Важливою технічною компетенцією фахівців з інженерії програмного забезпечення є навички з розробки та аналізу вимог до програмного забезпечення, документарне оформлення зазначених вимог, досвід управління вимогами протягом усього циклу створення програмного забезпечення. Якісна розробка вимог до програмного забезпечення передбачає використання вмінь моделювання програмного забезпечення, розвиток комунікаційних навичок в процесі збирання вимог, вміння формулювати пропозиції та висновки, а також знання та використання міжнародних стандартів програмної інженерії.

Курс орієнтований на вивчення основних підходів, методів і засобів роботи з вимогами на всіх етапах життєвого циклу вимог до програмного продукту. Для ефективного використання набутих знань студенти освоюють спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовується у сучасних технологіях розробки програмного забезпечення.Основу навчальної дисципліни «Безпека програм і даних» становить вивчення основних положень та принципів побудови та використання програмних та апаратно-програмних засобів забезпечення безпеки програм та даних у комп’ютерних системах та мережах. Опанування сучасних технологій роботи із даними на рівні створення та налагодження програмного забезпечення, засвоєння та використання методів захисту даних та програмного забезпечення є необхідним компонентом підготовки кваліфікованого інженера-програміста (Software Engineer), системного архітектора (System Architect), архітектора програмного забезпечення (Software Architect). 

Метою навчальної дисципліни "Безпека програм та даних" є навчання студентів принципам захисту програмного забезпечення на всьому циклі його існування, дослідженню та використанню сучасних процедур забезпечення основних услуг безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних ресурсах Інтернет-технологій та кіберпросторі, що засновані на використанні алгоритмів симетричної та несиметричної криптографії, цифровому підписі та протоколів інфраструктури відкритих ключів (ІВК). 

Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами основних понять щодо програмно-апаратного захисту інформації, ідентифікації та аутентифікації користувачів комп’ютерних систем, засобів і методів обмеження доступу до програм, методів та засобів криптографічного захисту інформації, захисту програм від несанкціонованого копіювання, захисту програмних засобів від дослідження. Вивчення дисципліни вимагає цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань. 

Засвоєння знань, вмінь та навичок у галузі професійної діяльності та етики програмної інженерії. Здобувачі освіти повинні опанувати  питання щодо історії програмної інженерії, акредитації, сертифікації і ліцензування; кодекс етики та професійної поведінки; соціальні та  правові питання; природу і значущість професійних об’єднань та стандартів галузі.


Головною метою даної дисципліни є: розширення та  поглиблення  теоретичних знань студентів з питань менеджменту проектів програмного забезпечення, набуття практичних навичок застосування методологій та інструментарію управління проектами на різних рівнях управління.

Завдання вивчення курсу «Менеджмент проектів програмного забезпечення» є одержати систематичні, теоретичні знання з менеджменту проектів програмного забезпечення; вивчити сучасні принципи в менеджменті проектами; вивчити принципи управління обробкою даних в обчислювальних системах; вивчити поняття життєвого циклу програмних виробів  та його моделей; поглибити знання студентів про сучасні програмні засоби в менеджменті проектами.Мета навчальної дисципліни – надати в повному обсязі систематизовані знання про сучасні концепції і напрямки розвитку комп'ютерних технологій проектування широкого кола програмних інтерфейсів.

 

Завдання вивчення дисципліни

Цей курс призначено для програмістів та користувачів і забезпечує вивчення комп’ютерних технологій з акцентом на розробку та розвиток інтерфейсу користувача.

Людино-машинна взаємодія та аналіз вимог до програмного забезпечення – це дисципліна, що поєднує знання в наступних галузях: психології пізнання, проектування програмного забезпечення та комп’ютерних систем, соціології та організації бізнесу, ергономіки та системного аналізу, управління процесами і промислового дизайну. Впровадження комп’ютерів в усі галузі людської діяльності вимагає від сучасного спеціаліста в області комп’ютерних технологій вміння розробляти або адаптувати інтерфейс користувача під широкий клас користувачів, забезпечити ефектне використання комп’ютерних систем у різних додатках.