Навчальна дисципліна «Основи теорії проектування інформаційних систем» забезпечує оволодіння студентами знань, пов’язаних із технологіями проектування ІС, життєвого циклу програмного забезпечення ІС, різновидами архітектури ІС.

Загальні та спеціальні компетентності: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності; Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними; Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій (методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші); Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та інші), методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних завдань та обов’язків.