Мета дисципліни.

- практична: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

Програма курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням (англійська)» ставить завданням досягнення студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та в Національній програми з англійської мови для професійного спілкування:

 Відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти від 2004 року, випускники шкіл повинні відповідати рівню В1+. За вимогами Національної програми, бакалаври мають досягати рівня В2.

 -   освітня: формування у студентів загальних компетенцій (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння вчитися), сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;

-           пізнавальна: залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

-          розвиваюча: допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації, зміцнення впевненості студентів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови;

-          соціальна: сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;

-           соціокультурна: досягання широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Завдання вивчення дисципліни

Основні завдання вивчення дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням»:

-  набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації з іноземних джерел;

- користування усним монологічним  та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики;

- переклад з іноземної мови на рідну текстів  загальнонаукового та фахового характеру;

- реферування та анотування суспільно-політичної та  фахової літератури рідною та  англійською мовами.


Мета дисципліни.

- практична: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

Програма курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням (англійська)» ставить завданням досягнення студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та в Національній програми з англійської мови для професійного спілкування:

 Відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти від 2004 року, випускники шкіл повинні відповідати рівню В1+. За вимогами Національної програми, бакалаври мають досягати рівня В2.

 -   освітня: формування у студентів загальних компетенцій (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння вчитися), сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;

-           пізнавальна: залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

-          розвиваюча: допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації, зміцнення впевненості студентів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови;

-          соціальна: сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється;

-           соціокультурна: досягання широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

Завдання вивчення дисципліни

Основні завдання вивчення дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням»:

-  набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації з іноземних джерел;

- користування усним монологічним  та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики;

- переклад з іноземної мови на рідну текстів  загальнонаукового та фахового характеру;

- реферування та анотування суспільно-політичної та  фахової літератури рідною та  англійською мовами.

 


Мета дисципліни: навчити студента володіти сучасними методами і засобами проектування програмного забезпечення, які базуються на міжнародних стандартах і використанні CASE-технології, а також формування навичок їх самостійного практичного застосування. Для цього необхідно:

‒      дати студентам уявлення про кожен етап життєвого циклу програми від проектування, до впровадження га супроводу;

‒      врахувати офіційно, затверджені і визнані де- факто міжнародні та вітчизняні стандарти в галузі програмної інженерії і, перш за все, стандарт ISO 12207, на якому базуються майже всі сучасні промислові технології створення ПЗ;

‒      розглянути особливості проектування програмного забезпечення при структурному підході;

‒      розглянути методології структурного аналізу та проектування;

‒      розглянути сучасний стан розвитку CASE- засобів і промислових технологій проектування ПЗ.

Дана дисципліна сприяє фундаменталізації освіти, формуванню науковою світогляду і розвитку системного мислення. Знання та практичні навички, отримані в курсі, використовуються для подальшої дипломної роботи бакалавра.

Для освоєння дисципліни будуть задіяні такі види навчальних занять: лекції, лабораторні заняття, самостійна та індивідуальна робота. Контроль і оцінювання знань буде здійснюватись як протягом семестру - шляхом поточного тестування, приймання лабораторних робіт, так і за його підсумками у вигляді екзамену.


Проектування інформаційних систем важливий елемент у формуванні високоефективного підприємства. Проектування інформаційних систем завжди пов’язане із метою проекту. У реальних умовах проектування — це пошук способу, який задовольняє вимогам функціональності системи засобами наявних технологій з урахуванням заданих обмежень. Проектування необхідне для вибудовування процесів підприємства відповідно до вимог ринку. Воно включає стадії власне проектування, а також аналізу і оптимізації процесів як частина безперервного циклу управління процесами. За таких умов важливого значення набуває підготовка висококваліфікованих фахівців, які б могли не тільки кваліфіковано вирішувати питання вибору інформаційної системи, а й організувати процеси проектування інформаційної системи під вимоги конкретних бізнес – процесів. Все це обумовлює актуальність вивчення дисципліни «Проектування інформаційних систем».

Мета вивчення дисципліни є отримання загальних уявлень про проектування інформаційних систем.

Дана дисципліна сприяє фундаменталізації освіти, формуванню науковою світогляду і розвитку системного мислення. Знання та практичні навички, отримані в курсі, використовуються для подальшої кваліфікаційної роботи бакалавра.

Для освоєння дисципліни будуть задіяні такі види навчальних занять: лекції, лабораторні заняття, самостійна та індивідуальна робота. Контроль і оцінювання знань буде здійснюватись як протягом семестру - шляхом поточного тестування, приймання практичних робіт, так і за його підсумками у вигляді заліку.

Компетентності та заплановані результати навчання

Дисципліна «Проектування інформаційних систем» забезпечує набуття здобувачами освіти компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання або практичні проблеми інженерії програмного забезпечення або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій.

Загальні компетентності

ЗК04. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК07. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК08. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність до володіння методами і засобами ефективної комунікації,  роботи в команді, плануванні та ефективної організації праці, мотивації до навчання та трудової діяльності, безперервного контролю якості результатів роботи.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК-2. Здатність приймати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування.

СК-6. Знання, розуміння та володіння навиками проектування і реалізації засобів захисту інформації у відповідності з політикою безпеки інформаційної системи.

СК-10. Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності.

СК-12. Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних моделей і підходів розробки програмного забезпечення.

СК-17. Розробляти і оцінювати стратегії проектування програмних засобів; обґрунтовувати, аналізувати і оцінювати прийняті проектні рішення з точки зору якості кінцевого програмного продукту.

СК-19. Здатність застосовувати методи та інструментальні засоби для проектування веб-застосувань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати:

ПР-7. Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний аналіз об'єкта проектування.

ПР-8. Знати, розуміти і застосовувати ефективні підходи щодо проектування програмного забезпечення.

ПР-13. Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та документування програмного забезпечення.

вміти:

ПР-27. Уміти застосовувати методи та інструментальні засоби для проектування веб-застосувань..

ПР-28. Уміти здійснювати об’єктно-орієнтований аналіз, проектування та програмування складних програмних систем.

ПР-32. Уміти ефективно використовувати сучасний математичний апарат в професійній діяльності  для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі аналізу, синтезу та проектування інформаційних систем.Як навчальна дисципліна, «Іноземна мова за професійним спрямуванням» забезпечує формування

у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетентнцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі. Основним  завданням курсу є досягнення студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та в Національній програми з англійської мови для професійного спілкування.

По завершенню вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням » студенти зможуть:

-          спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності;

-          одержувати новітню фахову інформацію з іноземних джерел;

 користуватися усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальнотехнічної та фахової тематики;

перекладати з іноземної мови на рідну тексти  загальнотехнічного  характеру;

-          реферувати та анотувати суспільно-політичні  та загальнотехнічні тексти рідною та англійською мовами;

-          визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку;

-          демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні;

-          виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.


Мета: вивчення та практичне засвоєння методів та засобів конструювання програмного забезпечення в систематизованому вигляді для їх застосування на процесах розробки програмних систем.

Завдання:

– сформувати знання та отримати практичні навички про основи конструювання програмного забезпечення;

– отримати уяву про засоби зборки програмного забезпечення;

– набути навичок та отримати досвід по створенню та використанню програмних продуктів.