Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Оздоровчий фітнес» є формування уявлення про теорію та методику занять фітнесом. Навчити основним закономірностям, принципам, методам, засобам оздоровчого фітнесу. Ознайомити з основами технічної, фізичної та тактичної підготовки спортсменів, які займаються силовими видами спорту. Вивчити техніку виконання і методику навчання спеціальних вправ з фітнесу(аеробіка, пілатес, степ-фітнес, стретчинг, памп-фітнес). Сприяти розвитку творчості в самостійному складанні комплексів з різновидів фітнесу. Прищепити студентам професійно-педагогічні навички в проведенні самостійних занять з оздоровчого фітнесу

Основні завдання навчальної дисципліни «Оздоровчий фітнес»:

‒ ознайомити основними засобами фітнесу та їх термінологічними назвами;

– ознайомити методикою проведення оздоровчих занять з різних видів фітнесу (аеробіка, пілатес, степ-фітнес, стретчинг, памп-фітнес);

– Оволодіти методикою організації та проведення змагань з різних видів фітнесу;

Оволодіти музично-руховими вміннями. необхідними для проведення занять з фітнесу;

Засвоїти знання теоретичного та практичного матеріалу курсу «Оздоровчий фітнес».

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Оздоровчий фітнес» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Володіння особливостями використання засобів, методів та принципів силових видів спорту, як основного процесу направленого на гармонійний розвиток особистості в сучасному суспільстві. Визначення місця теорії та методики атлетизму як суспільного явища і галузі в Україні. Вивчення особливостей тренувальних процесів з силових видів спорту та їх адекватність індивідуальним можливостям спортсменів. Набуття знань про основні положення та завдання озоровчого фітнесу.

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК02. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК03. Здатність спілкуватися українською мовою (усно та письмово).

ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК06. Здатність використовувати іноземну мову у професійній діяльності.

ЗК07. Здатність працювати у команді.

ЗК08. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК09. Навики здійснення безпечної діяльності.

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього середовища, реалізації концепції сталого розвитку людства.

ЗК11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК01. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань знань про будову тіла людини та механізми життєдіяльності її організму, фізіологічні та біохімічні основи адаптації до фізичних навантажень різної спрямованості.

СК02. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базові знання з теорії і методики фізичного виховання та спортивної підготовки.

СК06. Здатність використовувати різні методи та прийоми навчання, виховання та соціалізації особистості.

СК07. Здатність визначати закономірності, розвиток і форми психічних проявів людини, а також формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості.

СК09. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар.

СК10. Здатність здійснювати організацію діяльності з використанням різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя, зокрема, зі спортивного туризму й орієнтування за топографічними картами та іншими засобами навігації.

СК11. Здатність здійснювати виміри у відповідності до метрологічних вимог, біомеханічний аналіз, синтез, моделювання фізичних вправ та керування рухами людини.

СК12. Здатність розв’язувати практичні проблеми за невизначених умов в окремих напрямах фізичної культури і спорту.

1.      Очікувані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

ПР01. джерела виникненняоздоровчого фітнесу як дисципліни; особливості розвитку та механізм вдосконалення фізичних якостей спортсменів з урахуванням індивідуальних особливостей, віку, статі та інше;

ПР02. методику навчання техніці змагальних і спеціально-допоміжних вправ в оздоровчому фітнесі;

ПР03. структуру навчального-тренувального процесу з різновидів фітнесу.

вміти:

ПР04. володіти основами знаннями організації та проведення тренувань з оздоровчого фітнесу;

ПР06. контролювати навчально-тренувальний процес з фітнесу;

ПР09. аналізувати рівень адекватності навчального-виховного процесу, індивідуальним можливостям спортсменів, їх віковим та статевим характеристикам;

ПР10. оформляти основні документи планування навчального процесу з фізичного виховання;

ПР12. складати, записувати і проводити оздоровчо-тренувальні програми з різних видів аеробіки у відповідності до музичного супроводу;

ПР14. показувати і проводити під музичний супровід основні різновиди кроків, які використовуються в аеробіці;

ПР16. виконувати і проводити вправи стренфлексу;

ПР18. організовувати змагання з певного виду фітнесу;

володіти:

ПР05. Володіти навичками страхування і допомоги при виконанні вправ фітнесу;

ПР11. культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення;

ПР13. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері оздоровчого фітнесу.