Навчальна дисципліна «Технічні засоби та інформаційні системи митного контролю» забезпечує оволодіння студентами знань, пов’язаних із застосування сучасних методів та засобів огляду (суб’єктів, транспортних засобів, товарів та інших об’єктів), обліку об’єктів і суб’єктів, які перетинають митний кордон України.

Загальні та спеціальні компетентності: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності; Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними; Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій (методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші); Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та інші), методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних завдань та обов’язків.