Мета і завдання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

1. Мета вивчення дисципліни.

Метою вивчення дисципліни є розвиток комунікативних іншомовних компетенцій для задоволення потреб професійного спілкування та підготовка студентів до ефективної усної та письмової комунікації у їх академічній та професійній діяльності.

2. Завдання вивчення дисципліни.

Вивчення основ сучасної іноземної мови у професійній діяльності; - ознайомлення з міжкультурними особливостями; - підвищення рівня лінгвістичної й комунікативно-діяльнісної професійної підготовки; володіння іноземною мовою в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою ; - розвиток навичок читання та слухання автентичних фахових текстів; - здійснення професійного спілкування у письмовій формі; ефективне користування навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземної мови.

3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

4. Передумови для вивчення дисципліни.

Пререквізити дисципліни:

· Іноземна мова

5. Результати навчання.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

вміти:

ПР 20. Спілкуватися усно та письмово з професійних питань українською та англійською мовами.

 


Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів систему необхідних згідно з програмою теоретичних знань, теоретичних і практичних навичок з основних розділів теорії ймовірностей, ймовірнісних процесів, математичної статистики та вміння їх застосовувати в області систематизованого і упорядкованого підходу до створення, експлуатації і супроводу програмного забезпечення.

Завдання навчальної дисципліни: набуття студентами знань згідно з програмою з основних розділів теорії ймовірностей, ймовірнісних процесів, математичної статистики, які їм необхідні в практичній та науковій роботі. Виробити вміння: самостійно опрацьовувати навчальну та наукову математичну літературу; поглиблювати знання, розвивати логічне та аналітичне мислення; математично досліджувати і розв’язувати реальні прикладні задачі та будувати їх математичні моделі.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі комп'ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1. Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обгрунтування вибору методу і підходів для розв'язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп'ютерних наук, аналізу та інтерпретування.  

СК3. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв'язності та нерозв'язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем. 

СК4. Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об'єктів, процесів і явищ, розробляти методи й алгоритми чисельного розв'язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв'язування професійних задач.

Результати навчання

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен:

ПР1. Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук.

ПР3. Використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для розв'язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей.

ПР19. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, працювати в команді, адаптовуватися до нових ситуацій, удосконалювати креативне мислення, реалізовувати свої права в професійній діяльності.