Мета – надання студентам знаннь загальних принципів дії та побудови сучасних пристроїв та систем автоматичного керування, засобів автоматизації виробничих та технологічних процесів, формування у студентів системного підходу до рішення актуальних задач автоматичного керування на базі сучасного обладнання та засобів обчислювальної техніки.

Завдання – привити студентам вміння та навички аналізу та синтезу сучасних систем автоматичного керування із застосуванням комп'ютерних технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–       теорію та принципи побудови автоматичних систем;

–   загальні принципи і тенденції розвитку сучасних систем автоматичного керування виробничими та технологічними процесами;

–  основи побудови сучасних технічних засобів автоматичного керування;

вміти:

–       розробляти математичні моделі окремих підсистем систем автоматичного керу­вання та здійснювати їх аналіз за допомогою засобів обчислювальної техніки з використан­ням пакетів прикладних програм;

–       самостійно працювати над вивченням курсу з використанням підручників, навчальних посібників,    довідкової та спеціальної літератури;

–       розуміти та аналізувати сучасні досягнення науки і техніки в галузі автоматизації;

–  самостійно і технічно грамотного вирішувати проектні, дослідницькі та експлуатаційні задачі стосовно автоматизації;


Навчальна дисципліна «Мікроелектромеханічні системи і технології» забезпечує професійний розвиток здобувача вищої освіти та спрямована на формування фахових компетенцій й теоретикометодологічних знань стосовно принципів побудови найбільш поширених типів мікроелектромеханічних систем з описом фізичних принципів, що лежать в основі їх роботи, а також сфери їх застосування та виготовлення.

Метою викладання навчальної дисципліни «Мікроелектромеханічні системи і технології» є формування знань, умінь і навичок побудови та застосування найбільш поширених типів мікроелектромеханічних систем.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Мікроелектромеханічні системи і технології» є формування знань про структуру мікроелектромеханічних систем; базові матеріали та технології виготовлення мікроелектромеханічних систем; мікроелектронні датчики, мікроелектромеханічні актюатори та двигуни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів вищої освіти мають бути сформовані наступні  компетентності:

 знання:  структури мікроелектромеханічних систем;  метеріалів мікроелектромеханічних систем;  технології виготовлення мікроелектромеханічних систем;   мікродатчиків;  мікроелектромеханічних актюаторів та двигунів.

вміннярозробляти мікроелектомеханічні системи із застосуванням сучасних матеріалів та технології;  розраховувати елементи мікроелектромеханічних систем