищеплення навичок самостійної роботи над вивченням курсу з використанням навчальної, довідкової та спеціальної літератури.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни
Інтегральна компетентність
ІК 01. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів метрології, способів побудови засобів автоматизації та приладобудування.
Загальні компетентності
ЗК 01. Здатність застосовувати професійні знання й уміння у практичних ситуаціях.
ЗК
04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК
05.Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК
10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Фахові компетентності
СК 03. Здатність, виходячи з вимірювальної задачі, пояснювати та описувати принципи побудови обчислювальних компонент засобів вимірювальної техніки.
СК
06. Здатність виконувати технічні операції при випробуванні, повірці, калібруванні та інших операціях метрологічної діяльності.
СК
07. Здатність до забезпечення метрологічного супроводу технологічних процесів та сертифікаційних випробувань.
СК
08. Здатність здійснювати технічні заходи із забезпечення метрологічної простежуваності, правильності, повторюваності та відтворюваності результатів вимірювань і випробувань за міжнародними стандартами.
СК
10. Здатність розробляти нормативну та методичну базу для забезпечування якості та технічного регулювання та розробляти науково-технічні засади систем управління якістю та сертифікаційних випробувань.

Мета вивчення дисципліни
Надання здобувачам вищої освіти знань основних принципів та методів сучасної теорії надійності та їх застосування під час вирішення практичних задач, знань загальних принципів і тенденцій розвитку сучасної теорії надійності.

Завдання вивчення дисципліни
Ознайомити здобувачів вищої освіти із базовими положеннями теорії надійності та діагностування об'єктів технічного походження; методами забезпечення ефективної їх роботи під час експлуатування; загальними характеристиками та оцінкою надійності резервованих систем.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни
Інтегральна компетентність
ІК 01. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів метрології, способів побудови засобів автоматизації та приладобудування.
Загальні компетентності
ЗК 01. Здатність застосовувати професійні знання й уміння у практичних ситуаціях.
ЗК 10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Фахові компетентності
СК02. Здатність проектувати засоби інформаційно-вимірювальної техніки та описувати принцип їх роботи.
СК05. Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку при конструюванні модулів, деталей та вузлів засобів вимірювальної техніки та їх обчислювальних компонент і модулів.
СК06. Здатність виконувати технічні операції при випробуванні, повірці, калібруванні та інших операціях метрологічної діяльності.

Метою викладання курсуМетрологічне забезпечення та  нагляд за засобами вимірювань” є надання знань і формування у студентів системного уявлення про  порядок здійснення метрологічного нагляду за засобами вимірювань, виходячи із сучасних міжнародних документів з метрології та національної законодавчо-нормативної бази.

    Завдання курсу:

- засвоєння студентами відомостей щодо інфраструктури міжнародних метрологічних організацій та сучасної державної метрологічної  системи України.

- засвоєння студентами знань стосовно основних положень метрологічного нагляду за засобами вимірювання та державних випробувань засобів вимірювальної техніки.

- засвоєння студентами відомостей щодо порядку проведення та оформлення результатів метрологічного нагляду за засобами вимірювання та державних випробувань засобів вимірювальної техніки.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні стандарти та інші нормативно-технічні документи (НТД) в області метрологічної перевірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);

- міжнародні метрологічні організції;

- структуру та функції мет­рологічної служби Украї­ни;

- основні по­ложення метрологіч­ного за­без­печення єд­ності вимі­рювань;

- законодавчі і нормативні акти, які регламентують діяльність Державної метрологічної системи України;

- основи проведення випробування ЗВТ та оцінки їх точності;

- організацію та порядок проведення по­вірки технічних засобів вимірювання;

- сучасні методи метрологічної перевірки засобів вимірювальної техніки;

- державні та галузеві повірочні схеми;

- правила проведення ремонту засобів вимірювальної техніки.

вміти:

- аналізувати умови проведення вимірювального експерименту, вибрати метод та ЗВТ для здійснення метрологічної перевірки заданого вимірювального приладу;

- виконувати повірку засобів вимірювальної техніки;

- здійснити опрацювання експериментальних даних і зробити висновок про відповідність перевірюваного вимірювального приладу вимогам стандартів та НТД, які регламентують його метрологічні характеристики;

- володіти практичними навичками роботи з різноманітними електро та радіовимірювальними приладами для вимірюваня фізичних величин та повірки інших засобів вимірювальної техніки.