Як навчальна дисципліна, надійність технологічних систем та приладів забезпечує формування у фахівців комплексу професійних знань щодо основних принципів та методів сучасної теорії надійності, який дозволить забезпечити високу якість об’єкту експлуатування, а також, її загальних принципів і тенденцій розвитку. Формування у здобувачів вищої освіти, як висококваліфікованих спеціалістів даної галузі, теоретичних і практичних навиків у сфері надійності та технічного діагностування дозволяє, на практиці, широко впроваджувати та застосовувати сучасні методи забезпечення ефективної роботи об’єкту під час його експлуатування, а також характеризувати й оцінювати надійність резервованих систем.
     По завершенню вивчення дисципліни «Надійність технологічних систем та приладів» здобувачі вищої освіти зможуть:
        – ідентифікувати пошкодження та відмову;
        – встановлювати показники надійності, які визначають властивість відновлення та безвідмови;
        – здійснювати оцінювання надійності відновлювальних та невідновлювальних систем;
        – здійснювати вибір та нормування показників надійності;
        – забезпечувати надійність системи шляхом резервування;
        – забезпечувати метрологічну надійність об’єкта.
     Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається із двох навчальних модулів, а саме:
        – навчального модуля № 1 «Основи положення теорії надійності. Математичний опис, формування показників та розрахунок надійності при проектуванні системи».
        – навчального модуля № 2 «Методи підвищення надійності. Метрологічна надійність засобів вимірювання».
     Кожен із модулів є логічно завершеною, відносно-самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якого передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

Метою викладання курсуМетрологічне забезпечення та  нагляд за засобами вимірювань” є надання знань і формування у студентів системного уявлення про  порядок здійснення метрологічного нагляду за засобами вимірювань, виходячи із сучасних міжнародних документів з метрології та національної законодавчо-нормативної бази.

    Завдання курсу:

- засвоєння студентами відомостей щодо інфраструктури міжнародних метрологічних організацій та сучасної державної метрологічної  системи України.

- засвоєння студентами знань стосовно основних положень метрологічного нагляду за засобами вимірювання та державних випробувань засобів вимірювальної техніки.

- засвоєння студентами відомостей щодо порядку проведення та оформлення результатів метрологічного нагляду за засобами вимірювання та державних випробувань засобів вимірювальної техніки.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні стандарти та інші нормативно-технічні документи (НТД) в області метрологічної перевірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ);

- міжнародні метрологічні організції;

- структуру та функції мет­рологічної служби Украї­ни;

- основні по­ложення метрологіч­ного за­без­печення єд­ності вимі­рювань;

- законодавчі і нормативні акти, які регламентують діяльність Державної метрологічної системи України;

- основи проведення випробування ЗВТ та оцінки їх точності;

- організацію та порядок проведення по­вірки технічних засобів вимірювання;

- сучасні методи метрологічної перевірки засобів вимірювальної техніки;

- державні та галузеві повірочні схеми;

- правила проведення ремонту засобів вимірювальної техніки.

вміти:

- аналізувати умови проведення вимірювального експерименту, вибрати метод та ЗВТ для здійснення метрологічної перевірки заданого вимірювального приладу;

- виконувати повірку засобів вимірювальної техніки;

- здійснити опрацювання експериментальних даних і зробити висновок про відповідність перевірюваного вимірювального приладу вимогам стандартів та НТД, які регламентують його метрологічні характеристики;

- володіти практичними навичками роботи з різноманітними електро та радіовимірювальними приладами для вимірюваня фізичних величин та повірки інших засобів вимірювальної техніки.


Навчальна дисципліна «Комп’ютерні системи та мережі передачі інформації» забезпечує формування у фахівців комплексу професійних знань, вмінь та навичок з організації, проектування та налаштування інтелектуальних комп’ютерних систем і мереж передачі інформації (даних) і впровадження сучасних розумних цифрових технологій Інтернету речей (Internet of Things (IoT). Оволодіння методами збору, обробки, аналізу, використання отриманих від розумних пристроїв даних, основними принципами зберігання цифрової інформації та способами захисту великих даних є невід’ємним елементом підготовки висококваліфікованих спеціалістів у різних галузях національного господарства України таких як розумна автоматизація та приладобудування, комп’ютерно-інтегровані та мережеві технології, інтелектуальна інформаційно-вимірювальна техніка і метрологія, а також інших суміжних областях.