МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОМИСЛОВІ ТА ПОБУТОВІ ВИТРАТОМІРИ»

1. Мета вивчення дисципліни

Надання здобувачам вищої освіти знань, які пов’язані з методиками вимірювання витрат, принципами дії та конструкціями основних приладів призначених для вимірювання витрат рідких і газоподібних речовин, які широко використовуються в промисловості та побуті.

2. Завдання вивчення дисципліни

Ознайомити здобувачів вищої освіти з основними поняттями, які стосуються обліку витрат та привити їм вміння ставити і вирішувати інженерні задачі пов’язані з вимірюванням витрат.

3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни

Загальні компетентності

К01. Здатність застосовувати професійні знання й уміння у практичних ситуаціях.

К05. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

К07. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Фахові компетентності

К17. Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку при конструюванні модулів, деталей та вузлів засобів вимірювальної техніки та їх обчислювальних компонент і модулів.

К18. Здатність виконувати технічні операції при випробуванні, повірці, калібруванні та інших операціях метрологічної діяльності.

К21. Здатність до здійснення налагодження і дослідної перевірки окремих видів приладів в лабораторних умовах і на об’єктах.

4. Передумови для вивчення дисципліни

Під час вивчення курсу «Промислові та побутові витратоміри» враховується взаємозв’язок між наступними навчальними дисциплінами:

–      фізика;

–      вимірювальні прилади;

–      метрологічне забезпечення виробництва

–      методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин.

5. Результати навчання

Результати навчання вивчення дисципліни «Промислові та побутові витратоміри» базуються на програмних результатах навчання (ПРН)

ПРН 01. Вміти знаходити обґрунтовані рішення при складанні структурної, функціональної та принципової схем засобів інформаційно-вимірювальної техніки.

ПРН 10. Вміти встановлювати раціональну номенклатуру метрологічних характеристик засобів вимірювання для отримання результатів вимірювання з заданою точністю.

ПРН 14. Вміти організувати процедуру вимірювання, калібрування, випробувань при роботі в групі або окремо.