Метою викладання навчальної дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» є ознайомлення здобувачів вищої освіти з фундаментальними поняттями штучного інтелекту та надання знань щодо сучасних методів та алгоритмів створення систем штучного інтелекту (СШІ), основних принципів використання технологій представлення знань в інтелектуальних системах; інструментальних засобів інтелектуального аналізу даних, розв’язання слабко структурованих задач та навчання в штучному інтелекті; експертних систем та методів машинного навчання; пошуку рішення у просторі станів як складових інформаційних технологій систем управління процесами.

1.1. Мета вивчення дисципліни

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень та моделювання ризиків складних систем» є ознайомлення здобувачів вищої освіти з фундаментальними поняттями та розкриття сутності методології, методів, концепцій і понять проведення наукових досліджень процесів в системі формування інформаційної технології, моделювання ризиків і невизначеності в складних системах та сформувати вміння застосовувати їх у практичній діяльності, організовувати дослідницьку діяльність.

 

1.2. Завдання вивчення дисципліни

 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування базових теоретичних знань та оволодіння методологією, методами, концепціями та логікою проведення наукових досліджень; засвоєння студентами методичних положень з планування, організації, контролю, координації проведення наукових досліджень; набуття вмінь та практичних навичок використання комплексу здобутих знань в сфері інформаційних технологій для постановки, організації, планування і виконання наукових досліджень та створення сприятливих умов дослідницької діяльності.